Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL LV MT

IP/10/1040

Brüssel, 6. august  2010

Euroopa Liidu kodanikud ei vaja edaspidi Brasiiliasse reisimiseks enam viisat

Euroopa Komisjon võttis täna vastu otsuse eelnõu, mis käsitleb tavapassi ning diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingu allakirjutamist ja sõlmimist Brasiiliaga. Kehtima jäävad ka olemasolevad kahepoolsed lepingud Brasiilia ja ELi liikmesriikide vahel.

Lepingute jõustumisel on positiivne mõju eelkõige Malta, Eesti, Küprose ja Läti kodanike igapäevaelule, sest nimetatud riikide kodanikud vajavad Brasiiliasse reisimiseks ikka veel viisat,” ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström. Ta lisas, et komisjon teeb kõik võimaliku lepingute kiireks allakirjutamiseks ja ratifitseerimiseks.

ELi ja Brasiilia vaheliste viisanõudest loobumise lepingutega tagatakse viisavaba reisimise õigus kõikidele Brasiilia ja ELi kodanikele, sealhulgas nende nelja liikmesriigi (Malta, Eesti, Küprose ja Läti) kodanikele, kes praegu vajavad Brasiiliasse reisimiseks veel viisat.

Tavapassi kasutajaid käsitlev leping hõlmab turismi- ja ärireise. Lepinguga nähakse ette, et Brasiilia ja liikmesriikide vahel sõlmitud kahepoolseid lepinguid, milles käsitletakse reisimist muudel kui ELi ja Brasiilia vahelises lepingus nimetatud eesmärkidel, kohaldatakse ka edaspidi. Nii saavad muul kui turismi või äritegevuse eesmärgil reisivad ELi kodanikud ka tulevikus kasu viisanõudest loobumisest kahepoolsete lepingute kohaselt.

Tänaste ettepanekute vastuvõtmine on oluline samm viisanõudest loobumise lepingute sõlmimise suunas Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel. Kui lepingud on sõlmitud, ei vaja ELi kodanikud Brasiiliasse reisimiseks enam viisat ning lõpetatakse vastastikkuse põhimõtte eiramine Brasiilia ja liikmesriikide vahel.

Allakirjutamise otsused peab heaks kiitma nõukogu, siis saavad lepinguosalised neile kahele lepingule alla kirjutada.

Taustteave

Nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 kohaselt ei nõuta Brasiilia kodanikelt lühiajaliseks viibimiseks Euroopa Liidu liikmesriikides viisat. Brasiilia peaks kohaldama vastastikkuse põhimõtte alusel samu tingimusi, ent ometi kehtib viisanõue nelja liikmesriigi kodanike suhtes. Need riigid on Eesti, Küpros, Malta ja Läti.

Põhiseadusest tulenevalt ei ole Brasiilial võimalik viisanõudest nende liikmesriikide suhtes ühepoolselt loobuda, seetõttu tuleb sõlmida viisanõudest loobumise leping, mille peab ratifitseerima Brasiilia parlament.

Brasiilia on sõlminud lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad kahepoolsed lepingud kõikide liikmesriikidega peale nimetatud nelja riigi. Need kahepoolsed lepingud erinevad üksteisest oluliselt reguleerimisalasse kuuluvate isikute poolest (s.t isikute kategooriad, kelle suhtes kehtib viisavabadus).

Tulenevalt ühise viisapoliitika olemusest ja Euroopa Liidu ainupädevusest selles valdkonnas on Euroopa Liit ainukesena pädev pidama läbirääkimisi viisavabaduse lepingute üle ja neid sõlmima. Liikmesriigid ise seda teha ei saa. Seepärast võttis nõukogu 18. aprillil 2008 vastu otsuse, millega komisjon sai volituse alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Brasiilia lühiajalise viisa nõudest loobumise lepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised algasid 2. juulil 2008.

Läbirääkimiste käigus otsustasid lepinguosalised sõlmida kaks eraldiseisvat lepingut: üks tavapassi kasutajate jaoks ning teine diplomaatilise ja teenistuspassi kasutajate jaoks (diplomaatilise ja teenistuspassi kasutajaid käsitlevat lepingut ei pea Brasiilia Kongress ratifitseerima, seega on võimalik see ratifitseerida tavapassi kasutajaid käsitlevast lepingust kiiremini ja eraldi).

29. septembrist kuni 1. oktoobrini 2009 Brasiilias toimunud läbirääkimiste viimases voorus vormistati lõplikult ELi ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise, tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu tekst ning läbirääkimised lõpetati. Läbirääkimised diplomaatilise ja teenistuspassi kasutajaid käsitleva lepingu üle viidi lõpule 2009. aasta lõpus.

Mõlemad lepingud parafeeriti 28. aprillil 2010.

Tavapassi kasutajate suhtes sõlmitava viisanõudest loobumist käsitleva lepinguga samaaegselt kohaldatakse ka edaspidi kahepoolseid lepinguid, mis hõlmavad selliste isikute kategooriate viisavaba reisimist, keda ei käsitleta ELi ja Brasiilia vahelises lepingus. Euroopa Liit võib lepingu peatada, kui Brasiilia kavatseb olemasolevad kahepoolsed lepingud denonsseerida.

Riigis viibimise kestus

Lepingus võetakse arvesse nende liikmesriikide olukorda, kes veel ei kohalda täies ulatuses Schengeni eeskirju. Kuni kõnealused liikmesriigid ei ole sisepiirideta Schengeni ala osa, nähakse Brasiilia kodanikele viisavabaduse lepinguga ette õigus viibida lisaks kogu Schengeni ala kohta arvestatud ajavahemikule kolm kuud iga kõnealuse liikmesriigi (Küpros, Bulgaaria, Rumeenia) territooriumil.

Lepingus on Schengeni alal viibimise kestus piiratud kolmekuulise ajaga kuue kuu pikkuse ajavahemiku jooksul. Seega kaob Brasiilia kodanikele praegu kahepoolsete lepingutega ette nähtud võimalus kumuleerida mitut kolmekuulist eri liikmesriigis viibimist Schengeni alal.

Diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajaid käsitleva viisavabaduse lepingu lõplik sisu on sarnane, kuid seda kohaldatakse kõikide reisieesmärkide suhtes.

Lisateave

Siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar