Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1039

Bruksela, dnia 9 sierpnia 2010 r.

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza pomoc na rekompensowanie strat powstałych w Polsce w wyniku powodzi

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy zakładający przyznawanie odszkodowań za straty powstałe w wyniku powodzi, która miała miejsce w Polsce w maju i czerwcu br. Komisja uznała, że środek ten jest zgodny z art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu UE, który dopuszcza pomoc przeznaczoną na naprawę szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe. Pomoc udzielana jest jedynie na pokrycie faktycznie poniesionych strat materialnych.

W maju i czerwcu 2010 r. miały miejsce w Polsce silne opady deszczu, które spowodowały powodzie i osunięcia terenu w 14 z 16 regionów. Wiele osób fizycznych i przedsiębiorstw poniosło w swoich gospodarstwach straty, często znaczne.

Dlatego też władze polskie opracowały program pomocy, mający na celu rekompensowanie tych strat. Pomoc w ramach tego programu dostępna będzie dla wszystkich przedsiębiorstw. Dzisiejsza decyzja nie dotyczy jednak przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji rolnej oraz w części sektora leśnictwa objętych unijnymi wytycznymi w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007‑2013 (zob. IP/06/1697). Część polskiego programu pomocy dotycząca tych przedsiębiorstw jest wciąż analizowana przez Komisję pod kątem zgodności ze specjalnymi zasadami mającymi zastosowanie do sektorów rolnego i leśnego i będzie przedmiotem oddzielnej decyzji.

Komisja uważa, że w związku z ich rozmiarem, powódź i osunięcia terenu, które miały miejsce w Polsce w maju i czerwcu 2010 r., powinny zostać uznane za klęskę żywiołową. Program pomocy opracowany przez władze polskie służy jedynie rekompensowaniu strat materialnych faktycznie poniesionych w wyniku klęski żywiołowej. Komisja uznała zatem, że środek ten jest zgodny z unijnymi zasadami dotyczącymi pomocy państwa.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona w rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod numerem sprawy N 235a/2010 po wyjaśnieniu kwestii poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym internetowym biuletynie pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).


Side Bar