Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1036

Брюксел, 6 август 2010 г.

Комисията предоставя допълнителен пакет от 10 млн. EUR под формата на хуманитарна помощ за Либерия

Европейската комисия предоставя допълнителни 10 млн. EUR под формата на хуманитарна помощ за Либерия. Тази помощ ще подпомогне пряко или непряко около 500 000 души уязвимо население в Либерия, като подобри достъпа до здравни грижи, продоволствие, водоснабдяване и хигиена и осигури преходно финансиране при преминаването от хуманитарна помощ към помощ за развитие.

Кристалина Георгиева, комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „След години опити да се изостави подхода на предоставяне на хуманитарна помощ на Либерия, когато страната бе разкъсвана от тежка гражданска война, в последните години бе постигнат забележителен напредък в оказването на съдействие на страната по пътя ѝ на възстановяване и развитие. Радвам се, че мога да заявя, че Либерия представлява успех по отношение на ефективното обвързване на помощта, възстановяването и развитието. Работим в тясно сътрудничество с колегите от ГД „Развитие“, за да осигурим непрекъснатото финансиране от страна на Комисията. От ключово значение е да направим така, че да няма пропуски във функционирането на програмата ни за възстановяване, които могат да навредят на населението на Либерия. "

7 млн. EUR от този пакет хуманитарна помощ ще бъдат предназначени за:

  • предоставяне на превантивно и лечебно първично и вторично здравеопазване;

  • подобряване на здравето на майките и децата посредством пред- и следродилни грижи и подкрепа за педиатричните услуги;

  • предоставяне на достъп до безопасно водоснабдяване и хигиена;

  • насърчаване на хигиенните практики;

  • създаване и укрепване на механизми за подготвеност и реакции в спешни ситуации в здравния сектор;

  • лечение на деца, страдащи от остро недохранване.

Тази спешна хуманитарна помощ допълва подпомагането, предоставено от Европейската комисия в сектора на здравеопазването на Либерия. По 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР) ЕО подкрепя здравния сектор с проект на стойност 20 млн. EUR, който цели увеличаване на достъпа до основно здравеопазване и укрепване на човешките ресурси в здравния сектор. Това е част от подкрепата на ЕО за възстановяване на страната по 10-ия ЕФР на стойност от повече от 150 млн. EUR, която се осъществява посредством различни проекти в области като развитие на инфраструктурите, подкрепа за здравните услуги, образователната система, Централната комисия за одит и много други.

Финансирането от Европейския фонд за развитие ще обхване дейности в сектора на здравеопазването, които досега са били извършвани от партньори, финансирани от ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“. Тази хуманитарна помощ е достигнала до около 650 000 преки бенефициери в 9 от 15-те окръга на страната.

За осигуряването на гладък преход и за да се гарантира, че няма пропуски във финансирането, ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ прие друго решение за предоставянето на 2,95 млн. EUR финансиране докато приключи процесът на преход.

Опитът в миналото показва, че временните спирания на финансирането имат много неблагоприятни последствия особено за функционирането на здравните структури.

Контекст

В резултат на 14-годишния военен конфликт в Либерия са загинали 250 000 души, инфраструктурата е почти напълно унищожена, а големи части от населението се премества в рамките на страната, в съседните държави и по-далече.

Въпреки че има постепенно преминаване от хуманитарна помощ към помощ за развитие, хуманитарното финансиране все още е необходимо. Либерия ще се нуждае от хуманитарна помощ и подпомагане докато правителството стане в състояние да поеме работата, която сега извършват международните агенции в стратегическия контекст на обвързването на помощта с възстановяването и развитието.

Двете служби на Европейската комисия работят в тясно сътрудничество, за да обвържат операции, подкрепяни преди от бюджета за хуманитарна помощ, с дългосрочни програми в рамките на 10-ия ЕФР. Всички проекти на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ за продоволствена сигурност са в процес на завършване и повечето от тях се финансират понастоящем от тематичната програма за продоволствено осигуряване или от инструмента за прехрана, управляван от Делегацията на ЕС/Службата за сътрудничество Europe Aid. През следващите две години управлението на програмите срещу острото и хроничното недохранване ще бъде финансирано от 10-ия ЕФР.

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия ще продължи да се концентрира върху най-спешните и животозастрашаващи нужди, с които останалите механизми за финансиране не могат да се справят. От 2003 г. насам Комисията е предоставила общо 108 млн. EUR хуманитарна помощ за пострадалите от конфликта в Либерия.

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ се занимава със спешните хуманитарни ситуации, докато дългосрочните потребности, свързани с развитието, се поемат от Генерална дирекция „Развитие и отношения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“. Тъй като хуманитарната помощ може да отговори само на част от нуждите на Либерия, отскоро се наблюдава ускоряване на процеса на преминаване към финансиране за развитие. От особена важност за успешното завършване на този процес на преход ще бъде даването на тласък на усилията за развитие и укрепването на механизмите за координация.

Информация относно хуманитарната помощ на Комисията ще намерите на следния уебсайт: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Информация относно отношенията на ЕС с Либерия ще намерите на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/countries/country_profile.cfm?cid=lr&type=short&lng=en


Side Bar