Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Bryssel den 5 augusti 2010

Första gången i EU:s historia: fördjupat EU-samarbete för att hjälpa internationella par

För första gången i EU:s historia använder sig medlemsstater av förfarandet för fördjupat samarbete för att införa regler som gör det möjligt för internationella par att välja vilket lands lag som ska tillämpas på deras skilsmässa. Beslutet att upprätta ett fördjupat samarbete, som Europeiska kommissionen föreslog för fem månader sedan, offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 22 juli. Fördjupat samarbete gör det möjligt för en grupp om minst nio länder att genomföra åtgärder om inte alla 27 EU-länder kommer överens. I det här fallet kan 14 EU-länder gå vidare med en förordning som kommer att skapa rättssäkerhet för par och förebygga ”kapplöpning till domstol” vid en skilsmässa, varigenom känslomässigt påfrestande och dyra förfaranden kan undvikas. Förordningen måste nu godkännas av de 14 länderna vid ett kommande rådsmöte innan den kan träda ikraft. Förfarandet tillämpas för närvarande på de 14 deltagande EU-länderna, men andra länder kan ansluta sig när som helst.

”Då det fördjupade samarbetet används för första gången är det ett stort steg mot ett EU som arbetar för sina invånare. Människor blir förälskade över gränserna, oavsett nationalitet. Många internationella par behöver därför säkerhet om de regler som gäller för deras situation,” sade Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Vissa har uttryckt farhågor om att det fördjupade samarbetet skulle kunna innebära slutet för den europeiska integrationen såsom vi känner till den. Men jag är säker på att detta kommer att fördjupa den europeiska integrationen. Hundratusentals internationella par kommer att ha nytta av de nya reglerna. Med tanke på att institutionernas behandling av det tidigare förslaget helt hade stannat upp i fem år är det ingen överdrift att säga att EU nu har möjlighet att snabbt driva viktig lagstiftning vidare. ”

EU:s regeringar antog rådets beslut om bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete den 12 juli 2010 (IP/10/917). Beslutet offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 22 juli. De 14 deltagande länderna (Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike) kommer nu att förhandla och sedan rösta om kommissionens förslag till förordning som innehåller de detaljerade regler som kommer att tillämpas på internationella skilsmässor. De 14 länderna måste enhälligt godkänna förordningen och samråda med Europaparlamentet innan den kan träda i kraft.

Förslaget har till syfte att skydda den svagare parten vid skilsmässotvister. Internationella par kommer att kunna enas om vilken lag som ska tillämpas på deras skilsmässa eller hemskillnad. Ifall paret inte kan komma överens har domarna ett gemensamt tillvägagångssätt för att besluta vilket lands lag som är tillämpligt. Paren får utökad rättssäkerhet, förutsebarhet och flexibilitet. Detta skyddar makar och barn från invecklade, utdragna och smärtsamma processer.

Den nya lösningen kommer att hjälpa par som har olika nationalitet, dem som lever åtskilda i olika länder eller dem som lever tillsammans i ett annat land än sitt hemland. Det är tydligt att det behövs åtgärder på EU-nivå: Det förekom över en miljon skilsmässor i de 27 medlemsländerna år 2007, och 140 000 av dem (13 %) hade en ”internationell” aspekt.

Europaparlamentet gav sitt godkännande till åtgärden för fördjupat samarbete den 16 juni 2010 (IP/10/747). EU:s justitieministrar godkände åtgärden den 4 juni (MEMO/10/236).

Kommissionen föreslog åtgärden den 24 mars 2010 (IP/10/347) som svar på en begäran från nio medlemsländer som var frustrerade över att rådet misslyckats med att gå vidare med ett förslag från kommissionen från 2006 (Grekland deltog till en början men drog senare tillbaka sin begäran). Ytterligare fem länder – Tyskland, Belgien, Lettland, Malta och Portugal – bad sedan att få vara delaktiga i EU-åtgärden (IP/10/628).

Andra länder som vill delta kan göra det när som helst. Enligt Lissabonfördraget måste de först meddela rådet och kommissionen.

Bakgrund

Enligt EU-fördragen har nio eller fler medlemsländer möjlighet att genom fördjupat samarbete föra en fråga framåt som är viktig men som blockeras av en liten minoritet medlemsländer. De övriga EU-länderna har rätt att delta i samarbetet när helst de så önskar (artikel 331, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Kommissionen lade för första gången fram ett förslag om hjälp åt internationella par 2006, men förslaget fick inte det enhälliga stöd av EU:s regeringar som krävdes. Förslaget till förordning påverkar inte nationella skilsmässo- eller äktenskapslagar.

Ytterligare information

MEMO/10/100

Rådets beslut:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SV:PDF

Kommissionens förslag finns på nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar