Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

V Bruseli 5. augusta 2010

Prvýkrát v histórii EÚ: posilnená spolupráca na pomoc medzinárodným manželským párom vstúpila do platnosti

Členské štáty po prvýkrát v histórii EÚ používajú postup posilnenej spolupráce na presadenie pravidiel, ktoré manželom pochádzajúcim z rôznych štátov umožnia vybrať si právo štátu, podľa ktorého bude prebiehať ich rozvod. Rozhodnutie o nadviazaní posilnenej spolupráce, ktoré Európska komisia navrhla pred piatimi mesiacmi, bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ z 22. júla 2010. Posilnená spolupráca umožňuje skupine najmenej deviatich štátov realizovať opatrenia, ak sa nepodarilo dosiahnuť dohodu na úrovni všetkých 27 členských štátov. V tomto konkrétnom prípade posilnená spolupráca umožní 14 členským štátom EÚ prerokovať nariadenie, ktoré manželským párom poskytne právnu istotu a predíde neprimeranému náhleniu pri predkladaní žiadosti o rozvod súdu, čím obmedzí emocionálne a finančne náročné konania. Pred vstupom nariadenia do platnosti ho musí všetkých 14 štátov schváliť na nadchádzajúcom zasadnutí Rady. V súčasnej dobe sa tento postup týka 14 zúčastnených štátov EÚ, ale kedykoľvek sa do neho môžu zapojiť ďalšie štáty.

„Toto prvé použitie posilnenej spolupráce predstavuje veľký krok vpred smerom k Európskej únii, ktorá koná v prospech svojich občanov. Ľudia sa zamilovávajú cez hranice bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť. Mnoho medzinárodných párov preto potrebuje mať istotu v tom, aké pravidlá platia pre ich situáciu, “ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a členka Komisie zodpovedná za spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Zaznievali obavy, že využitie posilnenej spolupráce by mohlo znamenať koniec európskej integrácie ako ju poznáme. Ja však nepochybujem o tom, že tento prvý príklad prehĺbi európsku integráciu. Nové pravidlá prinesú prospech státisícom medzinárodných párov. Vzhľadom k tomu, že predchádzajúci návrh bol v inštitucionálnej „dopravnej zápche“ zablokovaný päť rokov, môžeme pokojne povedať, že EÚ má teraz možnosť zájsť s významným právnym predpisom do „rýchleho pruhu“.“

Vlády EÚ prijali dňa 12. júla 2010 rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca (IP/10/917). Dňa 22. júla bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Teraz bude 14 zúčastnených štátov (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko) rokovať a neskôr hlasovať o návrhu nariadenia predloženého Komisiou, ktorý obsahuje podrobné pravidlá platné pre medzinárodné rozvody. Týchto 14 krajín musí nariadenie jednomyseľne schváliť a pred jeho vstupom do platnosti musí byť ešte konzultované s Európskym parlamentom.

Cieľom návrhu je chrániť pri rozvodových sporoch slabších partnerov. Medzinárodné páry sa budú môcť dohodnúť, aké právo by sa použilo na ich rozvod alebo rozluku. Ak by sa manželský pár nedohodol, mali by sudcovia k dispozícii spoločnú metódu pre určenie štátu, ktorého právo by sa použilo. Pre manželské páry by bola zabezpečená väčšia právna istota, predvídateľnosť a flexibilita. Manželia a ich deti by tak boli uchránení od komplikovaných, zdĺhavých a bolestných procedúr.

Nové riešenie má pomôcť párom s rôznou štátnou príslušnosťou, párom, ktoré žijú oddelene v rôznych krajinách, alebo párom, ktoré žijú spoločne v krajine, ktorá nie je krajinou ich pôvodu. Je jasné, že je potrebné, aby EÚ konala. V roku 2007 prebehlo v 27 členských štátoch viac než milión rozvodov, z ktorých 140 000 (13 %) malo medzinárodný prvok.

Európsky parlament vyslovil svoj súhlas s posilnenou spoluprácou dňa 16. júna 2010 (IP/10/747). Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ ju schválili dňa 4. júna (MEMO/10/236).

Komisia navrhla toto opatrenie dňa 24. marca 2010 (IP/10/347) na žiadosť členských štátov, ktoré boli nespokojné s neschopnosťou Rady nadviazať na návrh Komisie z roku 2006 (Grécko bolo pôvodne súčasťou plánu, ale neskôr svoju žiadosť stiahlo). O zapojenie do činnosti EÚ neskôr požiadalo päť ďalších štátov – Nemecko, Belgicko, Lotyšsko, Malta a Portugalsko (IP/10/628).

Ďalšie štáty sa môžu kedykoľvek pripojiť. Podľa Lisabonskej zmluvy to musia najskôr oznámiť Rade a Komisii.

Súvislosti

Podľa zmlúv o EÚ umožňuje posilnená spolupráca aspoň deviatim štátom prijať opatrenie, ktoré je dôležité, ale blokuje ho menšina členských štátov. Ostatné členské štáty majú právo sa kedykoľvek pripojiť (článok 331 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Komisia po prvýkrát navrhla pomoc pre medzinárodné páry v roku 2006, ale tento plán nezískal požadovanú jednomyseľnú podporu zo strany vlád členských štátov EÚ. Navrhované nariadenie nemá žiadny účinok na vnútroštátne zákony týkajúce sa rozvodu a sobáša.

Ďalšie informácie

MEMO/10/100

Rozhodnutie Rady je prístupné na stránke:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:SK:PDF

Návrhy Komisie sú prístupné na stránke spravodlivosť a vnútorné veci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a členky Komisie zodpovednej za spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar