Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Briselē, 2010. gada 5. augustā

Pirmo reizi ES vēsturē notiek ciešāka sadarbība, lai palīdzētu starptautiskiem pāriem

Pirmo reizi ES vēsturē dalībvalstis izmanto ciešākas sadarbības procedūru, lai virzītu uz priekšu noteikumus, saskaņā ar kuriem starptautiski pāri var izvēlēties, kuras valsts tiesības piemērot laulības šķiršanas gadījumā. Lēmums par ciešākas sadarbības izveidi, ko Eiropas Komisija ierosināja pirms pieciem mēnešiem, tika publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī 22. jūlijā. Ciešāka sadarbība ļauj grupai, kurā ir vismaz deviņas valstis, īstenot pasākumus, ja vienošanos nevar panākt visas 27 valstis. Šajā gadījumā 14 ES valstis var turpināt darbu pie regulas, kas šķiršanās gadījumā nodrošinās pāriem tiesisko noteiktību un novērsīs „apsteigšanas sacīkstes” laulības šķiršanas pieteikuma iesniegšanā, tādējādi ļaujot izvairīties no emocionāli un finansiāli smaga tiesas procesa. Pirms regula var stāties spēkā, tā tagad nākamajā Padomes sēdē ir jāapstiprina šīm 14 valstīm. Šo procedūru pagaidām piemēros 14 ES valstīs, kuras vēlas tajā piedalīties, bet citas var iesaistīties sadarbībā jebkurā laikā.

"Tas, ka pirmo reizi šādi izmanto ciešāku sadarbību, ir liels solis ceļā uz ES, kas darbojas savu pilsoņu labā. Cilvēki iemīlas neatkarīgi no robežām vai valstspiederības. Līdz ar to daudziem starptautiskiem pāriem ir vajadzīga tiesiskā noteiktība par noteikumiem, kuri attiecas uz viņu situāciju," sacīja Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. "Ir izskanējušas bažas, ka ciešākas sadarbības izmantošana darīs galu Eiropas integrācijai tādā veidā, kā mēs to pazīstam. Tomēr es nešaubos, ka šis precedents padziļinās Eiropas integrāciju. Jaunie noteikumi palīdzēs simtiem tūkstošu starptautisko pāru. Ņemot vērā to, ka iepriekšējais priekšlikums bija uz pieciem gadiem iestrēdzis iestāžu labirintos, var droši teikt, ka tagad ES rīcībā ir līdzekļi, lai ātrāk virzītu uz priekšu svarīgus tiesību aktus.

ES valstu valdības 2010. gada 12. jūlijā pieņēma Padomes lēmumu, ar kuru atļāva ciešāku sadarbību (IP/10/917). ES Oficiālajā Vēstnesī to publicēja 22. jūlijā. Sadarbībā iesaistītās 14 valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Malta, Portugāle, Rumānija, Slovēnija un Spānija) tagad apspriedīs un pēc tam balsos par Komisijas priekšlikumu regulai, kurā ietverti sīki izstrādāti noteikumi, ko piemēros starptautisku laulību šķiršanai. Pirms regula var stāties spēkā, attiecīgajām 14 valstīm tā ir vienbalsīgi jāapstiprina un jāapspriežas ar Parlamentu.

Priekšlikuma mērķis ir aizsargāt vājāko pusi šķiršanās strīdu gadījumos. Starptautiskie pāri varēs vienoties par to, kuras valsts tiesības tiks piemērotas laulības šķiršanas un laulāto tiesiskas atšķiršanas gadījumā. Ja pāris nespētu vienoties, tiesnešiem būtu kopīga formula, pēc kuras lemt, kuras valsts tiesības ir piemērojamas. Pāriem tiktu radīta lielāka tiesiskā noteiktība, paredzamība un elastīgums. Tas palīdzētu aizsargāt laulātos un viņu bērnus pret sarežģītām, ilgām un emocionāli smagām procedūrām.

Jaunais risinājums palīdzēs laulātajiem, kuriem ir dažāda valstspiederība, laulātajiem, kuri dzīvo atsevišķi dažādās valstīs vai arī dzīvo kopā vienā valstī, kas nav viņu valstspiederības valsts. Vajadzība pēc ES rīcības ir acīm redzama – dalībvalstīs 2007. gadā tika šķirtas vairāk nekā 1 miljons laulību, un 140 000 (13%) no tām ietvēra “starptautisku” elementu.

Eiropas Parlaments 2010. gada 16. jūnijā deva piekrišanu ciešākas sadarbības pasākumam (IP/10/747). 4. jūnijā to apstiprināja ES tieslietu ministri (MEMO/10/236).

Komisija šo pasākumu ierosināja 2010. gada 24. martā (IP/10/347), reaģējot uz deviņu dalībvalstu lūgumu, kuras bija neapmierinātas ar to, ka Padome nespēja pavirzīt uz priekšu Komisijas 2006. gada priekšlikumu (sākotnēji šajā plānā piedalījās arī Grieķija, kura vēlāk savu lūgumu atsauca). Pēc tam atļaut līdzdalību šajā ES pasākumā lūdza vēl piecas valstis – Vācija, Beļģija, Latvija, Malta un Portugāle (IP/10/628).

Citas valstis, kas vēlas piedalīties, var iesaistīties sadarbībā jebkurā laikā. Saskaņā ar Lisabonas līgumu šīm valstīm par to jāpaziņo Padomei un Komisijai.

Vispārīga informācija

Saskaņā ar ES līgumiem ciešāka sadarbība ļauj deviņām vai vairāk dalībvalstīm turpināt virzīt uz priekšu pasākumu, kas ir svarīgs, bet kuru bloķē neliels dalībvalstu mazākums. Citas ES valstis saglabā tiesības iesaistīties ciešākā sadarbībā, kad to vēlas (Līgums par Eiropas Savienības darbību, 331. pants).

Ar pirmo priekšlikumu par to, kā palīdzēt laulātajiem, kam ir dažāda valstspiederība, Komisija nāca klajā 2006. gadā, taču šis plāns neguva nepieciešamo vienprātīgo atbalstu no ES dalībvalstu valdībām. Ierosinātā regula neietekmē valstu tiesību aktus, kas reglamentē šķiršanos vai laulību.

Papildu informācija

MEMO/10/100

Padomes lēmums ir pieejams šādā adresē:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:LV:PDF

Komisijas priekšlikumi ir pieejami Tieslietu un iekšlietu jomas ziņās:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas mājas lapā:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar