Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Brüssel, 5. august 2010

EL kasutab rahvusvaheliste abielupaaride aitamiseks esimest korda tõhustatud koostööd

ELi liikmesriigid kasutavad esimest korda tõhustatud koostöö menetlust, et arendada edasi eeskirju, mille kohaselt saavad rahvusvahelised abielupaarid lahutuse korral valida, millise riigi õigust kohaldada. Euroopa Komisjoni viis kuud tagasi esitatud ettepaneku alusel võeti vastu otsus, millega nähakse ette tõhustatud koostöö. Otsus avaldati 22. juulil Euroopa Liidu Teatajas. Tõhustatud koostöö menetluse kohaselt võivad vähemalt 9 liikmesriiki ühiselt meetmeid võtta ka siis, kui kõik 27 liikmesriiki ei ole suutnud kokkulepet saavutada. Käesoleval juhul on 14 ELi liikmesriigil võimalus töötada välja määrus, millega tagatakse lahutuse korral abielupaaridele õiguskindlus ja välditakse vajadust tormata kohtusse, hoides sel viisil ära emotsionaalselt keerulise ja rahaliselt kuluka menetluse. Määruse jõustumiseks peavad 14 tõhustatud koostöös osalevat liikmesriiki selle nõukogu tulevasel istungil heaks kiitma. Ülejäänud liikmesriigid võivad sellega igal ajal ühineda.

Õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi sõnul astutakse tõhustatud koostöö kasutamisega suur samm edasi kodanikekeskse ELi poole: „Armumine ei küsi kodakondsusest ja seega soovivad paljud rahvusvahelised abielupaarid kindlalt teada, milliseid eeskirju nende olukorras kohaldatakse. On avaldatud kartust, et tõhustatud koostöö kasutamine võib olla praeguse Euroopa integratsiooni lõpp, kuid ma olen kindel, et see areng hoopis süvendab seda. Uutest eeskirjadest on kasu sadadele tuhandetele rahvusvahelistele abielupaaridele. Kuna eelmist ettepanekut on institutsioonides praeguseks menetletud viis aastat, saame nüüd kindlalt väita, et ELil on oluliste õigusaktide kehtestamiseks praegu senisest paremad võimalused.”

ELi liikmesriikide valitsused võtsid 12. juulil 2010 vastu nõukogu otsuse tõhustatud koostöö lubamise kohta (IP/10/917), mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 22. juulil 2010. 14 tõhustatud koostöös osalevat liikmesriiki (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Ungari) hakkavad nüüd pidama läbirääkimisi ja seejärel hääletavad komisjoni määruse ettepaneku üle, mis sisaldab rahvusvaheliste lahutuste suhtes kohaldatavaid üksikasjalikke eeskirju. 14 liikmesriiki peavad enne määruse jõustumist selle ühehäälselt heaks kiitma ja konsulteerima Euroopa Parlamendiga.

Määruse ettepaneku eesmärk on kaitsta lahutusmenetluse ajal nõrgemat partnerit. Rahvusvahelistele abielupaaridele antakse võimalus valida, millist õigust nad soovivad oma lahutuse või lahuselu suhtes kohaldada. Kui abielupaar ei jõua kohaldatava õiguse valikul kokkuleppele, otsustaks kohtunik ühise korra alusel, millise riigi õigust oleks kõige asjakohasem kohaldada. See tagaks abielupaaridele senisest suurema õiguskindluse, prognoositavuse ja paindlikkuse. Samuti aitaks see kaitsta abikaasasid ja lapsi keeruka, aeganõudva ja raske menetluse eest.

Uued eeskirjad aitavad abielupaare, kes on eri kodakondsusest või kes elavad eri riikides või koos väljaspool koduriiki. Kuna 2007. aastal toimus 27 liikmesriigis üle ühe miljoni lahutuse, millest 140 000 (13 %) olid rahvusvahelise mõõtmega, on vajadus ELi meetme järele ilmne.

Euroopa Parlament andis oma nõusoleku tõhustatud koostööd lubavale meetmele 16. juunil 2010 (IP/10/747) ja ELi justiitsministrid kiitsid selle heaks 4. juunil 2010 (MEMO/10/236).

9 liikmesriiki (sealhulgas Kreeka, kes hiljem võttis oma taotluse tagasi), kes soovisid edasi arendada komisjoni 2006. aasta ettepanekut, mida nõukogu heaks ei kiitnud, esitasid komisjonile taotluse, mille alusel tegi komisjon 24. märtsil 2010 ettepaneku meetme võtmiseks (IP/10/347). Hiljem taotlesid ELi meetmega ühinemist veel viis riiki: Saksamaa, Belgia, Läti, Malta ja Portugal (IP/10/628).

Ka ülejäänud riigid võivad soovi korral tõhustatud koostööga igal ajal ühineda. Lissaboni lepingu kohaselt peavad nad esmalt teatama oma soovist nõukogule ja komisjonile.

Taustteave

ELi aluslepingute kohaselt võivad üheksa või enam liikmesriiki arendada tõhustatud koostöö raames edasi meedet, mis on oluline, kuid mille väljatöötamine on väikese osa liikmesriikide survel peatatud. Ülejäänud ELi liikmesriikidele jääb õigus igal ajal koostööga ühineda (ELi toimimise lepingu artikkel 331).

Esmakordselt tegi komisjon ettepaneku rahvusvahelisi abielupaare aidata 2006. aastal, kuid tema kava ei saanud ELi liikmesriikide valitsustelt nõutavat ühehäälset toetust. Kavandatud määrusel ei ole mingit mõju liikmesriikide perekonnaõigusele.

Lisateave

MEMO/10/100

Nõukogu otsusega saate tutvuda veebisaidil:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:ET:PDF

Komisjoni ettepanekutega saab tutvuda justiits- ja siseküsimuste veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar