Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2010

Μια πρεμιέρα στην ιστορία της ΕΕ: γίνεται χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας με στόχο να βοηθηθούν τα διεθνή ζευγάρια

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας για να επιταχύνουν τη θέσπιση νομοθεσίας που να παρέχει τη δυνατότητα στα διεθνή ζευγάρια να επιλέγουν το εφαρμοστέο στο διαζύγιό τους εθνικό δίκαιο. Η απόφαση σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία, την οποία η Επιτροπή είχε προτείνει πριν από πέντε μήνες, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ της 22ας Ιουλίου. Η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε ομάδα τουλάχιστον εννέα κρατών μελών να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία και των 27. Στην παρούσα περίπτωση, παρέχει τη δυνατότητα σε 14 κράτη μέλη της ΕΕ να προωθήσουν κανονισμό που θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου στα διεθνή ζευγάρια και θα αποτρέπει το φαινόμενο της «εσπευσμένης προσφυγής στο δικαστήριο» σε περίπτωση διαζυγίου, αποτρέποντας καταυτόν τον τρόπο συναισθηματικά επώδυνες και οικονομικά δαπανηρές διαδικασίες. Ο κανονισμός, προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, πρέπει τώρα να εγκριθεί, σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, από τα 14 συμμετέχοντα κράτη. Η διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας εφαρμόζεται από τώρα στα 14 συμμετέχοντα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν, οποτεδήποτε, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε αυτήν.

«Αυτή η πρώτη χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φροντίζει για το καλό των πολιτών της. Η αγάπη δε γνωρίζει ούτε σύνορα ούτε ιθαγένεια. Για το λόγο αυτό, πολλά διεθνή ζευγάρια έχουν ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους κανόνες που θα εφαρμοστούν στην περίπτωσή τους», ανέφερε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια. «Ορισμένοι εξέφρασαν φόβους ότι η χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως τη γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Είμαι όμως, αντίθετα, πεπεισμένη ότι αυτό το προηγούμενο θα την εμβαθύνει. Εκατοντάδες χιλιάδες διεθνών ζευγαριών θα επωφεληθούν από αυτούς τους νέους κανόνες. Δεδομένου ότι η προηγούμενη πρόταση είχε αποτελματωθεί σε θεσμικό επίπεδο για περίοδο πέντε ετών, μπορούμε ανεπιφύλακτα να διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΕ έχει πλέον τα μέσα να επιταχύνει τη διαδικασία θέσπισης όλων των σημαντικών νομοθετικών κειμένων».

Στις 12 Ιουλίου 2010, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν την Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας (IP/10/917). Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ της 22ας Ιουλίου. Οι 14 συμμετέχουσες χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) θα διαπραγματευτούν και θα θέσουν σε ψηφοφορία στη συνέχεια πρόταση κανονισμού της Επιτροπής ο οποίος καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διεθνών διαζυγίων. Οι 14 χώρες πρέπει να εγκρίνουν ομόφωνα τον κανονισμό και να ζητήσουν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν να μπορέσει να τεθεί ο κανονισμός σε εφαρμογή.

Η πρόταση έχει ως σκοπό να προστατεύσει τα ασθενέστερα μέρη στις διενέξεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία του διαζυγίου. Τα διεθνή ζευγάρια θα μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το δίκαιο που θα εφαρμοστεί στο διαζύγιο ή το δικαστικό χωρισμό τους. Σε περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, οι δικαστές θα διαθέτουν κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν σχετικά με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Τα ζευγάρια θα διαθέτουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, προβλεψιμότητα και ευελιξία. Αυτό θα προστατέψει τους συζύγους και τα παιδιά τους από πολύπλοκες, χρονοβόρες και επώδυνες διαδικασίες.

Η νέα λύση θα βοηθήσει τα ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή που ζουν μαζί σε μία χώρα άλλη εκτός της χώρας καταγωγής τους. Η ανάγκη για δράση της ΕΕ είναι σαφής: το 2007, υπήρξαν πλέον του 1 εκατομμυρίου διαζύγια στα 27 κράτη μέλη, από τα οποία τα 140.000 (13%) είχαν ένα «διεθνές» στοιχείο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συναίνεσή του για το μέτρο ενισχυμένης συνεργασίας στις 16 Ιουνίου 2010 (IP/10/747). Οι υπουργοί δικαιοσύνης της ΕΕ την ενέκριναν στις 4 Ιουνίου (MEMO/10/236).

Η Επιτροπή πρότεινε το μέτρο στις 24 Μαρτίου 2010 (IP/10/347) σε απάντηση του αιτήματος εννέα κρατών μελών που που είχαν απογοητευθεί από το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είχε δώσει συνέχεια σε πρόταση της Επιτροπής του 2006 (η Ελλάδα ήταν αρχικά μέρος του σχεδίου και αργότερα απέσυρε την αίτησή της). Έκτοτε, πέντε επιπλέον χώρες – Γερμανία, Βέλγιο, Λετονία, Μάλτα και Πορτογαλία – ζήτησαν να συμμετάσχουν στη δράση της ΕΕ (IP/10/628).

Οι υπόλοιπες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να το πράξουν οποτεδήποτε. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, πρέπει πρώτα να κοινοποιήσουν την πρόθεσή τους στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ιστορικό

Βάσει των συνθηκών της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα ή περισσότερες χώρες να προωθήσουν μέτρο που είναι σημαντικό, αλλά η εφαρμογή του οποίου παρεμποδίζεται από μικρή μειονότητα κρατών μελών. Οι άλλες χώρες της ΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν όταν το επιθυμούν (άρθρο 331 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ).

Η Επιτροπή πρότεινε για πρώτη φορά το 2006 να βοηθήσει τα διεθνή ζευγάρια, αλλά το σχέδιο δεν έτυχε της απαιτούμενης ομόφωνης υποστήριξης των κυβερνήσεων της ΕΕ. Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν έχει επιπτώσεις στους εθνικούς νόμους περί διαζυγίου ή γάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/10/100

Η απόφαση του Συμβουλίου έχει δημοσιευθεί στη διεύθυνση:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:EL:PDF

Οι προτάσεις της Επιτροπής διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Τύπου για θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Επιτρόπου αρμόδιας για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar