Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

Bruxelles, den 5. august 2010

For første gang i EU's historie: et forstærket samarbejde til fordel for internationale ægtepar

For første gang i EU's historie tager nogle medlemsstater proceduren for forstærket samarbejde i brug for at fremme regler, som skal gøre det muligt for internationale ægtepar at vælge, hvilket lands lovgivning der skal anvendes i tilfælde af skilsmisse. Afgørelsen om at indgå et forstærket samarbejde, som Europa-Kommissionen forelagde for fem måneder siden, blev offentliggjort i EU's Officielle Tidende den 22. juli. Det forstærkede samarbejde betyder, at en gruppe på mindst ni medlemsstater kan gennemføre foranstaltninger, hvis ikke alle 27 medlemsstater kan blive enige om et forslag. I dette tilfælde betyder samarbejdet, at 14 EU-lande kan gå videre med en forordning, som giver ægtepar retssikkerhed og forhindrer et "kapløb til retten" i tilfælde af skilsmisse, hvorved de bliver sparet for både følelsesmæssigt krævende og dyre retssager. Forordningen skal nu godkendes på et rådsmøde af 14 medlemsstater, før den kan træde i kraft. Proceduren gælder i øjeblikket for de 14 deltagende EU-lande, men de øvrige lande kan til enhver tid vælge at deltage.

"Denne første brug af proceduren for et forstærket samarbejde er et stort skridt henimod et EU, som arbejder for borgerne. Mennesker forelsker sig i hinanden på tværs af nationalitet. Derfor har mange internationale ægtepar brug for klarhed over, hvilke regler der gælder for dem", sagde næstformand Viviane Reding, som er kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Nogle har udtrykt bekymring for, at det forstærkede samarbejde vil blive enden på de europæiske integrationsbestræbelser, som vi kender dem, men jeg er slet ikke i tvivl om, at det i dette tilfælde tværtimod vil fremme dem. Hundredtusindvis af internationale ægtepar vil få gavn af de nye regler. I betragtning af at det tidligere forslag under institutionernes behandling af det har været blokeret i fem år, er det rart at se, at EU nu har midlerne til at få vigtig lovgivning lidt hurtigere igennem."

EU's regeringer vedtog en rådsafgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde den 12. juli 2010 (IP/10/917). Den blev offentliggjort i EU's Officielle Tidende den 22. juli. De 14 deltagende lande (Belgien, Bulgarien, Frankrig, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien, Spanien, Tyskland, Ungarn og Østrig) skal nu forhandle og stemme om Kommissionens forslag til en forordning, som indeholder nærmere regler for lovvalg i forbindelse med internationale skilsmissesager. Før forordningen kan træde i kraft, skal reglerne godkendes enstemmigt af de 14 lande og sendes til høring i Europa-Parlamentet.

Formålet med forslaget er at beskytte den svageste part i en skilsmisse. Internationale ægtepar får mulighed for at beslutte, hvilken lovgivning der skal gælde i tilfælde af skilsmisse eller separation. Hvis parret ikke selv kan nå til enighed, vil domstolene have en fælles ordning at holde sig til ved fastlæggelsen af, hvilket lands lovgivning der skal være gældende. Dette vil øge retssikkerheden, forudsigeligheden og fleksibiliteten for parrene og give ægtefæller og børn en bedre beskyttelse mod komplicerede, langvarige og besværlige procedurer.

Den nye ordning vil hjælpe ægtepar af forskellig nationalitet, ægtepar, som bor hver for sig i forskellige lande, og ægtepar, som bor sammen i et land, der ikke er deres eget. Det er tydeligt, at der er behov for handling på EU-plan. I 2007 var der mere end 1 million skilsmisser i de 27 medlemsstater, og heraf havde 140 000 (13 %) et "internationalt" præg.

Europa-Parlamentet godkendte proceduren for et forstærket samarbejde den 16. juni 2010 (IP/10/747), og den 4. juni gav EU's justitsministre deres tilslutning (MEMO/10/236).

Kommissionen fremlagde forslaget den 24. marts 2010 (IP/10/347) som reaktion på ni medlemsstaters frustration over, at Rådet ikke var kommet videre med Kommissionens forslag fra 2006 (Grækenland deltog oprindeligt, men har siden trukket sig). Siden har yderligere fem lande – Tyskland, Belgien, Letland, Malta og Portugal – tilsluttet sig samarbejdet (IP/10/628).

De øvrige EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig. Ifølge Lissabon-traktaten skal lande, der ønsker at deltage, underrette Rådet og Kommissionen.

Baggrund

Bestemmelserne i EU-traktaterne om et forstærket samarbejde giver ni eller flere EU-lande mulighed for at gå videre med et initiativ, som er vigtigt, men som blokeres af et lille mindretal af medlemslande. De øvrige EU-lande bevarer retten til at deltage, når de vil (artikel 331 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Første gang Kommissionen fremlagde forslag om at hjælpe internationale ægtepar var i 2006, men forslaget vandt ikke den fornødne enstemmige tilslutning blandt EU's regeringer. Forslaget til forordningen påvirker ikke landenes nationale skilsmisse- og ægteskabslovgivning.

Yderligere oplysninger

MEMO/10/100

Rådets afgørelse findes på:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:DA:PDF

Kommissionens forslag findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Hjemmesiden for Viviane Reding, næstformand og kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar