Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1035

V Bruselu dne 5. srpna 2010

Poprvé v historii EU: posílená spolupráce na pomoc mezinárodním manželským párům vstoupila v platnost

Členské státy poprvé v historii EU používají postup posílené spolupráce na prosazení pravidel, která manželům pocházejícím z různých států umožní vybrat si, podle práva jakého státu bude probíhat jejich rozvod. Rozhodnutí o navázání posílené spolupráce, které Evropská komise navrhla před pěti měsíci, bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU ze dne 22. července. Posílená spolupráce umožňuje skupině nejméně devíti států provádět opatření, jestliže se nepodařilo dosáhnout dohody na úrovni všech 27 členských států. V tomto konkrétním případě posílená spolupráce umožní 14 členským státům EU projednat nařízení, které manželským párům poskytne právní jistotu a předejde nepřiměřenému spěchu při podávání žádosti o rozvod soudu, čímž omezí emocionálně a finančně náročná řízení. Aby nařízení nabylo účinnosti, musí ho všech 14 států schválit na nadcházejícím zasedání Rady. V současné době se tento postup týká 14 zúčastněných států EU, ale v budoucnu se do něj kdykoli mohou zapojit další státy.

„Toto první použití posílené spolupráce představuje velký krok vpřed směrem k Evropské unii, která jedná ve prospěch svých občanů. Lidé se zamilovávají přes hranice, bez ohledu na svou státní příslušnost. Mnoho mezinárodních párů proto potřebuje mít právní jistotu, pokud jde o pravidla platná pro jejich situaci,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Ozývaly se obavy, že využití posílené spolupráce by mohlo znamenat konec evropské integrace, jak ji známe. Já však nepochybuji, že tento první příklad evropskou integraci prohloubí. Nová pravidla přinesou prospěch statisícům mezinárodních párů. Vzhledem k tomu, že předchozí návrh byl v institucionální dopravní zácpě zablokován po dobu pěti let, můžeme klidně říci, že EU teď má možnost zajet s významnou legislativou do rychlého pruhu.“

Vlády EU přijaly rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce dne 12. července 2010 (IP/10/917). Dne 22. července bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU. Nyní bude 14 zúčastněných států (Belgie, Bulharsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Španělsko) jednat a později hlasovat o Komisí předloženém návrhu nařízení, které obsahuje podrobná pravidla platná pro mezinárodní rozvody. Zúčastněných 14 států musí nařízení jednomyslně schválit a před jeho vstupem v platnost musí být ještě konzultován Evropský parlament.

Cílem návrhu je chránit při rozvodových sporech slabší partnery. Mezinárodní páry se budou moci dohodnout, jaké právo by se použilo na jejich rozvod nebo rozluku. Kdyby se manželský pár nedohodl, měli by soudci k dispozici společnou metodu pro stanovení státu, jehož právo by se použilo. Pro manželské páry by byla zajištěna větší právní jistota, předvídatelnost a flexibilita. Oni sami i jejich děti by tak byli ušetřeni komplikovaných, zdlouhavých a bolestných procedur.

Nové řešení má pomoci párům s různou státní příslušností, jak párům, které žijí odděleně v různých zemích, tak těm, které žijí společně v zemi, jež není jejich zemí původu. Je jasné, že je potřeba, aby EU jednala. V roce 2007 proběhlo ve 27 členských státech více než milion rozvodů, z nichž 140 000 rozvodů (13 %) mělo „mezinárodní“ prvek.

Evropský parlament vyslovil svůj souhlas s posílenou spoluprací dne 16. června 2010 (IP/10/747). Ministři spravedlnosti členských států EU ji schválili dne 4. června (MEMO/10/236).

Komise navrhla opatření dne 24. března 2010 (IP/10/347) na žádost devíti členských států, které byly nespokojeny s neschopností Rady navázat na návrh Komise z roku 2006 (Řecko bylo původně součástí plánu, ale později svou žádost stáhlo). O zapojení do činnosti EU pak požádalo pět dalších států – Německo, Belgie, Lotyšsko, Malta a Portugalsko (IP/10/628).

Další státy, které se chtějí připojit, o to mohou kdykoli požádat. Podle Lisabonské smlouvy o tom musí nejprve vyrozumět Radu a Komisi.

Souvislosti

Podle Smluv o EU umožňuje posílená spolupráce devíti nebo více státům přijmout opatření, které je důležité, ale blokuje ho menšina členských států. Ostatní členské státy mají právo se kdykoli připojit (článek 331 Smlouvy o fungování EU).

Komise poprvé navrhla pomoc pro mezinárodní páry v roce 2006, ale tomuto plánu se nedostalo požadované jednomyslné podpory ze strany vlád členských států EU. Navrhované nařízení nemá žádný účinek na vnitrostátní zákony týkající se rozvodu nebo sňatku.

Další informace

MEMO/10/100

Rozhodnutí Rady je k dispozici na stránce:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:CS:PDF

Návrhy Komise jsou k dispozici v rubrice aktualit na stránce spravedlnost a vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/com_2010_105_en.pdf

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar