Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1032

Briuselis, 2010 m. rugpjūčio 5 d.

Valstybės pagalba. Komisija patvirtino Lietuvos finansų įstaigoms skirtų paramos priemonių rinkinį

Europos Komisija, vadovaudamasi ES valstybės pagalbos taisyklėmis, patvirtino Lietuvos parengtų priemonių, kuriomis siekiama stabilizuoti rinką reaguojant į pasaulinę finansų krizę, rinkinį. Taikant priemones, reikalavimus atitinkančioms kredito įstaigoms bus teikiamas naujas kapitalas, naujoms trumpalaikėms bei vidutinės trukmės skoloms bus suteiktos garantijos, laikantis griežtų sąlygų bus padedama atsisakyti nuvertėjusio turto. Komisija nustatė, kad priemonės dera su komunikatais dėl gairių, susijusių su valstybės pagalba finansų krizei įveikti (žr. IP/08/1495, IP/08/1901 ir IP/09/322). Priemonių rinkiniu visų pirma užtikrinamos nediskriminacinės galimybės gauti finansavimą, ribojama priemonių trukmė ir aprėptis, nustatomas su rinka siejamas atlygis ir tinkamos apsaugos priemonės galimiems konkurencijos iškraipymams sumažinti. Todėl Komisija priėjo prie išvados, kad schema yra tinkama priemonė dideliems Lietuvos ekonomikos sutrikimams atitaisyti ir yra suderinama su ES sutarties 107 straipsnio 3 dalies b punktu.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurenciją atsakingas Komisijos narys Joaquínas Almunia sakė: „Lietuvos parengta schema padės sustiprinti pasitikėjimą rinkoje ir suteikti paramą netikrumo laikotarpiu, kartu įtvirtinant apsaugos priemones konkurencijos iškraipymams riboti.“

Į priemonių rinkinį įtrauktos trys finansų rinkų stabilizavimo priemonės:

  • nelikvidaus turto perpirkimo priemonė, pagal kurią Lietuva iš pagalbą gaunančių bankų už grynąsias lėšas arba vyriausybės vertybinius popierius perims tam tikrų kategorijų bankų turtą;

  • kapitalo restruktūrizavimo priemonė, pagal kurią kredito įstaigoms pasitikėtinių (subordinuotų) paskolų pavidalu teikiamas naujas kapitalas kapitalo bazei stiprinti siekiant išvengti galimų nuostolių;

  • paskoloms ir kitiems pirmaeiliams finansiniams įsipareigojimams (išskyrus tarpbankinius indėlius) už atlygį suteikiama garantijos priemonė. Atlygis atitinka Europos centrinio banko (ECB) rekomendacijas.

Komisija priėjo prie išvados, kad paramos priemonėms būdingi valstybės pagalbos elementai, tačiau įtrauktos nuostatos, kuriomis pagal ES valstybės pagalbos taisykles siekiama užtikrinti priemonės tinkamumą ir proporcingumą. Todėl schema yra tinkama, proporcinga ir būtina priemonė pasitikėjimui Lietuvos kredito įstaigų kreditingumu išlaikyti.

Schema gali naudotis visos Lietuvos rinkoje veiklą vykdančios kredito įstaigos ir filialai. Jos trukmė ir aprėptis yra ribota – nustatytas naudojimosi laikotarpis ir biudžeto apribojimai. Pagalbos gavėjų reikalaujama mokėti su rinka siejamą atlygį, bankams suteiktos paskatos suderintos su viešosios politikos tikslais.

Galiausiai Lietuva įsipareigojo pranešti apie bankų, kurie naudojasi paramos priemonėmis, gyvybingumo atkūrimo arba restruktūrizavimo planus.

Neįslaptinta sprendimo versija Nr. N 47/2010 bus paskelbta Valstybės pagalbos registre Konkurencijos GD tinklavietėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti valstybės pagalbos sprendimai nurodyti elektroniniame informaciniame valstybės pagalbos savaitraštyje.


Side Bar