Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Bryssel den 4 augusti 2010

Egenföretagare får förmåner vid graviditet och moderskap samt pensionsförmåner enligt ny EU-lagstiftning

Egenföretagare och deras partner kommer att åtnjuta ett bättre socialt skydd – vilket för första gången omfattar rätt till mammaledighet – enligt ny EU-lagstiftning som träder i kraft idag. Direktivet om egenföretagare och medhjälpande makar (direktiv 2010/41/EU) upphäver och ersätter en tidigare lag (direktiv 86/613/EEG) och förbättrar rätten till socialt skydd för miljoner kvinnor på arbetsmarknaden och stärker kvinnligt entreprenörskap. För närvarande är endast en av tre företagare kvinna.

”I och med att den nya lagen träder i kraft tar Europa ett betydande steg framåt vad gäller att öka det sociala skyddet och ge män och kvinnor som är egenföretagare, liksom deras partner, jämlika ekonomiska och sociala rättigheter, sade Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap och Europeiska kommissionens vice ordförande. ”Den nya EU-lagen säkerställer i praktiken full jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, främjar kvinnors egenföretagande och tillförsäkrar att kvinnor med egen rörelse får en bättre social trygghet. Jag uppmanar alla medlemsstater att skyndsamt börja genomföra direktivet så att människorna får uppleva förmånerna i sin vardag.”

Europaparlamentet godkände lagen den 18 maj och den godkändes av EU:s medlemsstater den 7 juni (IP/10/699). Lagen förbättrar avsevärt skyddet för kvinnor som är egenföretagare och för egenföretagares medhjälpande makar eller livspartner särskilt vid graviditet och moderskap. De får moderskapsbidrag och ledigt i minst 14 veckor, om de väljer att ta ledigt. På EU-nivå är det första gången som ersättning vid graviditet och moderskap beviljats egenföretagare.

De nya reglerna uppmuntrar även entreprenörskap i allmänhet och särskilt bland kvinnor. För tillfället råder det bristande jämställdhet inom området – endast 30% av företagarna i Europa är kvinnor.

Slutligen är bestämmelsen om socialt skydd för medhjälpande makar och livspartner (som likställs med makar i nationell lagstiftning) också en avsevärd förbättring jämfört med 1986 års direktiv. De kommer att ha rätt till socialt skydd (t.ex. pension) på likadana villkor som egenföretagare, om medlemsstaten erbjuder egenföretagare ett sådant skydd. Detta kommer att bidra till ett starkare socialt skyddsnät och hindra att kvinnor hamnar i fattigdom.

EU:s medlemsstater måste nu införliva direktivet i sina nationella lagar inom två års tid. Endast om det föreligger särskilda svårigheter kan denna period förlängas med ytterligare två år för att genomföra bestämmelserna om medhjälpande makar.

Bakgrund

Även om egenföretagande utgör en minoritet av anställningsformerna i Europa är det en viktig sysselsättning, och representerar omkring 16% av den yrkesverksamma befolkningen.

Omkring 11% av egenföretagarna i Europa förlitar sig på hjälp från makar och partner som arbetar informellt i små familjeföretag, som vid en lantgård eller en lokal läkarmottagning. De medhjälpande makarna är traditionellt fullständigt beroende av sin egenföretagande partner. Av den anledningen löper de stor risk att hamna i fattigdom vid en skilsmässa, sin partners död eller konkurs.

Vad beträffar anställda antog EU nyligen ett nytt direktiv som förbättrar rätten till föräldraledighet (IP/09/1854) och kommissionens förslag till ett reviderat direktiv om mammaledighet befinner sig för närvarande vid Europaparlamentets första behandling (se även IP/08/1450).

Ytterligare information

Direktivet om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:EN:PDF

EU:s handlingsplan för jämställdhet och jämställdhetslagstiftning:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

Kvinnor och entreprenörskap:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar