Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Bruselj, 4. avgusta 2010

Nova evropska zakonodaja uvaja materinski dopust in pokojnine za samozaposlene

Samozaposlene osebe in njihovi partnerji bodo na podlagi nove evropske zakonodaje, ki začne veljati danes, uživali večjo socialno zaščito. Med drugim bo prvič urejena tudi pravica do porodniškega dopusta. Direktiva o samozaposlenih osebah in zakoncih, ki jim pomagajo (Direktiva 2010/41/EU), razveljavlja in nadomešča staro direktivo (Direktivo 86/613/EGS) ter krepi pravice milijonov žensk na trgu dela do socialne zaščite. S tem podpira podjetništvo med ženskami, ki jih je med vsemi podjetniki trenutno le ena tretjina.

„Evropa je z uveljavitvijo te nove zakonodaje naredila pomemben korak naprej pri krepitvi socialne zaščite ter zagotavljanju enakih ekonomskih in socialnih pravic samozaposlenim moškim in ženskam ter njihovim partnerjem,“ je izjavila Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo ter podpredsednica Komisije. „Nova evropska zakonodaja v praksi zagotavlja popolno enakost moških in žensk v poklicnem življenju, ženske spodbuja k podjetništvu in samozaposlenim ženskam po vsej Evropi zagotavlja večjo socialno zaščito. Vse države članice pozivam, naj Direktivo začnejo izvajati čim prej, da bodo naši državljani njene koristi lahko občutili v svojem vsakodnevnem življenju.“

Evropski parlament je zakonodajni akt odobril 18. maja, države članice EU pa so ga potrdile 7. junija (IP/10/699). Bistveno izboljšuje zaščito samozaposlenih oseb ter zakoncev oziroma življenjskih partnerjev, ki slednjim pomagajo, zlasti v primeru materinstva. Ženske v takšnem položaju bodo upravičene do nadomestila za čas porodniškega dopusta in se bodo lahko odločile za najmanj 14 tednov dopusta. Nadomestilo za porodniški dopust je tako samozaposlenim ženskam prvič zagotovljeno na ravni EU.

Nova pravila bodo poleg tega spodbujala podjetništvo v celoti, predvsem pa pri ženskah. V Evropi je razlika med zastopanostjo spolov na tem področju zelo velika, saj je žensk med podjetniki le ena tretjina.

Nadaljnja izboljšava v primerjavi z direktivo iz leta 1989 je tudi določba o socialni zaščiti za zakonce in življenjske partnerje (ki jim status priznava nacionalna zakonodaja) samozaposlenih, ki jim pomagajo pri delu. Dobili so pravico do socialne zaščite (na primer pokojnine) na enaki podlagi kot uradno samozaposlene osebe, če jo država članica slednjim zagotavlja. To bo pripomoglo h krepitvi mreže socialne varnosti in ženskam preprečevalo padec pod prag revščine.

Države članice bodo morale novo direktivo v svojo nacionalno zakonodajo prenesti v roku dveh let. Za določbe v zvezi z zakonci, ki pomagajo samozaposlenim osebam, se v primeru velikih težav to obdobje lahko podaljša še za dve leti.

Ozadje

Samozaposlitev je pomembna oblika zaposlitve v Evropi, čeprav je v manjšini. Vanjo je vključenih okrog 16 % aktivnega prebivalstva.

Približno 11 % samozaposlenih oseb v Evropi se zanaša na pomoč zakoncev in partnerjev, ki neformalno delajo v majhnih družinskih podjetjih, na primer na kmetiji ali v ordinaciji lokalnega zdravnika. Takšni zakonci so običajno popolnoma odvisni od samozaposlenih partnerjev, katerim pomagajo. Zaradi tega jim v primeru ločitve, partnerjeve smrti ali bankrota grozi revščina.

EU je v zvezi z zaposlenimi osebami nedavno sprejela novo Direktivo, ki izboljšuje pravico do starševskega dopusta (IP/09/1854), predlog revidirane direktive o porodniškem dopustu, ki ga je pripravila Komisija, pa je trenutno v prvi obravnavi v Evropskem parlamentu (glej tudi IP/08/1450).

Več informacij

Direktiva o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:SL:PDF.

Politika in zakonodaja EU na področju enakosti med spoloma:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=418.

Ženske in podjetništvo:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm.


Side Bar