Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

V Bruseli 4. augusta 2010

Samostatne zárobkovo činné osoby získajú na základe nových právnych predpisov EÚ materské a dôchodkové dávky

Samostatne zárobkovo činné osoby a ich partneri budú na základe nových právnych predpisov EÚ, ktoré dnes vstúpia do platnosti, požívať lepšiu sociálnu ochranu, ktorej súčasťou bude prvýkrát aj právo na materskú dovolenku. Smernicou o samostatne zárobkovo činných osobách a vypomáhajúcich manželoch a manželkách (smernica 2010/41/EU) sa ruší a nahrádza predchádzajúci právny predpis (smernica 86/613/EHS) a posilňuje sociálna ochrana miliónov žien na trhu práce a zároveň sa ňou podporujú podnikateľské aktivity žien. V súčasnosti je ženou len každá tretia osoba venujúca sa podnikateľskej činnosti.

Nadobudnutie platnosti tohto nového právne predpisu predstavuje pre Európu významný míľnik na ceste k lepšej sociálnej ochrane a rovnakým hospodárskym a sociálnym právam samostatne zárobkovo činných mužov a žien a ich partnerov“, vyhlásila Vivian Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo a podpredsedníčka Európskej komisie. „Nový európsky právny predpis zabezpečuje v praxi absolútnu rovnosť mužov a žien v pracovnom živote, podporuje podnikateľské aktivity žien a umožňuje samostatne zárobkovo činným ženám požívať lepšie sociálne zabezpečenie. Vyzývam všetky členské štáty, aby s implementáciou smernice začali čo najskôr, a umožnili tak našim občanom využívať tieto výhody v každodennom živote.“

Európsky parlament prijal smernicu 18. mája a členské štáty EÚ ju schválili 7. júna (IP/10/699). Smernica výrazným spôsobom zlepšuje ochranu samostatne zárobkovo činných žien a vypomáhajúcich manželiek alebo životných partneriek, a to predovšetkým v prípade materstva, pričom ich oprávňuje na materské dávky a dovolenku v trvaní minimálne 14 týždňov, ak sa pre ňu rozhodnú. Na úrovni EÚ budú materské dávky teda prvýkrát poberať aj samostatne zárobkovo činné ženy.

Nové pravidlá budú zároveň slúžiť na podporu podnikania vo všeobecnosti, pričom dôraz sa bude klásť predovšetkým na podnikateľské aktivity žien. V súčasnosti sa táto oblasť vyznačuje obrovskou disparitou medzi mužmi a ženami, keďže len 30 % podnikateľov v Európe tvoria ženy.

Veľkým pokrokom v porovnaní so smernicou z roku 1986 sú aj ustanovenia týkajúce sa sociálnej ochrany vypomáhajúcich manželov a manželiek a životných partnerov (uznaných ako takých vo vnútroštátnom práve). Tí budú mať právo na sociálne zabezpečenie (napr. dôchodky) na rovnakom základe ako samostatne zárobkovo činné osoby, a to v prípade, že členský štát takúto ochranu samostatne zárobkovo činným osobám poskytuje. Tento krok prispeje k vytvoreniu lepšieho systému sociálnej istoty a zabráni ženám, aby sa ocitli na hranici chudoby.

Členské štáty EÚ sú povinné zaviesť túto smernicu do svojho vnútroštátneho práva v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Pri implementácií ustanovení vzťahujúcich sa na vypomáhajúcich manželov a manželky môže byť toto obdobie v prípade osobitných problémov predĺžené o ďalšie dva roky.

Súvislosti

Samostatná zárobková činnosť predstavuje významnú, ale menšinovú formu zamestnávania v Európe, ktorú vykonáva 16 % aktívnej populácie.

Približne 11 % samostatne zárobkovo činných osôb v Európe je závislých od pomoci manželov a manželiek či životných partnerov, ktorí na neformálnom základe pracujú v malých rodinných podnikoch, ako sú farmy alebo ordinácie súkromných lekárov. Títo vypomáhajúci manželia a manželky sú tradične v plnej miere závislí na svojich samostatne zárobkovo činných partneroch. V prípade rozvodu, úmrtia partnera alebo jeho finančného úpadku sú teda vystavení značnému riziku chudoby.

Pokiaľ ide o zamestnancov, na úrovni EÚ bola nedávno prijatá smernica, ktorá posilňuje právo na rodičovskú dovolenku (IP/09/1854) a v prvom čítaní Európskeho parlamentu sa momentálne nachádza aj návrh Komisie na revidované znenie smernice o materskej dovolenke (pozri tiež IP/08/1450).

Ďalšie informácie

Smernica o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:SK:PDF

Politika a právne predpisy EÚ v oblasti rodovej rovnosti

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=418

Ženy a podnikanie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar