Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Brussel, 4 augustus 2010

Zelfstandigen krijgen zwangerschaps- en pensioenuitkeringen op grond van nieuwe EU-wetgeving

Zelfstandigen en hun partners zullen een betere sociale bescherming genieten – waaronder voor het eerst het recht op zwangerschapsverlof – op grond van nieuwe EU-wetgeving die vandaag in werking treedt. De richtlijn over zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten (Richtlijn 2010/41/EU) voorziet in de intrekking en vervanging van eerdere wetgeving (Richtlijn 86/613/EEG) en verbetert de sociale bescherming van miljoenen vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor vrouwelijk ondernemerschap wordt bevorderd. Momenteel is slechts één op drie ondernemers een vrouw.

"Met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving zet Europa een belangrijke stap voorwaarts naar een betere sociale bescherming en gelijke economische en sociale rechten voor zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en hun partners" aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap en vicevoorzitter van de Europese Commissie. "De nieuwe Europese wetgeving waarborgt de volledige gelijkheid in de praktijk tussen mannen en vrouwen in het beroepsleven, door het ondernemerschap van vrouwen te stimuleren en zelfstandige vrouwen een betere socialezekerheidsbescherming te geven. Ik roep alle lidstaten op snel te beginnen met de uitvoering van de richtlijn zodat onze burgers de voordelen in hun dagelijks leven kunnen zien."

De wetgeving werd op 18 mei door het Europees Parlement en op 7 juni door de lidstaten van de EU goedgekeurd (IP/10/699). De bescherming van vrouwelijke zelfstandigen en van meewerkende echtgenoten of levenspartners van zelfstandigen wordt door deze wetgeving aanzienlijk verbeterd, vooral ook in het geval van zwangerschap. Zij krijgen een zwangerschapsuitkering en wanneer zij dat wensen, 14 weken verlof. Voor het eerst wordt op EU-niveau aan zelfstandigen een zwangerschapsuitkering toegekend.

De nieuwe regels hebben ook als doel het ondernemerschap in het algemeen, en dat van vrouwen in het bijzonder, aan te moedigen. Op dat gebied bestaat er momenteel een grote kloof tussen mannen en vrouwen: slechts 30% van de ondernemers in Europa zijn vrouwen.

Ten slotte is ook de bepaling over sociale bescherming van meewerkende echtgenoten en levenspartners (die als zodanig door de nationale wetgeving zijn erkend) een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de richtlijn van 1986. Zij zullen recht hebben op dezelfde socialezekerheidsdekking (zoals pensioenen) als officiële zelfstandigen, als de lidstaat zelfstandigen een dergelijke bescherming biedt. Dit zal bijdragen tot een sterker sociaal vangnet en vermijden dat vrouwen in de armoede verzeild raken.

De EU-lidstaten moeten nu binnen twee jaar de richtlijn in hun nationale wetgeving omzetten. Alleen wanneer bijzondere moeilijkheden dit rechtvaardigen, kan deze termijn met twee jaar worden verlengd om de bepalingen betreffende meewerkende echtgenoten om te zetten.

Achtergrond

Ook al zijn zelfstandigen een minderheid, zij maken toch een aanzienlijk deel van de werkzame bevolking in Europa uit, namelijk 16 %.

Ongeveer 11 % van de zelfstandigen in Europa doet een beroep op de hulp van echtgenoten en partners die op informele basis in kleine familieondernemingen, zoals een boerderij of een plaatselijke dokterspraktijk, werken. Die meewerkende echtgenoten zijn traditioneel volledig afhankelijk van hun zelfstandige partner. Als zodanig lopen zij bij scheiding, overlijden van de partner of faillissement groot gevaar arm te worden.

Wat werknemers betreft, heeft de EU recentelijk een nieuwe richtlijn aangenomen tot verbetering van het recht op ouderschapsverlof (IP/09/1854) en behandelt het Europees Parlement momenteel in eerste lezing het voorstel van de Commissie voor een herziene richtlijn over zwangerschapsverlof (zie ook IP/08/1450).

Nadere informatie

Richtlijn betreffende de gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:NL:PDF

EU-wetgeving en -beleid over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=418

Vrouwen en ondernemerschap:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar