Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Bryssel 4.8.2010

Uusi EU-laki antaa itsenäisille ammatinharjoittajille oikeuden äitiys- ja eläke-etuuksiin

Tänään voimaan tuleva uusi EU-laki parantaa itsenäisten ammatinharjoittajien ja heidän puolisoidensa sosiaaliturvaa. He saavat sen myötä oikeuden äitiyslomaan, joka ennen ei ollut mahdollista. Itsenäisistä ammatinharjoittajista ja avustavista puolisoista annetulla direktiivillä (direktiivi 2010/41/EU) kumotaan ja korvataan aiempi laki (direktiivi 86/613/ETY), ja sillä parannetaan miljoonien työmarkkinoilla toimivien naisten sosiaaliturvaa koskevia oikeuksia ja vahvistetaan naisten yrittäjyyttä. Tällä hetkellä ainoastaan yksi kolmesta yrittäjästä on naisia.

”Tämän uuden lain voimaantulon myötä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien miesten ja naisten ja heidän puolisoidensa sosiaaliturvaa parannetaan huomattavasti ja heille annetaan tasaveroiset taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet”, sanoi EU:n oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Uudella lailla taataan käytännössä miesten ja naisten täysi tasavertaisuus työelämässä, sillä edistetään naisten yrittäjyyttä ja annetaan naisyrittäjille parempi sosiaaliturva. Kehotan kaikkia jäsenvaltioita aloittamaan direktiivin soveltamisen nopeasti, jotta kansalaiset voivat saada siitä käytännön hyötyä”, komissaari Reding totesi.

Euroopan parlamentti hyväksyi lain 18. toukokuuta ja EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät sen 7. kesäkuuta (IP/10/699). Erityisesti lailla parannetaan myös huomattavasti naisyrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien avustavien puolisoiden tai elinkumppaneiden äitiysturvaa. He saavat halutessaan äitiysavustuksen ja vähintään 14 viikon pituisen äitiysloman. Äitiysavustus annetaan nyt EU:ssa ensimmäistä kertaa itsenäisille ammatinharjoittajille.

Uudet säännöt kannustavat myös yrittäjyyttä erityisesti naisten keskuudessa. Sukupuolten välinen kuilu kyseisellä alalla on suuri; vain 30 prosenttia Euroopassa toimivista yrittäjistä on naisia.

Huomattava parannus vuoden 1986 direktiiviin verrattuna on myös avustaville puolisoille ja elinkumppaneille myönnettävä sosiaaliturva, joka on tunnustettu kansallisessa lainsäädännössä. Avustavilla puolisoilla ja elinkumppaneilla on oikeus sosiaaliturvaan (kuten eläkkeisiin) samalla tavalla kuin itsenäisillä ammatinharjoittajilla itsellään niissä jäsenvaltioissa, jotka myöntävät kyseisen turvan itsenäisille ammatinharjoittajille. Näin naisten sosiaalinen turvaverkko vahvistuu ja he eivät joudu kärsimään köyhyyttä.

EU:n jäsenvaltioiden on nyt otettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään kahden vuoden kuluessa. Määräaikaa avustavia puolisoita koskevien säännösten täytäntöön panemiseksi voidaan jatkaa kahdella vuodella ainoastaan, jos ilmenee erityisiä vaikeuksia.

Tausta

Itsenäinen ammatinharjoittaminen on merkittävä työllistymisen muoto Euroopassa. Itsenäisiä ammatinharjoittajia on noin 16 prosenttia aktiiviväestöstä.

Noin 11 prosenttia Euroopassa toimivista itsenäisistä ammatinharjoittajista saa apua puolisoiltaan tai kumppaneiltaan, jotka työskentelevät epävirallisesti pienissä perheyrityksissä, kuten maatiloilla tai paikallisilla lääkärivastaanotoilla. Avustavat puolisot ovat perinteisesti täysin riippuvaisia yrittäjäkumppanistaan. Sen vuoksi he ovat vaarassa joutua kärsimään köyhyydestä avioeron sattuessa, kumppanin kuoltua tai yrityksen jouduttua konkurssiin.

Työntekijöiden osalta EU hyväksyi äskettäin uuden direktiivin, jolla parannetaan oikeutta vanhempainlomaan (IP/09/1854), ja komission ehdotus äitiyslomaa koskevan direktiivin tarkistamisesta on tällä hetkellä Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä (katso myös IP/08/1450).

Lisätietoja

Direktiivi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:180:0001:0006:FI:PDF

EU:n tasa-arvopolitiikka ja lainsäädäntö:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

Naiset ja yrittäjyys:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar