Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Brüssel, 4. august 2010

ELi direktiiviga suurendatakse füüsilisest isikust ettevõtjate õigust rasedus- ja sünnitushüvitistele ning pensionile

Täna jõustub uus ELi õigusakt, millega parandatakse füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende elukaaslaste sotsiaalseid tagatisi, andes neile muu hulgas õiguse saada rasedus- ja sünnituspuhkust. Füüsilisest isikust ettevõtjate ja neid abistavate abikaasade võrdse kohtlemise direktiiv 2010/41/EL tunnistab kehtetuks ja asendab varasema direktiivi 86/613/EMÜ, parandab miljonite töötavate naiste sotsiaalseid tagatisi ning soodustab nende tegevust ettevõtjana. Praegu on ettevõtjate hulgas naisi vaid kolmandik.

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding ütles, et uue direktiivi jõustumine on Euroopale suur samm edasi. „Sellega parandatakse füüsilisest isikust nais- ja meesettevõtjate ning nende elukaaslaste sotsiaalseid tagatisi ning võrdsustatakse nende majanduslikud ja sotsiaalsed õigused. Uue Euroopa õigusaktiga tagatakse, et meestel ja naistel on tööelus ka tegelikult võrdsed õigused, julgustatakse naisi hakkama ettevõtjaks ning parandatakse füüsilisest isikust naisettevõtjate sotsiaalseid tagatisi. Ma kutsun liikmesriike üles direktiivi viivitamatult ellu viima, et kiiresti parandada meie kodanike elu“, ütles volinik.

Euroopa Parlament kiitis direktiivi heaks käesoleva aasta 18. mail ja ELi liikmesriigid 7. juunil (vt pressiteade IP/10/699). Direktiiviga parandatakse märkimisväärselt füüsilisest isikust naisettevõtjate ning füüsilisest isikust ettevõtjaid abistavate abikaasade ja elukaaslaste tagatisi, eriti raseduse ja sünnituse korral. Nüüd on neil soovi korral õigus saada vähemalt 14 nädalat tasulist rasedus- ja sünnituspuhkust. Tegemist on esimese ELi õigusaktiga, millega antakse füüsilisest isikust ettevõtjaile õigus saada rasedus- ja sünnitustoetust.

Direktiivi eesmärk on soodustada ka ettevõtlust, eelkõige naiste ettevõtlust, et suurendada nende osatähtsust ettevõtjate seas. Praegu on vaid 30% Euroopa ettevõtjaist naised.

Asjaolu, et sotsiaalsed tagatised antakse ka füüsilisest isikust ettevõtjaid abistavatele abikaasadele ja elukaaslastele (kui liikmesriigis on nende seisund õigusaktiga reguleeritud), on 1986. aasta direktiiviga võrreldes suur samm edasi. Neil on nüüd samasugune õigus sotsiaalkindlustusele (näiteks pensionile) kui ametlikult registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjail, eeldusel et liikmesriigi füüsilisest isikust ettevõtjail on selline õigus. See parandab sotsiaalset turvalisust ja väldib naiste sattumist vaesusesse.

ELi liikmesriikidel on direktiivi ülevõtmiseks aega kaks aastat. Vaid eriliste raskuste ilmnemisel võidakse abistavaid abikaasasid käsitlevate sätete rakendamise tähtaega pikendada veel kahe aasta võrra.

Taustteave

Füüsilisest isikust ettevõtjad on Euroopas oluline tööhõive vorm, kuigi nad on 16% osatähtsusega teiste töötajatega võrreldes vähemuses.

Abikaasa või elukaaslane aitab tööd teha umbes 11% Euroopa füüsilisest isikust ettevõtjatest. Töötamine väikeses pereettevõttes, nagu talumajapidamine või arstipraksis, ei ole sageli ametlik. Abistavad abikaasad on tavaliselt oma füüsilisest isikust ettevõtjana töötava abikaasa täielikul ülalpidamisel ja võivad pankroti, lahutuse või abikaasa surma puhul sattuda vaesusesse.

Alles hiljuti suurendati ELi direktiiviga töötajate õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele (vt pressiteade IP/09/1854) ning praegu on Euroopa Parlamendis esimesel lugemisel komisjoni ettepanek muuta rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlevat direktiivi (pressiteade IP/08/1450).

Lisateave

Füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise direktiiv:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ET:PDF

ELi soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja õigusaktid:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=et&catId=418

Naised ettevõtjana:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar