Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Βρυξέλλες,4 Αυγούστου 2010

Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι αποκτούν παροχές μητρότητας και συνταξιοδοτικές παροχές σύμφωνα με τη νέα ενωσιακή νομοθεσία

Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι και οι σύντροφοί τους αποκτούν καλύτερη κοινωνική προστασία – συμπεριλαμβανομένου για πρώτη φορά και του δικαιώματος άδειας μητρότητας – σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ που τίθεται από σήμερα σε ισχύ. Η οδηγία για τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και τους/τις συμβοηθούντες/ούσες συζύγους (Οδηγία 2010/41/ΕΕ) καταργεί και αντικαθιστά προηγούμενη νομοθεσία (Οδηγία 86/613/ΕΟΚ) και βελτιώνει τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας εκατομμυρίων γυναικών στην αγορά προστασίας, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Αυτή τη στιγμή μόνο ένας στους τρεις επιχειρηματίες είναι γυναικείου φύλου.

"Με την έναρξη ισχύος αυτής της νέας νομοθεσίας, η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και την παροχή ίσων οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες και γυναίκες και τις/τους συζύγους τους," δήλωσε η κα Viviane Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. "Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται στην πράξη πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή, ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και δίνει τη δυνατότητα στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες να απολαύουν κοινωνικής ασφάλειας καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Καλώ τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν το ταχύτερο την εν προκειμένω οδηγία έτσι ώστε οι πολίτες τους να διαπιστώσουν τα οφέλη της στην καθημερινή τους ζωή."

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νομοθεσία στις 18 Μαΐου και τα κράτη μέλη της ΕΕ την επικύρωσαν στις 7 Ιουνίου (IP/10/699). Η οδηγία βελτιώνει ουσιαστικά την προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των συμβοηθούντων συζύγων τους ή των συντρόφων συμβίωσης αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων, ειδικότερα μάλιστα στην περίπτωση μητρότητας. Τους χορηγείται επίσης επίδομα μητρότητας και άδεια τουλάχιστον 14 εβδομάδων, αν θελήσουν να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος. Σε επίπεδο ΕΕ πρόκειται για την πρώτη φορά που χορηγείται επίδομα μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας γενικότερα και των γυναικών ειδικότερα. Επί του παρόντος, υφίσταται μεγάλη διαφορά μεταξύ των φύλων στον τομέα αυτό – μόνο το 30% των επιχειρηματιών στην Ευρώπη είναι γυναίκες.

Τέλος, η παροχή κοινωνικής προστασίας στους/στις συμβοηθούντες/σες συζύγους και συντρόφους συμβίωσης (εφόσον αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία) αποτελεί επίσης σημαντική βελτίωση σε σχέση με την οδηγία του 1986. Θα έχουν δικαίωμα κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης (όπως η συνταξιοδότηση) σε ίση βάση με τους τυπικά αυτοαπασχολούμενους, αν το οικείο κράτος μέλος παρέχει τέτοιου είδους προστασία στους αυτοαπασχολούμενους. Κάτι τέτοιο συμβάλλει ώστε να παρέχεται ισχυρότερο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και να προφυλάσσει τις γυναίκες από το ενδεχόμενο της φτώχειας.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν τώρα να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός δύο ετών. Μόνο στην περίπτωση που υφίστανται ιδιαίτερες δυσχέρειες είναι δυνατή η παράταση αυτής της περιόδου για μία ακόμα διετία προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις για τους/τις συμβοηθούντες/ούσες συζύγους.

Ιστορικό

Η αυτοαπασχόληση αποτελεί σημαντική – έστω και περιορισμένη – μορφή απασχόλησης στην Ευρώπη, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 16% του ενεργού πληθυσμού.

Περίπου το 11% των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων στην Ευρώπη στηρίζονται στη βοήθεια των συζύγων και των συντρόφων τους που εργάζονται άτυπα στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως αγροκτήματα ή ιατρεία τοπικών ιατρών. Αυτοί οι συμβοηθούντες/ούσες σύζυγοι εξαρτώνται συνήθως απόλυτα από τον αυτοαπασχολούμενο σύντροφό τους και ως εκ τούτου διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας σε περίπτωση διαζυγίου, θανάτου του συντρόφου ή χρεοκοπίας.

Όσον αφορά τους μισθωτούς, η ΕΕ εξέδωσε πρόσφατα νέα οδηγία με την οποία βελτιώνεται το δικαίωμα γονικής άδειας (IP/09/1854) και η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας ευρίσκεται τώρα στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. επίσης IP/08/1450).

Περαιτέρω πληροφορίες

Οδηγία για την ίση μεταχείριση αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:EN:PDF

Πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ για την ισότητα των φύλων:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

Γυναίκες και επιχειρηματικότητα:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar