Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

V Bruselu dne 4. srpna 2010

Osoby samostatně výdělečně činné získají podle nové směrnice EU peněžitou pomoc v mateřství a důchodové dávky

Osobám samostatně výdělečně činným a jejich partnerkám či partnerům bude přiznána lepší ochrana v oblasti sociálního zabezpečení – poprvé včetně nároku na mateřskou dovolenou – a to podle nové směrnice EU, která dnes vstupuje v platnost. Směrnice o osobách samostatně výdělečně činných a manželkách či manželích, kteří jim pomáhají (směrnice 2010/41/EU), nahrazuje a ruší předchozí právní úpravu stanovenou ve směrnici 86/613/EHS a posiluje práva na sociální ochranu milionů žen na trhu práce. Přispěje rovněž k posílení podnikatelských aktivit žen. V současné chvíli představují ženy pouze necelou jednu třetinu všech podnikatelů.

„Se vstupem této nové směrnice v platnost činí Evropa rozhodný krok vpřed, pokud jde o posílení sociální ochrany samostatně výdělečně činných mužů a žen a jejich partnerů a přiznání rovných hospodářských a sociálních práv těmto osobám,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství a místopředsedkyně Evropské komise. „Díky této nové evropské směrnici dojde v praxi k zajištění plné rovnosti mezi muži a ženami v produktivním věku, a to podporou podnikání žen a rovněž tím, že se umožní samostatně výdělečným ženám, aby požívaly lepší sociální ochrany. Vyzývám všechny členské státy, aby započaly s urychleným prováděním směrnice, a umožnily tak našim občanům pocítit jejích výhod v praktickém životě.“

Evropský parlament schválil směrnici dne 18. května 2010 a poté ji dne 7. června schválily členské státy EU (IP/10/699). Směrnice podstatným způsobem posiluje ochranu samostatně výdělečných žen a manželek či životních partnerek, které pomáhají osobám samostatně výdělečně činným, a to zejména v případě mateřství. Tyto osoby získají nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v trvání nejméně 14 týdnů, pokud se rozhodnou ji využít. Jde o první případ na úrovni EU, kdy je přiznána peněžitá pomoc v mateřství osobám samostatně výdělečně činným.

Nová pravidla současně podpoří rozvoj podnikání obecně, a zvláště pak podnikání žen. V současnosti existuje v Evropě velký rozdíl mezi počtem žen a mužů v podnikání, přičemž ženy představují pouze 30 % podnikatelů.

Konečně, poskytnutí sociální ochrany manželkám a manželům a životním partnerkám a partnerům (uznaným ve smyslu vnitrostátního práva), kteří pomáhají osobám samostatně výdělečně činným, představuje rovněž značné zlepšení oproti stavu podle směrnice z roku 1986. Tyto osoby budou mít nárok na stejné sociální zabezpečení (např. důchod) jako osoby formálně samostatně výdělečně činné, pokud členský stát přiznává toto zabezpečení osobám samostatně výdělečně činným. Pomůže to posílit sociální síť a bude to bránit tomu, aby ženy upadaly do chudoby.

Členské státy EU musí do svých právních řádů provést tuto směrnici do dvou let. Lhůtu pro provedení ustanovení upravujících podmínky pro manželky a manžele, kteří pomáhají osobám samostatně výdělečně činným, lze prodloužit o dva roky, avšak pouze v případě výskytu zvláštních obtíží.

Souvislosti

Samostatně výdělečná činnost představuje podstatnou formou zaměstnávání v Evropě, i když není formou převažující. Uplatňuje se zhruba u 16 % výdělečně činné populace.

Přibližně 11 % samostatně výdělečně činných osob v Evropě se spoléhá na pomoc manželek či manželů a životních partnerek či partnerů, kteří pracují na neformálním základě v malých rodinných podnicích, jako jsou například farmy nebo místní lékařské ordinace. Tyto pomáhající manželky či manželé jsou tradičně zcela závislí na svých samostatně výdělečně činných partnerech. V tomto postavení jsou vystaveni značnému nebezpečí chudoby v případě rozvodu, úmrtí partnera nebo úpadku jeho podniku.

Co se týče zaměstnanců, EU přijala nedávno novou směrnici, která posiluje právo na rodičovskou dovolenou (IP/09/1854) a v prvním čtení je v Evropském parlamentu nyní návrh Komise na revizi směrnice o mateřské dovolené (viz též IP/08/1450).

Další informace

Směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:CS:PDF

Politika a právní předpisy EU v oblasti rovnosti žen a mužů:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418

Ženy a podnikání:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar