Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1029

Брюксел, 4 август 2010 г.

Самостоятелно заетите лица получават придобивки, свързани с майчинството и пенсиите, съгласно ново законодателство на ЕС

Самостоятелно заетите лица и техните партньори ще разполагат с по-голяма социална закрила, включваща за първи път правото на отпуск по майчинство, съгласно ново законодателство на ЕС, което влиза в сила днес. Директивата относно самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи (Директива 2010/41/ЕС) отменя и заменя предишното законодателство в тази област (Директива 86/613/ЕИО) и предоставя по-големи права на социална закрила на милиони жени на пазара на труда, укрепвайки предприемачеството сред жените. Понастоящем едва всеки трети предприемач е жена.

С влизането в сила на това ново законодателство Европа прави важна крачка напред към осигуряването на по-голяма социална закрила и предоставянето на равни икономически и социални права на самостоятелно заетите мъже и жени и техните партньори,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС за правосъдие, основни права и гражданство и заместник-председател на Европейската комисия. Новото европейско законодателство гарантира на практика пълно равенство между мъжете и жените в професионалния живот, насърчава предприемачеството сред жените и осигурява по-добра социална закрила за самостоятелно заетите жени. Призовавам всички държави-членки да започнат да прилагат директивата бързо, така че гражданите ни да могат да видят ползите от нея във всекидневния си живот.“

Европейският парламент одобри директивата на 18 май, а държавите-членки на ЕС я подкрепиха на 7 юни (IP/10/699). Чрез директивата значително се подобрява закрилата на самостоятелно заетите жени и на помагащите съпрузи или партньори на семейни начала на самостоятелно заетите лица, особено по отношение на майчинството. Те ще получават обезщетение за майчинство и отпуск от най-малко 14 седмици, ако решат да го ползват. На равнище ЕС самостоятелно заетите лица за първи път получават обезщетение при майчинство.

Новите правила ще допринесат също така за насърчаване на предприемачеството като цяло и в частност сред жените. Понастоящем се наблюдават сериозни различия между половете в тази област — едва 30 % от предприемачите в Европа са жени.

Освен това разпоредбата относно социалната закрила за помагащите съпрузи и партньорите на семейни начала (признати като такива съгласно националното законодателство) също представлява значително подобрение в сравнение с директивата от 1986 г. Те ще имат право на социално осигуряване (като пенсии) на равни начала с лицата, които официално са регистрирани като самостоятелно заети, ако държавата-членка предвижда такова осигуряване за самостоятелно заетите лица. Това ще допринесе за по-голяма социална сигурност и ще предотврати изпадането на жените в бедност.

Държавите-членки трябва да приложат директивата в националното си законодателство в срок от две години. Само ако бъдат срещнати сериозни трудности, този срок може да бъде удължен с още две години, за да бъдат приложени разпоредбите относно помагащите съпрузи.

Контекст

Самостоятелната заетост е значима, макар и практикувана от по-малко на брой хора, форма на заетост в Европа, която обхваща около 16 % от активното население.

Около 11 % от самостоятелно заетите лица в Европа разчитат на помощта на своите съпрузи или партньори, които работят неофициално в малки семейни предприятия, например ферма или местна лекарска практика. Помагащите съпрузи обикновено са изцяло зависими от самостоятелно заетия си партньор. Поради тази причина при тях рискът от бедност при развод, смърт на партньора или фалит е голям.

Що се отнася до наетите лица, ЕС прие наскоро нова директива, с която се увеличава правото на отпуск за отглеждане на дете (IP/09/1854), а предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата относно отпуската по майчинство в момента се обсъжда на първо четене в Европейския парламент (вж. също IP/08/1450).

Допълнителна информация

Директива относно равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:BG:PDF

Политика и законодателство на ЕС относно равенството между мъжете и жените:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=418

Жените и предприемачеството:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm


Side Bar