Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/10/1027

Bruksela, dnia 4 sierpnia 2010 r.

Pomimo ekstremalnych zjawisk pogodowych Komisja Europejska przewiduje przeciętne zbiory w 2010 r. w UE

MEMO/10/361

Całkowite zbiory zbóż w 2010 r. powinny być zbliżone do średniej z ostatnich pięciu lat. Wprawdzie plony z hektara będą o 5 proc. wyższe od średniej, ale ogólny obszar upraw zmniejszył się. W tym roku rolnictwo nękały ekstremalne zjawiska pogodowe, począwszy od długotrwałej suszy po powodzie. Wpływ złej pogody na plony w niektórych rejonach UE został jednak zrównoważony wyższymi plonami w innych rejonach. Prognoza ta, opublikowana w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, opiera się na analizie przeprowadzonej przez wewnętrzne służby Komisji zajmujące się badaniami naukowymi - Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC)), przy zastosowaniu zaawansowanego systemu prognozowania zbiorów upraw1.

Ogólnie rzec biorąc, Europa doświadczyła srogiej zimy z wyjątkowo dużymi spadkami temperatury w grudniu, styczniu, lutym, a także w marcu (połączonymi z opadami śniegu w Hiszpanii), co spowodowało opóźnienie wegetacji. Wiosna i wczesne lato przyniosły długotrwałe susze w Wielkiej Brytanii, zachodniej Francji, krajach Beneluksu, północnych Niemczech, wschodniej Polsce i w Grecji. Powodzie wystąpiły w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. Z drugiej strony w Hiszpanii i we Włoszech wystąpiły wiosną korzystne opady deszczu w dużych ilościach. Północna i środkowa Francja, kraje Beneluksu i Niemcy odnotowały bardzo wysokie temperatury w czerwcu i lipcu przy niewielkich opadach deszczu.

Opublikowana w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską prognoza określa szacunkowe plony wszystkich najważniejszych upraw w Unii Europejskiej i wskazuje obszary, które najbardziej ucierpiały z powodu złych warunków pogodowych.

Prognoza zbioru zbóż (pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i pozostałych) wynosi 5,1 ton z hektara w całej UE, czyli na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym (+ 0,7 proc.), lecz powyżej średniej z pięciu ostatnich lat (+ 5,0 proc.). Ocenia się, że całkowity obszar uprawy zbóż w Unii Europejskiej w 2010 r. zmniejszył się o 3 proc. w porównaniu do roku 2009.

Jeśli chodzi o zbiory poszczególnych rodzajów upraw w UE27 na przestrzeni ostatnich pięciu lat, najnowsze prognozy wskazują następującą tendencję2:

Zboża:

  • pszenica miękka: 5,62 t/ha (+1,7 proc.)

  • pszenica durum: 2,97 t/ha (+0,3 proc.)

  • jęczmień: 4,42 t/ha (+4,4 proc.)

  • kukurydza na ziarno: 7,22 t/ha (+7,7 proc)

Pozostałe uprawy:

  • nasiona rzepaku: 3,00 t/ha (- 2,4 proc.)

  • słonecznik: 1,80 t/ha (+7,2 proc)

  • ziemniaki: 30,10 t/ha (+6,9 proc)

  • buraki cukrowe: 65,65 t/ha (+2,3 proc.)

Spodziewane zbiory pszenicy miękkiej w sumie przekroczą średnią z pięciu ostatnich lat, lecz prognozy dla dwóch największych producentów - Francji i Niemiec - są poniżej średnich zbiorów, a także zdecydowanie poniżej ubiegłorocznej produkcji. W krajach tych susze i wysokie temperatury, jakie ostatnio wystąpiły, skutecznie ograniczyły plony.

Przewiduje się, że Włochy, jako główny producent pszenicy durum, uzyskają podobne średnie plony jak Francja. W Hiszpanii pszenica durum ucierpiała z powodu obfitych opadów deszczu zimą w Andaluzji i dlatego spodziewane plony będą niższe o 16 proc. od przeciętnych.

Jęczmień ozimy ucierpiał w mniejszym stopniu wskutek suszy i wysokich temperatur niż pszenica miękka. Dwaj najwięksi producenci, Francja i Niemcy, przewidują zbiory na średnim poziomie, lecz o 4 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym. Hiszpania, produkująca jedną czwartą jęczmienia jarego, przewiduje zbiory o 15 proc. wyższe od średniej z pięciu ostatnich lat.

Plony zbóż w UE powinny być na przeciętnym poziomie, lecz system monitorowania upraw stosowany przez JRC wskazuje na bardzo niekorzystne warunki pogodowe (gorąco i sucho), które istotnie wpłyną na produkcję zbóż ozimych w Rosji, szczególnie w rejonach wzdłuż Wołgi.

Podstawowe informacje

W trakcie trwania sezonu prac polowych Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej regularnie publikuje prognozy plonów głównych rodzajów upraw, a także przeprowadza analizy wpływu warunków pogodowych na produkcję rolną. Opierają się one na metodach wykorzystujących teledetekcję satelitarną oraz modele matematyczne symulujące wzrost upraw.

Stosowane modele i metody zostały stworzone, doświadczalnie przebadane i wdrożone do użytku w ramach JRC. Prognozy zbioru upraw, analizy oraz pełny opis metodologii dostępne są na następujących stronach internetowych:

http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/About-us/AGRI4CAST;

http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/About-us/AGRI4CAST/MARS-Bulletins-for-Europe.

Załącznik

UE 27 (stan na dzień 10 lipca 2010 r.)

 

ZBOŻA

Plony (t/ha)

 

2009*

2010

Średnia 5 lat

%10/09

%10/5lat

 

OGÓŁEM ZBOŻA

5,1

5,1

4,9

+0,7

+5,0

 

Ogółem pszenica

5,4

5,3

5,2

-1,5

+2,2

 

pszenica miękka

5,7

5,6

5,5

-1,3

+1,7

 

pszenica durum

3,1

3,0

3,0

-3,9

+0,3

 

Ogółem jęczmień

4,5

4,4

4,2

-0,5

+4,4

 

jęczmień jary

3,8

3,8

3,7

+0,4

+4,3

 

jęczmień ozimy

5,4

5,3

5,1

-1,2

+3,7

 

Kukurydza na ziarno

6,9

7,2

6,7

+5,3

+7,7

 

Pozostałe zboża

3,7

3,7

3,3

-0,1

+4,4

 

SŁONECZNIK

1,7

1,8

1,7

+6,0

+7,2

 

RZEPAK

3,3

3,0

3,1

-8,9

-2,4

 

ZIEMNIAK

30,0

30,1

28,2

+0,3

+6,8

 

BURAK CUKROWY

71,0

65,6

64,2

-7,5

+2,3

 

Uwaga:

Plony prognozuje się dla upraw zajmujących powierzchnię powyżej
10 000 ha w jednym kraju; liczby zaokrągla się do 100 kg

* Źródło

EUROSTAT New Cronos i EPE: ostatnia aktualizacja 08/07/2010

(PLIKI EUROSTATU: 15 i 24 czerwca 2010 r.- DG AGRI AREAS : 19/07/2010)

1 :

Zastrzeżenie: Prognozy zbiorów upraw opierają się na zintegrowanym zastosowaniu analizy statystycznej, modeli symulacji wzrostu upraw, zaobserwowanych danych klimatycznych oraz obserwacji prowadzonych za pomocą teledetekcji. Wydawane są przy założeniu, że w pozostałej części sezonu nie wystąpią dodatkowe ekstremalne wydarzenia, które miałyby wpływ na uprawy letnie (kukurydzę, ziemniaki, słoneczniki i buraki cukrowe). Najnowsze prognozy zostały wydane dnia 20 lipca w oparciu o dane zebrane do dnia 10 lipca 2010 r.

2 :

Należy zwrócić uwagę, że kukurydza na ziarno, ziemniaki, słonecznik i burak cukrowy dane mają na tym etapie jedynie charakter szacunkowy, gdyż zbiory jeszcze się nie rozpoczęły w najważniejszych rejonach produkcji.


Side Bar