Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/10/1001

Brussel, 23 juli 2010

Voorgestelde nieuwe verordening betreffende trekkers voor meer veiligheid en minder bureaucratie

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de EU-wetgeving betreffende landbouw- en bosbouwvoertuigen (trekkers, aanhangwagens en getrokken materieel) te vereenvoudigen: 50 richtlijnen en de daaraan gerelateerde uitvoeringswetgeving van de 27 lidstaten zouden volgens dit voorstel worden vervangen door slechts vijf verordeningen. Het voorstel voorziet ook in een grotere veiligheid van deze voertuigen. Wat de remsystemen betreft, schrijven de nieuwe regels onder andere het volgende voor: verplichte montage van antiblokkeersystemen voor sommige categorieën (snelle trekkers van categorie T5 en aanhangwagens ervan die geschikt zijn voor snelheden van meer dan 40 km/h); betere vertragingsprestaties en betere compatibiliteit tussen trekkers en aanhangwagens/getrokken materieel. Het voorstel zal nu ter goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU worden gezonden.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Het vandaag gepresenteerde voorstel illustreert hoe we de EU-wetgeving minder zwaar kunnen maken en tegelijkertijd de veiligheid van landbouwvoertuigen kunnen verbeteren. Het werken met 50 verschillende richtlijnen en de uitgebreide nationale uitvoeringswetgeving is duurder en meer belastend voor de industrie dan nodig. Dankzij het vandaag gepresenteerde voorstel zouden trekkers veiliger worden gemaakt en tegelijkertijd de administratieve kosten worden beperkt en overbodige wetgeving worden geschrapt."

Naar aanleiding van de aanbeveling in het CARS 21-verslag om het bestaande regelgevingskader voor de typegoedkeuring van gehele voertuigen te vereenvoudigen, wil de Commissie met dit voorstel de typegoedkeuringswetgeving aanzienlijk vereenvoudigen door 24 basisrichtlijnen (en circa 25 gerelateerde wijzigingsrichtlijnen) betreffende de technische voorschiften voor landbouw- en bosbouwvoertuigen te vervangen door één verordening van het Europees Parlement en de Raad.

Alles bij elkaar zullen meer dan 50 richtlijnen worden ingetrokken. In concrete termen betekent dit dat de bestaande kaderrichtlijn, Richtlijn 2003/37/EG, en alle afzonderlijke EU-wetgevingshandelingen waarin de nadere technische voorschriften voor de typegoedkeuring van trekkers zijn vastgelegd, worden ingetrokken door één enkele nieuwe verordening van het Europees Parlement en de Raad. Tegelijkertijd zal de uitvoeringswetgeving van de 27 lidstaten verdwijnen, aangezien een verordening rechtstreeks toepasselijk is.

Dit betekent dat de "moederverordening" slechts vergezeld zal gaan van drie gedelegeerde handelingen die de technische "details" en de testprocedures bevatten en van een uitvoeringshandeling voor de administratieve aspecten.

De voorgestelde verordening zal nieuwe voorschriften vaststellen met betrekking tot één geavanceerde veiligheidsmaatregel, namelijk antiblokkeersystemen, in combinatie met enkele aanvullende aanpassingen van de remvoorschriften, zoals kortere remwegen en de invoering van hydrostatische systemen. Nieuwe technologieën, zoals ABS (antiblokkeersystemen), zijn beschikbaar en kunnen in de nabije toekomst worden toegepast, waardoor de voertuigveiligheid aanzienlijk zal worden verbeterd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de invoering van dergelijke technologieën als standaard voor nieuwe voertuigen significante voordelen zou opleveren. Door gemeenschappelijke voorschriften vast te stellen, zou ook de fragmentatie van de interne markt als gevolg van uiteenlopende productnormen in de lidstaten kunnen worden vermeden.

Het voorstel kan worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/proposals/index_en.htm


Side Bar