Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /993

Bryssel den 24 juni 2009

Statligt stöd: Kommissionen antar vägledning för ingående bedömningar av regionalstöd till stora investeringsprojekt

Europeiska kommissionen har antagit ett vägledningsdokument med kriterier för ingående bedömningar av regionalstöd till stora investeringsprojekt. I dokumentet redogörs för vilken typ av information som kommissionen behöver för sin ingående bedömning av förenligheten liksom för bedömningsmetoden som bygger på att stödets positiva och negativa effekter ska vara i balans. Vägledningen överensstämmer med kommissionens förfinade ekonomiska angreppssätt för att analysera statligt stöd som grundar sig på principerna i handlingsplanen för statligt stöd (se IP/05/680 och MEMO/05/195 ). Dokumentet är ett led i kommissionens arbete för att tydliggöra och förfina reglerna för statligt stöd.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gjorde följande uttalande: ”Vägledningsdokumentet är ett användbart och praktiskt verktyg för att hjälpa offentliga myndigheter och företag att förstå hur man lämpligast lägger fram regionalstödsprojekt som omfattar stora investeringar så att besluten kan fattas snabbare. Det är ett ytterligare steg mot det ekonomiska angreppssättet i kommissionens handlingsplan för statligt stöd från 2005.”

I riktlinjerna för regionalstöd för 2007–13 (se IP/05/1653 ) anges att stora investeringsprojekt över vissa tröskelvärden måste anmälas individuellt till kommissionen eftersom de kan medföra en större risk för snedvridning av konkurrensen. Kommissionen inleder ett formellt granskningsförfarande för projekt där stödmottagaren har en marknadsandel över 25 % eller där den produktionskapacitet som projektet ger upphov till överstiger 5 % av marknaden (samtidigt som tillväxttakten för den berörda produktmarknaden ligger under BNP-tillväxten i EES). Regionalstöd till sådana stora investeringsprojekt medför en högre risk för snedvridning av konkurrensen. Kommissionen har nu lämnat ytterligare riktlinjer för hur den kommer att utföra denna ingående bedömning.

Vägledningen bygger på principerna i kommissionens handlingsplan för statligt stöd, särskilt avvägningen mellan stödets positiva effekter och de negativa effekterna av en eventuell snedvridning av konkurrensen. Medlemsstaterna bör därför lämna uppgifter om stödets positiva effekter samt om dess lämplighet, proportionalitet och stimulanseffekt. Kommissionen kommer att grunda sin övergripande utvärdering av stödet på dessa kriterier.

För mer information, se MEMO/09/292 .

Den fullständiga texten till vägledningsdokumentet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar