Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /993

V Bruseli 24. júna 2009

Štátna pomoc: Komisia prijíma usmernenia pre dôkladné posúdenie regionálnej pomoci na veľké investičné projekty

Európska komisia prijala usmerňujúci dokument, ktorým sa stanovujú kritériá dôkladného posúdenia regionálnej pomoci na veľké investičné projekty. V dokumente sa uvádza, aké informácie Komisia potrebuje na vykonanie podrobného posúdenia zlučiteľnosti, ako aj metodika posudzovania založená na porovnávaní pozitívnych a negatívnych účinkov pomoci. Usmernenia sú v súlade s prepracovaným ekonomickým prístupom Komisie k analýze štátnej pomoci a vychádzajú zo zásad ustanovených v akčnom pláne štátnej pomoci (pozri IP/05/680 a MEMO/05/195 ). Sú súčasťou úsilia Komisie o sprehľadnenie a skvalitnenie pravidiel štátnej pomoci.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Usmernenia sú užitočným a praktickým krokom, ktorý pomôže orgánom verejnej moci aj podnikom pripraviť a predkladať projekty regionálnej pomoci zahŕňajúce veľké investičné projekty takým spôsobom, aby o nich bolo možné rozhodnúť čo najskôr. Sú ďalším krokom v rámci ekonomického prístupu vymedzeného v akčnom pláne Komisie z roku 2005 týkajúcom sa štátnej pomoci.“

V Usmerneniach pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (pozri IP/05/1653 ) sa stanovuje, že veľké investičné projekty presahujúce určitý strop je potrebné individuálne notifikovať Komisii, pretože ich realizácia môže znamenať veľké riziko narušenia hospodárskej súťaže. Komisia začína konanie vo veci formálneho zisťovania v prípade projektov, v ktorých má príjemca pomoci viac ako 25 % trhový podiel alebo výrobná kapacita, ku ktorej došlo vplyvom projektu, presahuje 5 % trhu (zatiaľ čo miera rastu relevantného produktového trhu sa nachádza pod mierou rastu HDP v EHP). Regionálna pomoc pre takéto veľké investičné projekty znamená zvýšenie rizika narušenia hospodárskej súťaže. Komisia preto poskytuje verejnosti ďalšie usmernenia, pokiaľ ide o spôsob, akým bude vykonávať hĺbkové posúdenie tejto pomoci.

Usmernenia sa opierajú o zásady ustanovené v uvedenom akčnom pláne Komisie týkajúcom sa štátnej pomoci, najmä o test vyváženosti, v rámci ktorého sa porovnávajú pozitívne účinky vyvolané poskytnutím pomoci s negatívnymi účinkami týkajúcimi sa možného narušenia hospodárskej súťaže vplyvom tejto pomoci. Členské štáty by teda mali poskytnúť informácie o pozitívnych účinkoch pomoci, ako aj o jej primeranosti, proporcionalite a stimulujúcom účinku. Komisia sa bude pri celkovom hodnotení pomoci opierať o tieto kritériá.

Ďalšie informácie pozr i v dokumente MEMO/09/292 .

Úplné znenie usmernení bude k dispozícii na tejto internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar