Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /993

Brussel , 24 juni 2009

Sta atssteun: Commissie keurt richtsnoeren goed voor grondige beoordeling van regionale steun voor grootschalige investeringsprojecten

De Europese Commissie heeft richtsnoeren goedgekeurd voor de grondige beoordeling van regionale steun voor grootschalige investeringsprojecten. Daarin wordt aangegeven welke informatie de Commissie nodig heeft om maatregelen uitvoerig op hun verenigbaarheid te beoordelen en wordt de beoordelingsmethodologie uiteengezet. Deze laatste berust op een afweging van de positieve en de ongunstige gevolgen van de steun. De richtsnoeren sporen met de verfijnde economische benadering die de Commissie hanteert voor het beoordelen van staatssteun en die gebaseerd is op de beginselen van het Actieplan staatssteun (zie IP/05/680 en MEMO/05/195 ). Zij passen in de inspanningen van de Commissie om de staatssteunregels te verduidelijken en te verfijnen.

"De richtsnoeren zijn een nuttig en praktisch instrument dat de overheid en het bedrijfsleven moet helpen regionale steundossiers voor grootschalige infrastructuurprojecten optimaal in te dienen om de besluitvorming te versnellen. Het is een volgende stap in de economische benadering zoals die is uiteengezet in het Actieplan staatssteun van de Commissie van 2005", aldus commissaris voor het concurrentiebeleid Neelie Kroes.

Overeenkomstig de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (zie IP/05/1653 ) moeten grootschalige investeringsprojecten boven bepaalde drempelwaarden afzonderlijk aan de Commissie worden gemeld omdat het risico van concurrentieverstoring groter is. De Commissie leidt een formele onderzoeksprocedure in voor projecten waarbij de begunstigde van de steun een marktaandeel van meer dan 25% heeft of de productiecapaciteit die door het project wordt gecreëerd groter is dan 5% van de markt (en het groeipercentage van de betrokken productmarkt kleiner is dan het bbp-groeipercentage van de EER). Het risico op verstoring van de mededinging is bij regionale steun voor dergelijke grootschalige investeringen meer prominent aanwezig. De Commissie heeft nu duidelijker gemaakt hoe zij haar grondig onderzoek zal verrichten.

De richtsnoeren zijn gebaseerd op de beginselen van het Actieplan staatssteun van de Commissie, in het bijzonder op de afwegingstoets waarbij de positieve effecten van de steun worden afgezet tegen de ongunstige gevolgen die een eventuele verstoring van de mededinging met zich zou kunnen brengen. De lidstaten dienen daarom informatie te verstrekken over de positieve effecten van de steun en over de geschiktheid, de evenredigheid en het stimulerende effect ervan. De Commissie zal haar globale beoordeling van de steun maken op grond van deze criteria.

Voor meer informatie zie ook MEMO/09/292 .

De volledige tekst van de richtsnoeren zal te vinden zijn op:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar