Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

Briuselis, 2009 m. birželio 24 d.

Valstybės pagalba. Komisija priėmė gaires dėl nuodugnaus regioninės pagalbos dideliems investicijų projektams vertinimo

Europos Komisija priėmė gaires, kuriose nustatyti nuodugnaus regioninės pagalbos dideliems investicijų projektams vertinimo kriterijai. Šiose gairėse nustatyti informacijos, kurios reikia Komisijai išsamiam atitikties vertinimui atlikti, tipai ir vertinimo metodika, pagrįsta pagalbos teigiamo ir neigiamo poveikio pusiausvyra. Šios gairės atitinka Komisijos ištobulintą ekonominį valstybės pagalbos vertinimo metodą, pagrįstą Valstybės pagalbos veiksmų plane (žr. IP/05/680 ir MEMO/05/195 ) nustatytais principais. Jos yra Komisijos pastangų aiškinti ir tobulinti valstybės pagalbos taisykles dalis.

Už konkurencijos sritį atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Gairės yra naudingas praktinis žingsnis, padedantis valstybės institucijoms ir bendrovėms paaiškinti, kaip geriausia teikti regioninės pagalbos projektus, susijusius su didelėmis investicijomis, kad sprendimai būtų kuo greičiau priimami. Jomis toliau įgyvendinamas ekonomiškai pagrįstas metodas, nurodytas Komisijos 2005 m. valstybės pagalbos veiksmų plane.“

2007–2013 m. regioninės pagalbos gairėse (žr. IP/05/1653 ) numatyta, kad apie didelius investicijų projektus, kurie viršija tam tikras nustatytas ribas, būtina atskirai pranešti Komisijai, nes yra didesnis pavojus, kad tokie projektai gali iškreipti konkurenciją. Oficialią tyrimo procedūrą Komisija pradeda dėl projektų, kai pagalbos gavėjų rinkos dalis yra didesnė nei 25 % arba projekto sukurtas gamybos pajėgumas sudaro daugiau kaip 5 % rinkos dydžio, kai atitinkamo produkto rinkos prieaugis yra mažesnis nei Europos ekonominės erdvės BVP prieaugis. Dėl tokiems dideliems investicijų projektams teikiamos regioninės pagalbos kyla didesnė konkurencijos iškreipimo rizika. Komisija pateikė išsamesnes gaires, kuriomis ji remsis atlikdama šį nuodugnų vertinimą.

Šios gairės grindžiamos Komisijos valstybės pagalbos veiksmų plano principais, pirmiausia pusiausvyros tyrimu, kuriuo įvertinamas pagalbos teigiamo poveikio ir galimo konkurencijos iškraipymo neigiamo poveikio santykis. Todėl valstybės narės turėtų teikti informaciją apie teigiamą pagalbos poveikį, taip pat jos tinkamumą, proporcingumą ir skatinamąjį poveikį. Komisija remsis šiais kriterijais bendrai vertindama pagalbą.

Daugiau informacijos MEMO/09/292 .

Visą pranešimo tekstą bus galima rasti

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm .


Side Bar