Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

Bryssel 24. kesäkuuta 2009

Komissio antaa ohjeita suurille investointihankkeille myönnettävän aluetuen perusteellista arviointia varten

Euroopan komissio on hyväksynyt ohjeasiakirjan, jossa esitellään suurille investointihankkeille myönnettävän alueellisen tuen perusteellisessa arvioinnissa käytettävät kriteerit. Ohjeista ilmenee, millaisia tietoja komissio tarvitsee arvioidessaan yksityiskohtaisesti toimenpiteiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Lisäksi ohjeissa esitellään arviointimenetelmä, joka perustuu tuen myönteisten ja kielteisten vaikutusten vertailuun. Ohjeet noudattavat tarkistettua taloudellista lähestymistapaa, jota komissio käyttää arvioidessaan valtiontukea valtiontuen toimintasuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden perusteella (ks. IP/05/680 ja MEMO/05/195 ). Ohjeiden tarkoituksena on selkiyttää ja yksinkertaistaa omalta osaltaan valtiontukisääntöjä komission tavoitteiden mukaisesti.

”Ohjeasiakirjassa annetaan viranomaisille ja yrityksille hyödyllistä käytännön tietoa optimaalisesta tavasta esitellä suuria investointeja sisältävät aluetukihankkeet, joita koskevaa päätöksentekoa pyritään näin nopeuttamaan. Asiakirja tukee omalta osaltaan taloudellista lähestymistapaa, jonka komissio esitteli vuonna 2005 antamassaan valtiontuen toimintasuunnitelmassa , kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes toteaa.

Aluetuen suuntaviivoissa vuosiksi 2007–2013 (ks. IP/05/1653 ) määrätään, että suurista investointihankkeista on tiettyjen kynnysarvojen ylittyessä ilmoitettava erikseen komissiolle, koska kilpailun vääristymisen riski voi niiden tapauksessa olla erityisen suuri. Komissio aloittaa hankkeita koskevan muodollisen tutkintamenettelyn, jos tuensaajan markkinaosuus on yli 25 prosenttia tai hankkeella luotavan tuotantokapasiteetin osuus markkinoista on yli 5 prosenttia (lisäksi kyseisten tuotemarkkinoiden kasvun on alitettava Euroopan talousalueen BKT:n kasvu). Tällaisiin suuriin investointeihin myönnettävään aluetukeen liittyy erityisen suuri kilpailun vääristymisen riski. Komissio on antanut nyt lisäohjeita siitä, kuinka se laatii tuesta perusteellisen arvioinnin.

Ohjeet perustuvat periaatteisiin, jotka vahvistetaan komission valtiontuen toimintasuunnitelmassa, erityisesti nk. tasapainotestiin, jossa tuen myönteisiä vaikutuksia verrataan siitä mahdollisesti aiheutuviin kielteisiin, kilpailua vääristäviin vaikutuksiin. Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi toimitettava tietoa tuen myönteisistä vaikutuksista sekä sen tarkoituksenmukaisuudesta, oikeasuhteisuudesta ja kannustavasta vaikutuksesta. Komissio laatii näiden kriteerien perusteella kokonaisarvioinnin tuesta.

Lisätietoja: MEMO/09/292 .

Ohjeasiakirjan koko teksti asetetaan saataville osoitteeseen:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm .


Side Bar