Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

Brüssel, 24. juuni 2009

Riigiabi: Komisjon võtab vastu ulatuslikele investeerimisprojektidele antava regionaalabi süvahindamise suunised

Euroopa Komisjon võttis vastu suunised, millega kehtestatakse ulatuslikele investeerimisprojektidele antava regionaalabi süvahindamise kriteeriumid. Suunistes kirjeldatakse üldjoontes teavet, mida komisjon nõuab kokkusobivusele üksikasjalikuma hinnangu andmiseks, ning hindamismetoodikat, mis põhineb abi positiivse ja negatiivse mõju tasakaalustamisel. Suunised on kooskõlas komisjoni majanduslikult täpsema lähenemisviisiga riigiabi analüüsimisel. Kõnealuse lähenemisviisi aluseks on riigiabi tegevuskavaga ette nähtud põhimõtted (vt IP/05/680 ja MEMO/05/195 ). Suunised moodustavad osa komisjoni jõupingutustest riigiabi eeskirjade selgitamisel ja täpsustamisel.

Konkurentsivolinik Neelie Kroesi sõnul kujutavad suunised endast kasulikku ja praktilist sammu, et aidata ametiasutustel ja ettevõtjatel mõista, kuidas kõige paremini esitada ulatuslikke investeeringuid hõlmavaid regionaalabi projekte ning kiirendada seega otsustusprotsessi. Suunised on järgmiseks sammuks komisjoni 2005. aasta riigiabi tegevuskavas esitatud majandusliku lähenemisviisi suunas.

Ajavahemikku 2007–2013 hõlmavates regionaalabi suunistes (vt IP/05/1653 ) nähakse ette, et teatava künnise ületavatest ulatuslikest investeeringutest tuleb komisjoni eraldi teavitada, kuna selliste investeeringute puhul on suurem oht konkurentsi moonutamiseks. Komisjon algatab ametliku uurimismenetluse projektide puhul, mille abisaaja turuosa on suurem kui 25 % või kui projektiga loodud tootmisvõimsus moodustab üle 5 % kogu turust (kõnealuse tooteturu kasvumäär peab olema madalam kui Euroopa Majanduspiirkonna SKP kasvumäär). Sellistele ulatuslikele investeeringutele antava regionaalabiga kaasneb suurem konkurentsi moonutamise oht. Komisjon esitas nüüd täiendavad suunised selle kohta, kuidas ta kõnealuseid süvahindamisi teostama hakkab.

Suuniste aluseks on komisjoni riigiabi tegevuskava põhimõtted, täpsemalt tasakaalustatuse kriteerium, millest lähtuvalt võrreldakse abi positiivset mõju abiga kaasneda võiva võimaliku konkurentsimoonutuse negatiivse mõjuga. Seetõttu peaksid liikmesriigid esitama teavet abi positiivse mõju ning samuti selle asjakohasuse, proportsionaalsuse ja ergutava mõju kohta. Komisjon esitab abi üldhinnangu kõnealustele kriteeriumitele toetudes.

Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vt ka MEMO/09/292 .

Suuniste tervikteksti leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar