Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09 /993

Bruxelles, den 24. juni 2009

Statsstøtte: Kommissionen godkender en vejledning til brug ved tilbundsgående undersøgelse af regionalstøtte til større investeringsprojekter

Europa-Kommissionen har godkendt en vejledning med kriterierne for tilbundsgående undersøgelse af regionalstøtte til større investeringsprojekter. Vejledningen fastsætter, hvilken form for oplysninger Kommissionen kræver til sin detaljerede forenelighedsevaluering, og redegør for evalueringsmetoden, som er baseret på afvejning af støttens positive og negative virkninger. Vejledningen falder i tråd med Kommissionens reviderede økonomiske fremgangsmåde ved analyse af statsstøtte og baseret på de principper, der er opstillet i handlingsplanen for statsstøtteområdet (se IP/05/680 og MEMO/05/195 ). Den udgør en del af Kommissionens indsats for at tydeliggøre og afpudse statsstøttereglerne.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "vejledningen er et nyttigt og praktisk middel, der skal hjælpe de offentlige myndigheder og virksomhederne med at forstå, hvordan de bedst kan opnå hurtig godkendelse af regionalstøtteprojekter, som involverer større investeringer. Det er endnu et skridt i retning af den økonomibaserede tilgang, som skitseres i Kommissionens statsstøttehandlingsplan fra 2005."

I retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte 2007-2013 (se IP/05/1653 ) fastsættes det, at større investeringsprojekter til beløb over en vis tærskel skal anmeldes enkeltvis til Kommissionen, fordi de eventuelt indebærer større risiko for konkurrencefordrejning. Kommissionen indleder en formel undersøgelsesprocedure for projekter, hvis støttemodtageren har en markedsandel på over 25 %, eller hvis den produktionskapacitet, der skabes med projektet, overstiger 5 % af markedet, og det pågældende produktmarkeds vækstrate ligger under BNP-vækstraten i EØS. Regionalstøtte til sådanne store investeringer indebærer højere risiko for fordrejning af konkurrencen. Kommissionen har nu med vejledningen udstukket retningslinjer for, hvordan den vil foretage denne tilbundsgående undersøgelse.

Vejledningen er baseret på principperne i Kommissionens handlingsplan for statsstøtte, navnlig med hensyn til afvejningen af støttens positive virkninger og de negative virkninger, som en eventuel konkurrenceforvridning som følge af støtte kan få. Medlemsstaterne skal derfor indgive oplysninger om støttens positive virkninger såvel som dens relevans, proportionalitet og ansporende virkning. Kommissionen vil basere sin generelle vurdering af støtten på disse kriterier.

Yderligere oplysninger findes i MEMO/09/292 .

Meddelelsens fulde ordlyd vil blive offentliggjort på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar