Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

V Bruselu dne 24. června 2009

Státní podpora: Komise přijala pokyny k podrobnému posouzení regionální podpory velkých investičních projektů

Evropská komise přijala pokyny, kterými se stanoví kritéria pro podrobné posuzování regionální podpory velkých investičních projektů. Tyto pokyny vymezují druh informací, které Komise požaduje pro to, aby mohla podrobně posoudit slučitelnost podpory, a stanoví metodiku tohoto posuzování založenou na porovnání pozitivních a negativních účinků dané podpory. Tyto pokyny jsou v souladu s propracovanějším ekonomickým přístupem, který Komise k posuzování státních podpor zaujala a který vychází ze zásad stanovených v akčním plánu pro státní podpory (viz IP/05/680 a MEMO/05/195 ). Pokyny jsou součástí snahy Komise o objasnění a lepší propracování pravidel v oblasti státní podpory.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla, že „tyto pokyny jsou užitečným a praktickým krokem, který veřejným orgánům a podnikům pomůže pochopit, jakým způsobem předkládat projekty zahrnující velké investice k regionální podpoře tak, aby mohlo být urychleno rozhodování. Představují další krok k uplatňování ekonomického přístupu stanoveného akčním plánem pro státní podpory, který Komise předložila v roce 2005.“

Podle pokynů k regionální podpoře na období 2007–2013 (viz IP/05/1653 ) je třeba velké investiční projekty nad určitý limit Komisi individuálně oznamovat, neboť s sebou mohou nést větší riziko narušení hospodářské soutěže. Komise zahajuje formální vyšetřovací řízení, jestliže je tržní podíl příjemce podpory větší než 25 %, nebo jestliže výrobní kapacita, jež vznikne v důsledku tohoto projektu, představuje více než 5 % trhu (přičemž tempo růstu dotčeného výrobkového trhu je nižší než tempo růstu HDP v EHP). Regionální podpora poskytnutá na takto velké investice představuje vyšší riziko narušení hospodářské soutěže. Komise nyní předkládá další pokyny, které ukazují, jak bude takové podrobné posouzení provádět.

Tyto pokyny vycházejí ze zásad akčního plánu Komise pro státní podpory, zejména z ověření vyváženosti, které porovnává pozitivní účinky, jež podpora přináší, s negativním dopadem, který by mohlo způsobit případné narušení hospodářské soutěže. Členské státy by proto měly poskytnout informace o pozitivních účincích podpory a o její vhodnosti, přiměřenosti a stimulačním účinku . Z těchto kritérií bude Komise při svém celkovém hodnocení vycházet.

Bližší informace viz MEMO/09/292 .

Oznámení je v úplném znění k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


Side Bar