Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/993

Брюксел, 24 юни 2009 г.

Държавни помощи – Комисията прие указания за задълбочена оценка на регионална помощ за големи инвестиционни проекти

Европейската комисия прие документ с указания, с който се определят критериите за задълбочена оценка на регионалната помощ за големи инвестиционни проекти. В указанията са описани сведенията, от които Комисията се нуждае за изготвянето на подробна оценка на съвместимостта, и методът на оценка, който се базира на сравнение между положителното и отрицателното въздействие на помощите. Указанията за оценка са съобразени с подобрения икономически подход на Комисията към анализа на държавни помощи, основан на принципите, залегнали в плана за действие за държавните помощи (вж. IP/05/680 и MEMO/05/195 ). Указанията са част от усилията на Комисията да изясни и подобри правилата за държавните помощи.

Комисарят по конкуренция Нели Крус заяви: „Документът с указания е от практическа полза за публичните органи и предприятията, защото им помага да разберат как да представят проектите за регионална помощ, свързани с големи инвестиции, така че по-бързо да бъдат взети решения по тях. Това е още една стъпка към икономически обусловения подход, изложен в плана за действие на Комисията от 2005 г. за държавните помощи.“

Указанията за регионалната помощ за периода 2007—2013 г. (вж. IP/05/1653 ) предвиждат Комисията да бъде уведомявана за големите инвестиционни проекти над определени прагове, тъй като тези проекти могат да доведат до по-голям риск от нарушаване на конкуренцията. Комисията открива официална процедура по разследване за проекти, при които получателят на помощта има пазарен дял над 25 % или производственият капацитет, създаден от проекта, надхвърля 5 % от пазара (като темпът на растеж на съответния продуктов пазар е по-нисък от темпа на растеж на БВП за ЕИП). Регионалните помощи за такива големи инвестиции създават по-голям риск от нарушаване на конкуренцията. Сега Комисията предоставя допълнителни насоки за провеждането на задълбочената оценка.

Указанията за оценка се базират на принципите в плана за действие на Комисията за държавните помощи и по-специално на балансиращия тест, претеглящ положителното въздействие на помощта спрямо отрицателния ефект от евентуално нарушаване на конкуренцията, което тя може да предизвика. Държавите-членки трябва да предоставят информация за положителното въздействие от помощта, както и за нейната уместност, пропорционалност и стимулиращ ефект. Комисията ще се основава на тези критерии в общата оценка на помощта.

За повече п одробности вижте също MEMO/09/292 .

Пълният текст на документа с указанията ще бъде публикуван на адрес:

http :// ec . europa . eu / comm / competition / state _ aid / reform / reform . cfm


Side Bar