Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU LT MT PL SK SL RO

IP/09/990

Brussel, 24 juni 2009

Commissie houdt resterende stabiliteits- en convergentieprogramma's tegen het licht en zet stappen tegen Hongarije, Litouwen, Malta, Polen en Roemenië in het kader van de buitensporigtekortprocedure

Vandaag heeft de Europese Commissie gekeken naar de geactualiseerde stabiliteits- en convergentieprogramma's 1 van Oostenrijk, België, Roemenië, Slovenië en Slowakije. Het gaat om de laatste programma's van dit jaar. Evenals bij de andere EU-landen zullen de begrotingen van deze landen volgens de ramingen duidelijk verslechteren. Dit komt door de huidige recessie en door het economische stimuleringsbeleid dat gevoerd wordt in het kader van het Europees economisch herstelplan (EEH). Volgens dat plan moeten de lidstaten die genoeg ruimte binnen hun begroting hebben, met goed getimede en gerichte begrotingsmaatregelen komen. In alle vijf landen zijn de desbetreffende begrotingsdoelstellingen volgens de analyse ook nog eens aan "neerwaartse risico's" onderhevig. Verder heeft de Commissie in april de definitieve begrotingsresultaten over 2008 ontvangen. Op basis daarvan komt zij tot de conclusie dat er in Litouwen, Malta, Polen en Roemenië sprake is van een buitensporig tekort in de zin van artikel 104, lid 7, van het EU-Verdrag en daarom doet zij officiële "aanbevelingen" om daar binnen een bepaalde termijn een einde aan te maken. De Raad krijgt van de Commissie ook de aanbeveling om de eerdere adviezen die aan Hongarije zijn verstrekt op basis van artikel 104, lid 7, aan te passen en voor dit land een nieuwe termijn vast te stellen om het tekort te corrigeren. Bij de analyse en aanbevelingen is uitgegaan van de voorjaarsprognoses van de Commissie en van andere gegevens en informatie. Bij de termijnen die zijn voorgesteld, is gelet op de budgettaire uitgangspositie en op de mogelijkheden die een land in het kader van het EEH heeft, op de economische vooruitzichten, macro-economische onevenwichtigheden en financieringssituatie. Naar verwachting zal de Raad (Ecofin) zich tijdens de komende bijeenkomst in juli buigen over de aanbevelingen. Daarna hebben de betrokken landen nog zes maanden de tijd om maatregelen uit te werken om het buitensporige tekort te corrigeren, en een begin te maken met de uitvoering ervan.

" De begrotingen van de EU- en andere landen zijn het afgelopen jaar al fors verslechterd en slaan dit jaar nog verder uit het lood. Verantwoordelijk daarvoor zijn de recessie en de stimuleringsmaatregelen die - bij genoeg manoeuvreerruimte - terecht zijn ingevoerd om de nadelige gevolgen van de crisis voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid binnen de perken te houden. Om de huidige en toekomstige generaties met niet al te hoge schulden op te zadelen, is het evenwel van cruciaal belang dat de regeringen de overheidstekorten vanaf het moment dat het economisch herstel intreedt (verwacht wordt dat de economie vanaf 2010 weer gaat aantrekken) gaan terugdringen volgens een bepaald traject. Het stabiliteits- en groeipact biedt het kader voor deze exitstrategie en voor een terugkeer naar solide, houdbare overheidsfinanciën op middellange tot lange termijn", aldus Joaquín Almunia, de Commissaris voor economische en monetaire zaken.

1. Assessment of Stability and Convergence Programmes

BELGIË

Na de sterke krimp van de Belgische economie in het laatste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 zal het begrotingstekort volgens het geactualiseerde stabiliteitsprogramma oplopen van 1,2% van het bbp in 2008 naar 3,4% van het bbp in 2009 en 4% van het bbp in 2010. Daarna zou het weer teruglopen tot onder de referentiewaarde van 3% van het bbp in 2012 en 1,5% van het bbp in 2013. Door de maatregelen om het financiële stelsel te stabiliseren, is de overheidsschuld in 2008 gestegen naar 89,6% van het bbp. Verwacht wordt dat deze opwaartse beweging doorzet en dat de schuld in 2010 uitkomt op 95%. Daarna zou deze weer geleidelijk dalen tot 92% in 2013. Door het gebrek aan essentiële informatie in het programma, zoals de ontvangsten- en de uitgavenquoten, is niet goed na te gaan of de streefcijfers voor het tekort en de schuld die in het programma voorkomen, aannemelijk zijn.

In elk geval zijn deze streefcijfers over de gehele programmaperiode onderhevig aan forse neerwaartse risico's. Dit komt door de gunstige macro-economische aannamen en het gebrek aan onderliggende maatregelen. Ook mist het programma, mede gezien de schulddynamiek en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn, de ambitie om het tekort met het verbeteren van de economische situatie resoluut terug te dringen.

Op basis van de analyse van de Commissie wordt België verzocht om: i) uiterlijk 20 september een actualisering van het programma in te dienen met een degelijke begrotingsstrategie voor de middellange termijn en de gedragscode (een overzicht van vrijwillig en verplicht te verstrekken gegevens) beter in acht te nemen. Dat laatste geldt dan met name voor de verplichte gegevens; ii) de conform het EEH getroffen stimuleringsmaatregelen volgens plan uit te voeren, maar er tegelijk voor te zorgen dat het structurele saldo in 2009 niet verder verslechtert, en het expansieve begrotingsbeleid vanaf 2010 met de verwachte verbetering van de economische situatie terug te draaien en de overheidsfinanciën weer op orde te brengen en op lange termijn houdbaar te houden; iii) de kwaliteit van de overheidsfinanciën te verbeteren door invoering van een strakker begrotingskader. Gedacht wordt aan bindende, meerjarige uitgavenplafonds en begrotingsafspraken tussen de verschillende bestuurslagen van de overheid en aan de invoering van mechanismen om de naleving van de begrotingsdoelstellingen af te dwingen; iv) structurele hervormingen door te voeren in de sociale zekerheid, op de arbeidsmarkt en op de diverse productenmarkten om de potentiële groei en de werkgelegenheidsgraad te verhogen en de gevolgen van de vergrijzing voor de begroting te beteugelen, zodat de overheidsfinanciën op lange termijn beter houdbaar blijven.

AUSTRIA

After a budget deficit of only 0.4% of GDP in 2008, Austria faces a severe deterioration in its public finances due to the global economic and financial crisis and the budgetary measures taken in response. The updated Stability Programme foresees a budget deficit of 3.5% of GDP in 2009 and of 4.7% over 2010-2012 before edging down to 3.9% in 2013. This is subject to downside risks.

Benefiting from the fiscal space created during the boom years and from the absence of external imbalances, the Austrian government introduced sizeable fiscal stimulus of around 1¼% and 1¾% of GDP for 2009 and 2010 that include a mix of revenue and expenditure instruments. The aim is to bolster private incomes, avoid lay-offs, strengthen human skills by providing further vocational training, and provide incentives for investment and support to the automotive sector.

In view of the assessment, Austria is invited to (i) implement the stimulus measures, but reverse the expansionary fiscal stance once the economic crisis subsides so as to return to a consolidation path compatible with the long-term sustainability of public finances, (ii) substantiate the intention mentioned in the programme to implement measures deemed necessary to achieve a general government deficit below the 3% of GDP reference value by 2012 at the latest and (iii) further improve the budgetary framework to strengthen fiscal discipline at all levels of government through enhanced transparency and accountability notably by aligning legislative, administrative and financing responsibilities between the different levels of government.

ROMANIA

The global economic downturn has resulted in a sharp drop of private capital flows to Romania, leading to a significant deceleration of activity since the fourth quarter of 2008. The Romanian programme assumes GDP to contract by 4% for the whole of 2009, followed by zero growth in 2010 and 2.6% in 2011. Considering the absence of room for fiscal manoeuvre and the need to correct fiscal and external imbalances, Romania envisages a restrictive fiscal stance between 2009 and 2011.

In line with the commitments made by Romania in the framework of the EU balance of payment assistance, the authorities envisage to undertake a significant fiscal consolidation effort, targeting a deficit of 5.1% of GDP in 2009, further decreasing to below 3% of GDP by 2011. Furthermore, the programme foresees measures to improve fiscal governance, enhance financial sector regulation and supervision and step up structural reform. Yet, the budgetary outcomes are subject to downside risks, taking into account the uncertainty related to the macroeconomic scenario in 2009, the effective implementation of the planned expenditure measures and the lack of information on concrete measures needed to underpin fiscal consolidation after 2009.

In view of this assessment and taking into account the policy invitations addressed to Romania to correct the excessive deficit under Article 104(7) of the Treaty (see below), as well as to ensure sustainable convergence, Romania is invited to: (i) ensure the correction of the excessive deficit by 2011; to this effect, implement the fiscal measures as planned in the February 2009 budget and the April 2009 amended budget, especially in the area of public sector wages and pension reform; take further corrective action if needed to achieve the 2009 deficit target in order to ensure compliance with the commitments undertaken under the balance of payments programme; and specify measures to buttress the envisaged reduction of the deficit in 2010 and 2011, in particular those underpinning the planned reduction of the public wage bill; (ii) undertake concrete steps towards the envisaged strengthening of fiscal governance and transparency, in particular by setting up a binding medium-term budgetary framework, establishing an independent fiscal council, introducing limits on budgetary revisions during the year and laying-out fiscal rules as well as restructuring the public compensation system, including pay and bonuses; (iii) accelerate the reform of pension (in particular with respect to the indexation of pensions and the retirement age) and health care systems to curb the substantial increase in age-related expenditures and reduce the risks to the sustainability of public finances; and (iv) strengthen the supply side of the economy by making tangible progress with the implementation of the structural reforms, notably by enhancing the efficiency and effectiveness of public administration, improving the business environment, tackling undeclared work and by increasing the absorption and improving the use of EU funds.

SLOVENIA

According to the programme update, the deficit is targeted to widen significantly in 2009, to 5.1% of GDP, reflecting the working of the automatic stabilizers and various discretionary measures as well as the strong dynamics of social transfers and compensation of employees. Thereafter, the deficit is projected to narrow gradually, especially in 2010, but to remain above the 3% of GDP reference value. Assessed against currently available information, the macroeconomic scenario for 2009 and 2010 appears favourable and the budgetary outlook throughout the programme period seems subject to downside risks. In response to the EERP, Slovenia adopted two stimulus packages in December 2008 and February 2009, which, together with tax relief decided before the onset of the crisis, should support the economy. They focus on stemming the deterioration in the labour market and enhancing growth potential and competitiveness.

Going forward, key challenges for Slovenia are the reversal of the fiscal stimulus, the need to improve the long-term sustainability of public finances, for which Slovenia is at high risk, and to enhance competitiveness. In view of the assessment, Slovenia is invited to: (i) implement the already adopted stimulus measures in line with the EERP and specify the measures announced in the programme aimed at stemming the widening of the deficit; (ii) start reversing the fiscal stimulus as planned in the programme in 2010 and strengthen the adjustment foreseen for 2011 in the light of the assumed pick-up in economic growth; in so doing, keep tight control over government expenditure; (iii) in view of the projected increase in age-related expenditure, improve the long-term sustainability of public finances by further reforming the pension system, in particular with a view to encouraging longer working lives.

SLOVAKIA

The stability programme of Slovakia targets a budget deficit of 3.0%, 2.9% and 2.2% GDP in 2009, 2010 and 2011 respectively. These budgetary projections are based on markedly favourable macroeconomic assumptions. Achieving medium-term budgetary targets will require more significant structural consolidation after 2009 than envisaged in the programme. The consolidation effort needs to be backed up by concrete expenditure measures. In addition, the deterioration of public finances presents a risk also for long-term sustainability. In this context, it is crucial to keep stable rules for the fully-funded pension pillar and therefore to avoid measures that create uncertainty for the business strategy of pension funds. Slovakia adopted stimulus measures In line with the EERP. They are targeted at disadvantaged groups and in most cases temporary.

In view of the assessment, Slovakia is invited to: (i) implement the anti-crisis measures in line with the EERP as planned; (ii) ensure consolidation from 2010 onwards as the economy recovers and back up the budgetary strategy with specific measures for reducing expenditure in 2010-2012. This should be supported by the introduction of legally binding expenditure ceilings for the general government to ensure fiscal discipline in a less buoyant revenue scenario; (iii) ensure stable rules for the fully-funded pension pillar, given the upcoming challenges of an ageing population, in order to improve the long-term sustainability of public finance.

2. Excessive deficit procedures

HUNGARY

An excessive deficit procedure was opened in July 2004 right after EU accession that recommended the country to bring the deficit below 3% of GDP by 2008. The recommendation was repeated in March 2005 and again in October 2006 in view of the inadequate action taken by Hungary. The Council also extended the deadline for the correction of the excessive deficit to 2009.

Since mid-2006 Hungary has made good progress to correct its fiscal imbalance and the nominal deficit targets were overachieved by large margins as the deficit was reduced from over 9% of GDP in 2006 to 3.4% in 2008. However, the impact of the current financial crisis has heavily burdened the further consolidation plans. As a response, the authorities adopted a new economic policy programme in October 2008, supported by an international financial assistance package of €20 billion, chiefly from the EU and the IMF 2 . But in spite of additional corrective measures in several rounds, the significant deterioration in the economic outlook, with GDP now expected to contract by around 6½% this year, the 2009 deadline is no longer realistic.. Given that the country has taken effective action but the deficit outcome was affected strongly by an unexpected adverse economic event, the revised Pact provides for the possibility to issue a revised recommendation, which can extend the deadline for the correction.

Against this background, the Commission recommends to the Council to ask the Hungarian Government to correct the excessive deficit by 2011. This should be done also by limiting the deterioration of the fiscal position in 2009 as well as by rigorously implementing the necessary consolidation measures to ensure a renewed decline of the headline deficit starting from 2010, with an increased reliance on structural steps. Moreover, the country will be requested to spell out and adopt in a timely manner additional consolidation measures which will be necessary to achieve the correction of the excessive deficit by 2011. The budgetary adjustment also needs to be framed within a comprehensive structural reform strategy and supported by the rigorous implementation of the recently adopted fiscal responsibility law.

LITHUANIA

According to data notified by the Lithuanian authorities in April 2009, the general government deficit reached 3.2% of GDP in 2008. Although the deficit was close to the 3% Treaty reference value, the excess was not considered as being due to exceptional circumstances not considered to be temporary. The Commission services' spring 2009 forecast projects that in the absence of new policy measures public finances would deteriorate significantly further in 2009 and 2010 (the deficit would reach 5.4% of GDP and 8.0% of GDP respectively).

In view of the very weak economic situation in Lithuania and the size of the deficit, a 2011 deadline appears warranted. This implies an average annual fiscal effort of at least 1½% of GDP over the period 2009-2011. In order to achieve this target, the Lithuanian authorities should implement the fiscal measures included in the 2009 budget and in the supplementary 2009 budget. Moreover, Lithuania is recommended to consider further measures to limit the deterioration of public finances in 2009 and to devise additional consolidation measures for 2010, so as to achieve the defined fiscal consolidation path. Lithuania is also recommended to strengthen fiscal governance and transparency, by enhancing the medium-term budgetary framework and reinforcing expenditure discipline, as well as to improve the monitoring of the budget execution throughout the year.

MALTA

Following the submission of data by the Maltese authorities showing a deficit of 4.7% of GDP in 2008, on 13 May the Commission adopted a report under Article 104(3) of the Treaty as a first step in the excessive deficit procedure. The report concluded that neither the deficit nor the debt criterion in the Treaty is fulfilled.

The Commission recommends to the Council that Malta puts an end to the excessive deficit situation by 2010 in a credible and sustainable manner by rigorously implementing the budgetary measures planned for 2009 while avoiding any further deterioration in public finances. For 2010, new consolidation measures are called for. The recommendation also invites the Maltese authorities to ensure that budgetary consolidation towards the medium-term objective of a balanced budgetary position in structural terms is sustained after the excessive deficit has been corrected. To this end, the Maltese authorities are invited to spell out the measures necessary to achieve a lasting consolidation and to strengthen the medium-term focus of the budgetary framework.

POLAND

According to data notified by the Polish authorities in April 2009, the general government deficit reached 3.9% of GDP in 2008, thus exceeding the 3% reference value. This was significantly more than the expected 2008 outturn of 2.7% presented in the December convergence programme. In the notification, the Polish authorities presented a revised deficit target of 4.6% for 2009 whereas the spring 2009 Commission services’ forecast is 6.6% due to a less optimistic macroeconomic scenario and under a “no policy change” assumption. The Commission report under Article 104(3) published on 13 May considered that the deficit was not close to the 3% of GDP reference value and that the excess over the reference value could not be qualified as exceptional or temporary within the meaning of the Treaty and the Stability and Growth Pact.

The existence of special circumstances, such as global crisis, correction in the domestic housing market, pension reform cost, ongoing productivity catching-up resulting in higher unemployment, authorises the Council to allow the correction of the excessive deficit in a medium term rather than in the year following the initiation of the excessive deficit procedure. According to the Commission recommendation to the Council, the Polish authorities should put an end to the excessive deficit situation by 2011 at the latest. This implies an average annual fiscal effort of about 2 percentage points of GDP starting in 2010. To minimise the recession and, at the same time, ensure that long-term growth is sustained, Poland should implement the fiscal stimulus measures in 2009 as planned, in particular the public investment plan, while avoiding any further deterioration in public finances. Credible and sustainable correction of the excessive deficit requires (i) spelling out rapidly the detailed measures that are necessary to achieve the consolidation path allowing to contain primary current expenditure over the coming years, especially in the areas of social spending and (ii) strengthening the binding nature of Poland’s medium-term budgetary framework, in particular by means of introducing a legal ceiling on the growth of primary current expenditure, as well as improving the monitoring of the budget execution throughout the year.

ROMANIA

The budget deficit reached 5.4% in 2008 in Romania (see above). This reflects mostly spending slippages, notably on public wages and social benefits, as well as overly optimistic revenue projections and, to a lesser extent, a sudden drop in revenue collection in the last quarter of 2008 owing to the economic slowdown. Rising fiscal deficits have also been due to a lack of fiscal consolidation efforts when economic conditions were favourable. As from 2009, fiscal policy aims to correct the budgetary deficits, in line with the authorities' economic programme adopted in the framework of the international financial assistance extended to Romania.

The Commission recommends that Romania corrects the excessive deficit by 2011 in view of the economic and financial situation. The proposed timing is in line with the fiscal targets agreed in the framework of the international financial assistance.

To this end, the Romanian authorities are invited to (a) implement the fiscal measures in 2009 as planned in the February 2009 budget and the April 2009 amended budget, especially in the area of public sector wages and pension reform and adopt and implement further measures, if necessary, to achieve the 2009 deficit target; (b) ensure an average annual fiscal effort of at least 1½% of GDP starting with 2010 and (c) spell out the detailed measures that are necessary to achieve the consolidation path beyond 2009 and implement the envisaged corrective measures rigorously; in particular, the consolidation should be expenditure driven and measures should concentrate on containing current expenditure, notably with respect to the public sector wage bill; seize any opportunity to accelerate the reduction of the deficit; stand ready to adopt the additional measures which may be necessary to achieve the correction of the excessive deficit by 2011.

All related documents are available at:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15413_en.htm

AUSTRIA

Comparison of key macro-economic and budgetary projections

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP
(% change)

SP Apr 2009

3.1

1.8

-2.2

0.5

1.5

2.0

2.3

COM Spring 2009

3.1

1.8

-4.0

-0.1

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

3.4

2.4

2.5

2.5

n.a.

n.a.

n.a.

HICP inflation
(%)

SP Apr 2009

2.2

3.2

0.6

1.1

1.3

1.5

1.9

COM Spring 2009

2.2

3.2

0.5

1.1

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

1.9

2.0

2.0

2.0

n.a.

n.a.

n.a.

Output gap 1
(% of potential GDP)

SP Apr 2009

2.5

2.6

-0.9

-1.7

-1.6

-1.2

-0.5

COM Spring 2009 2

2.7

2.9

-2.2

-3.3

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

0.4

0.4

0.5

0.5

n.a.

n.a.

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

SP Apr 2009

3.2

2.9

1.6

0.6

1.0

1.3

1.4

COM Spring 2009

3.3

3.3

2.7

2.4

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

3.5

3.7

3.7

3.7

n.a.

n.a.

n.a.

General government revenue
(% of GDP)

SP Apr 2009

48.0

48.2

47.5

46.5

46.4

46.1

46.1

COM Spring 2009

48.0

48.2

47.4

46.7

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

47.4

47.5

47.3

47.4

n.a.

n.a.

n.a.

General government expenditure
(% of GDP)

SP Apr 2009

48.7

48.7

51.1

51.3

51.1

50.9

50.1

COM Spring 2009

48.5

48.6

51.6

52.1

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

48.3

48.1

47.7

47.2

n.a.

n.a.

n.a.

General government balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

-0.5

-0.4

-3.5

-4.7

-4.7

-4.7

-3.9

COM Spring 2009

-0.5

-0.4

-4.2

-5.3

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

-0.7

-0.6

-0.2

0.4

n.a.

n.a.

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

2.3

2.2

-0.6

-1.7

-1.4

-1.3

-0.4

COM Spring 2009

2.2

2.1

-1.1

-2.1

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

2.0

2.1

2.3

2.8

n.a.

n.a.

n.a.

Cyclically-adjusted balance 1
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.7

-1.6

-3.1

-3.9

-4.0

-4.1

-3.7

COM Spring 2009

-1.8

-1.8

-3.2

-3.8

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

-0.9

-0.8

-0.4

0.1

n.a.

n.a.

n.a.

Structural balance 3
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.7

-1.6

-3.1

-3.9

-4.0

-4.1

-3.7

COM Spring 2009

-1.8

-1.8

-3.2

-3.8

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

-0.7

-0.6

-0.4

0.1

n.a.

n.a.

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

SP Apr 2009

59.4

62.5

68.5

73.0

75.7

77.7

78.5

COM Spring 2009

59.4

62.5

70.4

75.2

n.a.

n.a.

n.a.

SP Nov 2007

59.9

58.4

57.0

55.4

n.a.

n.a.

n.a.

Notes :

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 1.8%, 1.7%, 1.3% and 1.3% respectively in the period 2007-2010.

3 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. There are no one-off and other temporary measures in the most recent programme and Commission services’ spring 2009 forecast

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :

Stability programme (SP); Commission services’ spring 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

BELGIUM

Comparison of key macro-economic and budgetary projections

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP
(% change)

SP Apr 2009

2.8

1.1

-1.9

0.6

2.3

2.3

2.1

COM Spring 2009

2.8

1.2

-3.5

-0.2

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

2.8

1.9

2.0

2.0

2.0

n.a.

n.a.

HICP inflation
(%)

SP Apr 2009

1.8

4.5

0.7

1.8

1.8

1.7

1.8

COM Spring 2009

1.8

4.5

0.3

1.2

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

1.8

3.0

1.7

1.8

1.8

n.a.

n.a.

Output gap 1
(% of potential GDP)

SP Apr 2009

2.3

1.5

-1.9

-2.7

-1.9

-1.2

-0.6

COM Spring 2009 2

2.5

1.9

-2.6

-3.8

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

0.3

-0.1

-0.4

-0.5

-0.8

n.a.

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

SP Apr 2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Spring 2009

2.1

-2.1

-2.5

-2.6

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

General government revenue
(% of GDP)

SP Apr 2009

48.1

48.6

48.2

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Spring 2009

48.1

48.6

48.4

48.2

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

48.7

49.0

48.8

48.9

49.2

n.a.

n.a.

General government expenditure
(% of GDP)

SP Apr 2009

48.3

49.8

51.6

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Spring 2009

48.3

49.8

52.9

54.3

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

48.9

49.0

48.5

48.3

48.2

n.a.

n.a.

General government balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

-0.2

-1.2

-3.4

-4.0

-3.4

-2.6

-1.5

COM Spring 2009

-0.2

-1.2

-4.5

-6.1

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

-0.2

0.0

0.3

0.7

1.0

n.a.

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

3.6

2.5

0.4

-0.1

0.6

1.5

2.5

COM Spring 2009

3.6

2.5

-0.6

-2.1

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

3.7

3.7

3.8

4.1

4.3

n.a.

n.a.

Cyclically-adjusted balance 1
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.5

-2.0

-2.4

-2.6

-2.4

-1.9

-1.2

COM Spring 2009

-1.6

-2.2

-3.1

-4.0

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

-0.4

0.0

0.5

1.0

1.4

n.a.

n.a.

Structural balance 3
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.3

-2.0

-2.4

-2.6

-2.4

-1.9

-1.2

COM Spring 2009

-1.5

-2.2

-3.2

-4.0

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

-0.3

0

0.5

1.0

1.4

n.a.

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

SP Apr 2009

84.0

89.6

93

95

94.9

93.9

92

COM Spring 2009

84.0

89.6

95.7

100.9

n.a.

n.a.

n.a.

SP Apr 2008

84.9

81.5

778.1

74.7

71.1

n.a.

n.a.

Notes :

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 1.9%, 1.7%, 1.0% and 1.0% respectively in the period 2007-2010.

3 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.2% of GDP in 2007, deficit increasing, according to the most recent programme and 0.1% of GDP, deficit increasing, in 2007 and 0.1% of GDP, deficit reducing, in 2009 according to the Commission services' Spring 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :

Stability programme (SP); Commission services’ Spring 2009 forecast (COM); Commission services’ calculations

ROMANIA

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Real GDP
(% change)

CP June 2009

6.2

7.1

-4.0

0.1

2.4

COM Spring 2009

6.2

7.1

-4.0

0.0

n.a.

CP Dec 2007

6.1

6.5

6.1

5.8

n.a.

HICP inflation
(%)

CP June 2009

4.5

7.9

5.8

3.5

3.2

COM Spring 2009

4.9

7.9

5.8

3.5

n.a.

CP Dec 2007

4.8

5.7

4.0

3.3

n.a.

Output gap 1
(% of potential GDP)

CP June 2009

4.3

8.7

-0.5

-2.5

-2.9

COM Spring 2009 2

6.6

8.5

0.2

-3.0

n.a.

CP Dec 2007

2.1

2.1

1.8

1.1

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

CP June 2009

-12.9

-11.9

-6.3

-5.4

-5.2

COM Spring 2009

-12.8

-11.8

-6.4

-5.1

n.a.

CP Dec 2007

-12.6

-10.5

-10.1

-10.2

n.a.

General government revenue
(% of GDP)

CP June 2009

34.0

33.1

33.2

33.7

34.2

COM Spring 2009

34.0

33.1

33.4

33.3

n.a.

CP Dec 2007

37.4

39.8

39.9

40.8

n.a.

General government expenditure
(% of GDP)

CP June 2009

36.6

38.5

38.3

37.8

37.0

COM Spring 2009

36.6

38.5

38.5

38.9

n.a.

CP Dec 2007

40.3

42.7

42.8

43.2

n.a.

General government balance
(% of GDP)

CP June 2009

-2.5

-5.4

-5.1

-4.1

-2.9

COM Spring 2009

-2.5

-5.4

-5.1

-5.6

n.a.

CP Dec 2007

-2.9

-2.9

-2.9

-2.4

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

CP June 2009

-1.8

-4.7

-3.6

-2.4

-1.4

COM Spring 2009

-1.8

-4.7

-3.6

-4.0

n.a.

CP Dec 2007

-2.0

-2.1

-2.1

-1.6

n.a.

Cyclically-adjusted balance 1
(% of GDP)

CP June 2009

-3.9

-8.2

-5.3

-3.3

-2.0

COM Spring 2009

-4.5

-7.9

-5.2

-4.7

n.a.

CP Dec 2007

-3.6

-3.6

-3.5

-2.8

n.a.

Structural balance 3
(% of GDP)

CP June 2009

-3.7

-8.2

-5.3

-3.3

-2.0

COM Spring 2009

-4.4

-7.9

-5.2

-4.7

n.a.

CP Dec 2007

-3.4

-3.4

-3.4

-2.7

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

CP June 2009

12.7

13.6

18

20.8

22.0

COM Spring 2009

12.7

13.6

18.2

22.7

n.a.

CP Dec 2007

11.9

13.6

14.2

14.9

n.a.

Notes :

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 5.1%, 5.2%, 3.9%, 3.2% respectively in the period 2007-2010

3 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.2% of GDP in 2007 deficit-reducing and 0% over the period 2008-2011 according to the most recent convergence programme and 0.2% of GDP in 2007 deficit-reducing and 0% over the period 2008-2010 according to the Commission services' spring 2009 forecast.

Source :

Convergence programme (CP); Commission services’ spring 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

SLOVENIA

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Real GDP
(% change)

SP Apr 2009

6.8

3.5

-4.0

1.0

2.7

COM Spring 2009

6.8

3.5

-3.4

0.7

n.a.

SP Nov 2007

5.8

4.6

4.1

4.5

n.a.

HICP inflation
(%)

SP Apr 2009

3.6

5.7.

0.4

1.6.

2.6.

COM Spring 2009

3.8

5.5

0.7

2.0

n.a.

SP Nov 2007

3.4

3.5

2.8

2.6

n.a.

Output gap 2
(% of potential GDP)

SP Apr 2009

4.7

4.4

-2.3

-3.5

-3.1

COM Spring 2009 2

4.5

3.2

-1.3

-2.7

n.a.

SP Nov 2007

0.7

0.5

0.1

0.2

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

SP Apr 2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Spring 2009

-3.7

-5.6

-4.6

-4.4

n.a.

SP Nov 2007

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

General government balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

0.5

-0.9

-5.1

-3.9

-3.4

COM Spring 2009

0.5

-0.9

-5.5

-6.5

n.a.

SP Nov 2007

-0.6

-0.9

-0.6

0.0

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

1.8

0.2

-3.6

-2.2

-1.6

COM Spring 2009

1.8

0.2

-3.9

-4.7

n.a.

SP Nov 2007

0.7

0.2

0.6

1.1

n.a.

Cyclically-adjusted balance 3
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.6

-2.9

-4.1

-2.3

-2.0

COM Spring 2009

-1.7

-2.5

-4.9

-5.2

n.a.

SP Nov 2007

-0.9

-1.1

-0.7

-0.1

n.a.

Structural balance 4
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.6

-2.9

-4.1

-2.3

-2.0

COM Spring 2009

-1.7

-2.5

-4.9

-5.2

n.a.

SP Nov 2007

-0.8

-1.0

-0.7

-0.1

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

SP Apr 2009

23.4

22.8

30.5

34.1

36.3

COM Spring 2009

23.4

22.8

29.3

34.9

n.a.

SP Nov 2007

25.6

24.7

23.8

22.5

n.a.

Notes :

 

 

 

 

 

 

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programme as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programme.

2 Based on estimated potential growth of 3.9%, 4.9%, 1.0% and 2.2% respectively in the period 2007-2010.

3 One-off and other temporary measures are zero according to the most recent programme and the Commission services' spring 2009 forecast.

4 For the programmes the CPI definition is shown.

Source :

Stability programmes (SP); Commission services’ spring 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

SLOVAKIA

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Real GDP
(% change)

SP Apr 2009

10.4

6.4

2.4

3.6

4.5

COM Spring 2009

10.4

6.4

-2.6

0.7

n.a.

CP Nov 2007

8.8

6.8

5.8

5.0

n.a.

HICP inflation
(%)

SP Apr 2009

1.9

3.9

2.2

3.6

4.1

COM Spring 2009

1.9

3.9

2.0

2.4

n.a.

CP Nov 2007

1.7

2.3

2.6

2.7

n.a.

Output gap 2
(% of potential GDP)

SP Apr 2009

5.1

6.5

3.5

1.7

1.0

COM Spring 2009 2

6.5

8.0

0.9

-2.2

n.a.

CP Nov 2007

1.8

2.3

2.1

1.4

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)

SP Apr 2009

-4.6

-5.8

-4.2

-2.9

-2.6

COM Spring 2009

-4.7

-5.6

-7.6

-6.2

n.a.

CP Nov 2007

-3.4

-1.9

-1.1

-0.4

n.a.

General government revenue
(% of GDP)

SP Apr 2009

32.7

33.4

32.1

31.6

31.8

COM Spring 2009

32.5

32.7

33.6

34.1

n.a.

CP Nov 2007

33.2

33.0

31.8

31.8

n.a.

General government expenditure
(% of GDP)

SP Apr 2009

34.6

35.6

35.1

34.5

34.1

COM Spring 2009

34.4

34.9

38.3

39.4

n.a.

CP Nov 2007

35.7

35.3

33.7

32.6

n.a.

General government balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

-1.9

-2.2

-3.0

-2.9

-2.2

COM Spring 2009

-1.9

-2.2

-4.7

-5.4

n.a.

CP Nov 2007

-2.5

-2.3

-1.8

-0.8

n.a.

Primary balance
(% of GDP)

SP Apr 2009

-0.6

-0.9

-1.7

-1.7

-1.0

COM Spring 2009

-0.5

-0.9

-3.3

-4.0

n.a.

CP Nov 2007

-1.0

-0.9

-0.3

0.5

n.a.

Cyclically-adjusted balance 3
(% of GDP)

SP Apr 2009

-3.4

-4.1

-4.0

-3.4

-2.5

COM Spring 2009

-3.8

-4.5

-4.9

-4.7

n.a.

CP Nov 2007

-3.0

-3.0

-2.4

-1.2

n.a.

Structural balance 4
(% of GDP)

SP Apr 2009

-4.2

-3.8

-4.4

-3.5

-2.6

COM Spring 2009

-3.8

-4.7

-5.0

-4.7

n.a.

CP Nov 2007

-3.0

-3.1

-2.4

-1.2

n.a.

Government gross debt
(% of GDP)

SP Apr 2009

29.4

27.6

31.4

32.7

32.7

COM Spring 2009

29.4

27.6

32.2

36.3

n.a.

CP Nov 2007

30.6

30.8

30.5

29.5

n.a.

Notes :

 

 

 

 

 

 

1 The 2007 data on real GDP, HICP inflation were provided on a bilateral basis.

2 Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

3 Based on estimated potential growth of 5.6%, 4.9%, 4.4% and 3.9% respectively in the period 2007-2010.

4 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.8% of GDP in 2007, 0.4% of GDP in 2009, 0.1 of GDP in 2009 and 2010 - deficit-increasing and 0.3% of GDP in 2008 deficit-reducing according to the most recent programme and 0.2% of GDP in 2008 and 0.1% of GDP in 2009 and 2011 deficit-increasing in the Commission services' forecast.

Source :

 

 

 

 

 

 

Stability programme (SP); Commission services’ April 2009 spring forecasts (COM); Commission services’ calculations

1 :

Op grond van Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid moeten de lidstaten elk jaar met geactualiseerde macro-economische en budgettaire prognoses komen. Zulke actualiseringen heten stabiliteitsprogramma´s bij landen die de euro al hebben ingevoerd, en convergentieprogramma´s bij landen die dat nog niet hebben gedaan. De genoemde verordening wordt ook wel het "preventieve deel" van het stabiliteits- en groeipact genoemd.

2 :

For more recent developments see:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15382_en.htm


Side Bar