Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/09/978

Bryssel den 22 juni 2009

Koncentrationer: Kommissionen godkänner, på vissa villkor, Vattenfalls föreslagna förvärv av Nuon Energy

Europeiska kommissionen har enligt EU:s koncentrationsförordning godkänt det svenska företaget Vattenfall AB:s föreslagna förvärv av det nederländska företaget N. V. Nuon Energy. Båda företagen är verksamma inom energisektorn. Kommissionens beslut gäller på villkor att delar av Nuon Energys tyska detaljistverksamhet avyttras. Vattenfall samtyckte till denna avyttring för att undanröja kommissionens konkurrensfarhågor rörande leverans av el i detaljistled till små affärs- och hushållskunder i Hamburg och Berlin. Mot bakgrund av de föreslagna åtgärderna har kommissionen funnit att transaktionen inte påtagligt kommer att hämma den effektiva konkurrensen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en väsentlig del av det.

Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, gjorde följande uttalande: ”Jag är glad över att det åtagande som har lämnats är tillräckligt för att garantera att konkurrensen kan fortsätta att utvecklas på den tyska detaljistmarknaden för el efter det föreslagna förvärvet.

Vattenfall, som kontrolleras av den svenska staten, bedriver olika verksamheter längs hela energikedjan främst i Sverige, Tyskland, Finland, Frankrike, Danmark och Polen. Det bedriver också småskalig verksamhet inom gassektorn. Nuon Energy är verksamt i hela energileveranskedjan, såväl produktion och leverans av el och gas som relaterade tjänster, såsom uppvärmning och kylning. Dess verksamhet bedrivs främst i Nederländerna, men också i Belgien och Tyskland.

Kommissionens undersökning visade att den föreslagna transaktionen inte skulle ge upphov till konkurrensfarhågor på merparten av de relevanta marknaderna på grund av att den bara ledde till små horisontella överlappningar mellan parternas verksamheter. De enda undantagen gällde de två företagens detaljistverksamheter i Tyskland, särskilt leveransen av el till små affärs- och hushållskunder i Berlin och Hamburg. Kommissionen konstaterade att den föreslagna transaktionen, som den från början anmäldes, skulle ha gett upphov till farhågor om konkurrensen i dessa städer, där Vattenfall skulle ha varit den etablerade leverantören och Nuon den starkaste nya marknadsaktören. Den föreslagna transaktionen skulle ytterligare ha stärkt Vattenfalls ställning, och därmed motverkat en betydande del av vinsterna till följd av marknadsliberaliseringen.

För att undanröja farhågorna om konkurrensen föreslog Vattenfall att Nuon Deutschland GmbH, Nuon Energys verksamhet för leverans av el i detaljistled i Tyskland, skulle avyttras. Vattenfall skulle tillåtas att behålla kundavtal utanför Berlin och Hamburg, samt två dotterbolag som inte var kopplade till detaljistverksamheten.

På grundval av kommissionens undersökning drogs slutsatsen att det avyttrade företaget skulle vara lönsamt och att åtagandena skulle leda till att alla konstaterade farhågor om konkurrensen undanröjdes.

Närmare uppgifter finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m109.html#m_5496


Side Bar