Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/956

Bryssel den 18 juni 2009

Statligt stöd: Kommissionen godkänner ett stöd på 33 miljoner euro till Volvo Aero Corporation avsett för forskning och utveckling kring delar till flygmotorn GEnx

Europeiska kommissionen har med stöd i EG-fördragets bestämmelser om statligt stöd godkänt ett återbetalningspliktigt förskott på 304 miljoner kronor (omkring 33 miljoner euro), som Sverige avser att bevilja Volvo Aero Corporation för forskning och utveckling av delar till flygplansmotorn GEnx. GEnx-motorn utvecklas av General Electric och är avsedd för flygplanstyperna Boeing B787 och B747-8. Efter en fördjupad undersökning som inleddes i juli 2008 (se IP/08/1150 ) fann kommissionen att projektet är förenligt med kraven i EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (se IP/06/1600 och MEMO/06/441 ). Stödet är framför allt avsett att avhjälpa ett marknadsmisslyckande och att hjälpa Volvo Aero att genomföra ytterligare forskning. Dessutom står stödbeloppet i proportion till marknadsmisslyckandet.

Under 2004 ingick Volvo Aero och General Electric ett partnerskapsavtal om riskdelning för utveckling av delar till GEnx-motorn, som också inbegriper ny lättviktsteknik. General Electric utvecklar tillsammans med ett antal partnerföretag GEnx-motorn som är tänkt att användas i flygplansmodellerna Boeing B787 och B747-8. Den svenska regeringen avser att stötta projektet för att minska riskerna som är förknippade med denna typ av projekt, där avkastningen på investeringarna brukar vara osäker och utfalla sent. Stödet skulle beviljas Volvo Aero i form av ett återbetalningspliktigt förskott.

Kommissionen granskade med utgångspunkt i EU:s rambestämmelser om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (för rambestämmelserna om FoUI, se IP/06/1600 och MEMO/06/441 ) det stöd som anmälts av Sverige i december 2007. I juli 2008 inledde kommissionen en fördjupad undersökning (se IP/08/1150 ) för att klarlägga marknadsmisslyckandets omfattning, stödets stimulanseffekt, nödvändighet och proportionalitet. Dessutom uppmanades berörda parter att inkomma med sina synpunkter på effekterna på konkurrensen.

I samband med undersökningen fann kommissionen att det föreligger ett marknadsmisslyckande, eftersom åtgärden är inriktad på problemet med bristfällig och asymmetrisk information som alltid uppstår i denna typ av projekt. Av kommissionens undersökning framgick vidare att stödet har en stimulanseffekt, eftersom det minskar risken med projektet till en nivå som gör att företaget är villigt ta den. Den svenska regeringens försäkringar om att bevilja stödet spelade en avgörande roll för Volvo Aeros beslut att gå in i projektet.

Volvo Aero hade förmått skaffa kortfristig finansiering från Volvokoncernen för att inleda genomförandet av projektet utan statliga interventioner. Detta beaktades av kommissionen vid bedömningen av stödets proportionalitet och nödvändighet. Under loppet av undersökningen gick Sverige med på att minska stödbeloppet från de 362 miljoner kronor (omkring 39 miljoner euro) som ursprungligen anmälts till 304 miljoner kronor (omkring 33 miljoner euro), vilket motsvarar 33,5 % av de projektkostnader för FoU som berättigar till stöd. Kommissionen slöt sig till att det minskade stödbeloppet stod i proportion till marknadsmisslyckandets omfattning. Kommissionen fann även att bestämmelserna för återbetalningen av lånet var proportionerliga, eftersom de utgår från intäkterna och garanterar en relativt hög avkastning för staten om projektet lyckas.

En icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer C33/2008 i registret över statligt stöd GD Konkurrens webbplats när eventuella konfidentialitetsproblem väl har lösts. Nya offentliggöranden som rör beslut om statligt stöd på Internet och i EUT förtecknas i e-nyhetsbrevet för statligt stöd, State Aid Weekly e-News .


Side Bar