Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA FI ET LT LV PL

IP/09/945

Bryssel den 17 juni 2009

Östersjöländerna enas om en sammanlänkningsplan för energimarknaden

Åtta medlemsstater runt Östersjön undertecknade i dag ett samförståndsavtal om sammanlänkningsplanen för Östersjöregionens energimarknad tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso. Denna plan bygger på nio månaders arbete på kommissionens initiativ där man tittat på konkreta åtgärder för att bättre länka samman Litauen, Lettland och Estland med energinäten i resten av EU.

”Undertecknandet av samförståndsavtalet är ett uttryck för den solidariska syn som präglat kommissionens och medlemsstaternas arbete inom detta område, och sedan vi träffades i slutet av oktober har vi enats om flera åtgärder för att förbättra försörjningstryggheten i Östersjöregionen”, sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en middag som hölls inför Europeiska rådets toppmöte och där av stats- och regeringscheferna från de åtta medlemsstaterna från Östersjöområdet deltog. ”Jag vill särskilt tacka högnivågruppen som genom sitt starka engagemang och hårda arbete har lyckats utarbeta en handlingsplan på bara några månader.”

”Det är en brådskande uppgift att åtgärda den rådande situationen där de baltiska länderna i praktiken utgör en isolerad ö i energihänseende”, tillade energikommissionär Andris Piebalgs. ” När jag tittar på de åtgärder och projekt som ingår i planen och som nu godkänts av länderna i regionen känner jag mig säker på att detta mål kommer att kunna uppnås på medellång sikt .

I och med undertecknandet av samförståndsavtalet kan man börja genomföra handlingsplanen , som har som huvudsyfte att skapa en väl fungerande och helt integrerad energimarknad försedd med den infrastruktur som krävs, vilket kommer att stärka försörjningstryggheten i Östersjöområdet. Det svenska ordförandeskapet väntas främja och högprioritera de konkreta åtgärderna för att följa upp planen.

En effektiv sammanlänkning i Östersjöregionen angavs som ett av sex prioriterade energiinfrastrukturprojekt i den andra strategiska energiöversynen, som antogs av kommissionen i november 2008. Sammanlänkningsplanen och den nordiska elmarknadsmodellens utvidgande till Baltikum har också utsetts till flaggskeppsprojekt i kommissionens bidrag till Östersjöregionen, som kommissionen lade fram för en vecka sedan, den 10 juni.

Tanken på en sammanlänkningsplan för Östersjöregionens energimarknad fördes först fram i oktober förra året av ordförande Barroso vid en liknande middag inför ett rådsmöte. Strax därefter inrättades en högnivågrupp med medlemmar från åtta Östersjöländer: Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Litauen, Lettland, Sverige och Polen, med Norge som observatör. Gruppen leddes av Matthias Ruete som är generaldirektör för GD Energi och transport. Kommissionen har arbetat med att underlätta processen och kommer att fortsätta att övervaka genomförandet av sammanlänkningsplanen. En första lägesrapport kommer att läggas fram i december 2009.

Flera av de infrastrukturprojekt som föreslås ingår i det ekonomiska återhämtningsprogrammet för Europa. Det kan innebära över en halv miljard euro extra stöd till energiinfrastrukturprojekt i den här regionen. Detta bör betraktas som ett komplement till andra finansieringsskällor, som t.ex. sammanhållningsfonden och TEN-E-programmet.

BAKGRUND

De viktigaste slutsatserna från högnivågruppen har samlats till en handlingsplan som omfattar följande tre områden:

Integrerad elmarknad

Elmarknadens struktur har fastställts utifrån den nordiska elmarknadsmodellen. Man har föreslagit en särskild ”färdplan” som beskriver vilka praktiska åtgärder som krävs för att skapa den nya marknadsmodellen. Den syftar till att undanröja hindren för en regional elmarknad i Östersjöländerna i enlighet med EU:s bestämmelser för den inre elmarknaden och innebär t.ex. avskaffande av reglerade tariffer, separering av verksamheter och roller för de systemansvariga för överföringssystemen, undanröjande av hinder för gränsöverskridande samt inrättande av en marknadsbaserad hantering av överbelastning. Den omfattar även gemensamma reserver och balansregleringsmarknad, ett fullständigt öppnande av detaljistmarknaden och skapandet av en gemensam energibörs för fysisk handel i Norden och Östersjöområdet. Det är mycket viktigt med framsteg inom dessa delar av marknadsutformningen för att elsystemen i de tre baltiska staterna ska kunna integreras med den nordiska elmarknadsmodellen. Den gemensamma förklaring som de tre baltiska staterna undertecknade i Vilnius den 27 april bekräftar deras starka politiska vilja att verkligen öppna marknaden och uppnå integration inom elsektorn.

Sammanlänkning och produktion av elektricitet

De infrastrukturprojekt som möjliggör en integrering av Östersjöregionens elmarknader har identifierats och utvärderats på grundval av en förenklad metod. Det finns tre grupper av projekt :

1) Den övergripande nordiska planen omfattar projekten mellan nordiska länder som Fenno - Skan II, som kopplar samman Finland och Sverige, Stora bält i Danmark, Nea - Järpströmmen mellan Sverige och Norge, Södra länken i Sverige och Skagerrack IV mellan Danmark och Norge och andra.

2) När det gäller de projekt som länkar samman Baltikum med de nordiska länderna och Polen är alla angivna sammanlänkningar – NordBalt eller det tidigare kallade SwedLit som länkar samman Sverige med Litauen, Estlink – 2 mellan Estland och Finland samt LitPol mellan Polen och Litauen – kommersiellt livskraftiga. Stärkningen av elnätet mellan de tre baltiska länderna tillhör också den här gruppen av projekt.

3) Sammanlänkningarna mellan Polen och Tyskland utgör den tredje gruppen av projekt. Den viktigaste drivkraften till dessa är de ringflöden av el ( loopflows ) som orsakas av vindkraften i norr – och alltså inte en marknadsintegrering som i de tidigare fallen. De initiativ som tagits av de europeiska samordnarna Georg Wilhelm Adamowitsch (med Central Eastern Forum ) och professor Wladydlaw Mielczarski omfattar dessa projekt.

Inre marknad och infrastruktur för gas

När det gäller infrastruktur är den viktigaste drivkraften att förbättra försörjningstryggheten genom att åstadkomma en ökad diversifiering av vägar och källor. Det framgår redan vilka projekt som skulle kunna bidra till detta mål, bland annat sammanlänkning (ny eller vändning av gasflöden), LNG-anläggningar samt utveckling av gaslager. Högnivågruppen bestämde sig för att arbeta vidare med gassektorsaspekterna av sammanlänkningsplanen.

For more information see the website .


Side Bar