Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LT PL

IP/09/945

Briselē, 2009. gada 17. jūnijā

Baltijas jūras reģiona valstis vienojas par Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānu

Šodien astoņas Baltijas jūras reģiona dalībvalstis parakstīja saprašanās memorandu ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žozē Manuelu Barrozu par Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānu. Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plāns (BETSP) ir tā deviņu gadu darba rezultāts, ko ierosināja Komisija, lai apsvērtu konkrētus pasākumus ar mērķi labāk savienot Lietuvu, Latviju un Igauniju ar plašākiem ES enerģētikas tīkliem.

„Saprašanās memoranda parakstīšana ir apliecinājums solidaritātei, kas sekmējusi sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm attiecīgajā jomā. Kopš mūsu pēdējās tikšanās oktobrī ir panākta vienošanās par vairākiem pasākumiem, lai uzlabotu Baltijas jūras reģiona enerģētisko drošību,” vakariņās ar astoņu Baltijas jūras reģiona valstu un valdību vadītājiem pirms Eiropadomes sanāksmes teica Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. Es vēlos īpaši pateikties augsta līmeņa grupai, kas, dedzīgi un smagi strādājot, dažos mēnešos ir izstrādājusi rīcības plānu .”

„Baltijas valstis enerģētikas ziņā joprojām atrodas uz salas, un šī faktiskā izolācija ir neatliekami jānovērš. Lūkojoties uz plānā ietvertajiem pasākumiem un projektiem, kurus apstiprinājušas reģiona valstis, esmu pārliecināts, ka minētais mērķis ir sasniedzams vidējā termiņā,” piebilda komisārs Piebalgs.

Parakstot šo memorandu, tiek uzsākta rīcības plāna īstenošana, kura galvenais mērķis ir izveidot pilnīgi funkcionējošu un integrētu enerģētikas tirgu ar vajadzīgo infrastruktūru, lai stiprinātu enerģētisko drošību Baltijas jūras reģionā. Gaidāms, ka Zviedrijas prezidentūra sekmēs konkrēta plāna īstenošanu, piešķirot tam augstu prioritāti.

Otrajā Stratēģiskajā enerģētikas pārskatā, ko Komisija pieņēma 2008. gada novembrī, Baltijas reģiona efektīvs starpsavienojums tika noteikts par vienu no sešiem prioritāriem infrastruktūras projektiem. BETSP un Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgus modeļa paplašināšana uz Baltijas valstīm ir galvenie projekti Komisijas ieguldījumā Baltijas jūras reģionā (Komisija tos iesniedza pirms nedēļas 10. jūnijā).

Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plāna ideju vakariņās pirms Eiropadomes sanāksmes pagājušā gada oktobrī ierosināja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu. Drīz pēc tam tika izveidota augsta līmeņa grupa, kurā iekļāva astoņu Baltijas jūras valstu locekļus: no Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Zviedrijas, Polijas un Norvēģijas (novērotājas statusā); darba grupu vadīja Transporta un enerģētikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Matiass Ruete ( Matthias Ruete ). Komisija ir sekmējusi šo procesu, un turpmāk tā uzraudzīs BETSP īstenošanu. Pirmo progresa ziņojumu iesniegs 2009. gada decembrī.

Vairāki ierosinātie BETSP infrastruktūras projekti ir daļa no Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna. Reģionam tas potenciāli nozīmē papildu atbalstu vairāk nekā pusmiljarda eiro apmērā enerģētikas infrastruktūras projektiem. Šie līdzekļi jāuztver kā papildinājums pārējiem esošajiem finanšu atbalsta avotiem (piemēram, kohēzijas fonds, TEN-E programma utt.).

PRIEKŠVĒSTURE

BETSP augsta līmeņa grupas nobeiguma ziņojuma galvenie secinājumi ir iekļauti rīcības plānā, kas aptver šādas trīs jomas.

Elektroenerģijas tirgu integrācija

Ir panākta vienošanās par elektroenerģijas tirgus uzbūvi, kas balstās uz Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgus modeli. Tika ierosināts konkrēts plāns, kurā aprakstīti praktiskie pasākumi, lai izveidotu jauno tirgus modeli un saskaņā ar ES iekšējā elektrības tirgus noteikumiem novērstu šķēršļus reģionālajam elektroenerģijas tirgum Baltijas valstīs, piemēram, aptverot tādas jomas kā regulēto tarifu atcelšana, pārvades sistēmas operatora darbības un funkciju nodalīšana, pārrobežu ierobežojumu novēršana, uz tirgu orientētas pārslodzes vadības sistēmas izveide, kā arī kopējo rezervju un jaudas balansēšanas tirgus izveide, mazumtirdzniecības tirgus pilnīga atvēršana un elektroenerģijas biržas izveide, lai nodrošinātu elektroenerģijas tirdzniecību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā. Progress šajos tirgus uzbūves aspektos ir svarīgākais elements triju Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu integrācijai Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgus modelī. Triju Baltijas valstu premjerministru kopīgā deklarācijā, ko 27. aprīlī parakstīja Viļņā, tika apstiprināta to politiskā apņemšanās reāli atvērt tirgus un integrēt elektroenerģijas nozari.

Elektroenerģijas starpsavienojumi un integrācija

Balstoties uz vienkāršotu metodi, ir noteikti un novērtēti infrastruktūras projekti, kas atrisina Baltijas jūras reģiona elektroenerģijas tirgu integrācijas uzdevumu. Tās ir trīs projektu kopas.

1) Ziemeļvalstu ģenerālplāns aptver projektus Ziemeļvalstīs, piemēram, Fenno – Skan II , kas savieno Somiju un Zviedriju, Great Belt Dānijā, Nea – Järpströmmen starp Zviedriju un Norvēģiju, South Link Zviedrijā un Skagerrak IV starp Dāniju, Zviedriju un pārējām valstīm.

2) Attiecībā uz projektiem, kas savieno Baltijas reģionu ar Ziemeļvalstīm un Poliju , visi noteiktie starpsavienojumi, proti, NordBalt (iepriekš SwedLit ), kas savieno Zviedriju ar Lietuvu, Estlink – 2 starp Igauniju un Somiju un LitPol starp Poliju un Lietuvu, ir ekonomiski izdevīgi. Šajā projektu kopā ietverta elektrotīklu izbūve starp trijām Baltijas valstīm.

3) Starpsavienojumi starp Poliju un Vāciju veido trešo projektu kopu. To vadmotīvs atšķirībā no tirgu integrācijas iepriekšējos gadījumos šajā gadījumā ir traucējumi, kurus rada vēja enerģijas ražošana ziemeļos. Šos projektus aptver iniciatīvas, kuras ierosināja Eiropas koordinatori Adamoviča ( Adamowitsch ) kungs (Centrālās un Austrumeiropas valstu reģionālajā forumā) un profesors Melčarskis ( Mielczarski ).

Gāzes iekšējais tirgus un infrastruktūra

Attiecībā uz infrastruktūru vadmotīvs ir uzlabot piegāžu drošību, dažādojot piegāžu maršrutus un avotus. Jau ir zināms, ar kādiem iespējamajiem projektiem varētu īstenot šo mērķi, tostarp starpsavienojumu izveide (jauni piegāžu maršruti vai transportēšana pretējā virzienā, sašķidrinātas dabasgāzes iekārtas un gāzes krātuvju ierīkošana). Augsta līmeņa grupā vienojās par turpmāko BETSP attīstību, ietverot tajā gāzes nozares jautājumus.

For more information see the website .


Side Bar