Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 939

Bruxelles, den 17. juni 2009

Statsstøtte: Kommissionen godkender planlagte danske CO 2 -afgiftslempelser på visse betingelser

Europa-Kommissionen har i henhold til EF-traktatens statsstøtteregler på visse betingelser godkendt danske planer om CO 2 -afgiftslempelser for virksomheder, der er omfattet af EU's ordning for handel med emissionskvoter. Efter en grundig undersøgelse, der blev iværksat i september 2006 (se IP/06/1274 ), konkluderede Kommissionen, at hvis den planlagte fuldstændige afgiftsfritagelse gennemføres, vil nogle af miljømålene med en afgift på energiprodukter ikke kunne nås. Kommissionen vurderede også, at en fuldstændig afgiftsfritagelse ville forvride konkurrencen ved at øge afgiftsforskellene på et område, hvor EU har harmoniseret afgifterne og fastsat minimumsafgifter for at skabe ensartede vilkår for virksomhederne. Kommissionen godkendte derfor foranstaltningen på den betingelse, at den ændres, således at alle berørte virksomheder betaler en energiafgift, som mindst er på niveau med de harmoniserede minimumsafgifter.

Neelie Kroes, kommissær med ansvar for konkurrence, udtalte: "Vi er nødt til at have ensartede vilkår for alle virksomheder i EU, der er omfattet af de samme miljøkrav."

I september 2006 iværksatte Kommissionen en formel undersøgelse af den danske regerings planer om at indføre en undtagelse fra den nationale CO 2 -afgift på brændstofforbruget i forbindelse med industriaktiviteter, der er omfattet af EU's ordning for handel med emissionskvoter (se IP/06/1274 ). Regeringen havde angiveligt til hensigt at fjerne den dobbelte regulering af CO 2 -emissionerne - gennem afgifter og emissionskvoter - med henvisning til, at den dobbelte regulering ikke ville føre til yderligere CO 2 -begrænsninger, men kun øge virksomhedernes omkostninger og skabe en dobbelt byrde.

Kommissionens undersøgelse viste, at der er betydelige forskelle mellem den danske energiafgift, som CO 2 -afgiften er en del af, og EU's emissionskvoteordning. Emissionskvoteordningen tager sigte på at begrænse CO 2 -emissionerne og har derfor et meget mere snævert defineret mål end en energiafgift, der både har til formål at begrænse CO 2 -emissionerne, spare energi og give indtægter til statskassen. Hvis der ikke er afgifter på energiprodukterne, vil nogle af disse mål derfor ikke kunne nås.

Der har siden 2003 været fastsat harmoniserede minimumsafgifter ved EU's direktiv om energiafgifter (2003/96/EF), og de gælder for alle medlemsstater. De danske CO 2 -og energiafgifter er fastsat i overensstemmelse med disse minimumsafgifter. De virksomheder, der er omfattet af den danske foranstaltning, er allerede fritaget fra energiafgiften. Hvis de også fritages fra CO 2 -afgiften, begrænses den samlede energiafgift, der betales af disse virksomheder, til et niveau, der ligger under de minimumsafgifter, som alle virksomheder med aktiviteter i EU skal betale. Danmark har ikke dokumenteret, at en sådan fravigelse er nødvendig og hensigtsmæssig.

Hvis den planlagte foranstaltning imidlertid ændres, således at alle de berørte virksomheder betaler en afgift, der er i overensstemmelse med EU-minimumsafgifterne, vil det fjerne Kommissionens betænkeligheder. Kommissionen godkendte derfor foranstaltningen på den betingelse, at den ændres, således at alle virksomheder betaler den harmoniserede EU-minimumsafgift.

Den ikke-fortrolige udgave af beslutningen vil kunne findes under sagsnummer C 41/2006 i Statsstøtteregisteret Konkurrencegeneraldirektoratets hjemmeside , så snart eventuelle spørgsmål om fortrolighed er blevet afklaret. En oversigt over de seneste statsstøttebeslutninger, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende, kan findes på adressen State Aid Weekly e-News .


Side Bar