Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/936

Br yssel den 17 juni 2009

Tajani: Framtidens transportpolitik

Vid e tt samråd som initierats av Europeiska kommissionen, med berörda aktörer och transportexperter, identifierades sex huvudtrender och problemställningar som kommer att forma den framtida transportpolitiken – åldrande befolkning, migration, inre rörlighet, miljöfrågor, tillgång till energikällor, urbanisering och globalisering. Detta visar att man bör sträva efter ett integrerat, teknikbaserat och användarvänligt transportsystem när EU:s framtida transportpolitik utformas. Med dagens meddelande om framtida transporter 1 vill kommissionen stimulera en vidare debatt för att ta fram konkreta politiska förslag för nästa vitbok om transporter som planeras för 2010.

Transporter utgör och kommer även i framtiden att utgöra en väsentlig del av vår vardag. De har bidragit till utveckling, integration och tillväxt på den inre marknaden och varit till stor fördel för EU:s ekonomi. EU:s transportpolitik har även höjt standarden inom sektorn genom förbättrade arbetsvillkor, ökad säkerhet och trygghet och större rättigheter för passagerare. Jag tror att tiden är mogen att ta politiken ett steg längre genom att ytterligare integrera olika transportsätt, se till att EU ligger i framkant inom transporttjänster och transportteknik och utforma framtidens politik med utgångspunkt från transportbrukares och transportarbetares behov och rättigheter”, säger Antonio Tajani, vice ordförande i kommissionen och ansvarig för transportpolitiken.

K ommissionen publicerade 2001 en vitbok med en agenda för transportpolitiken till och med 2010 som uppdaterades 2006. Meddelandet som antas i dag är en uppföljning av vitboken och innehåller en vision för transporter och rörlighet fram till 2020 med beaktande av situationer som kan uppstå flera decennier senare.

Transportpolitiken för de kommande tio åren måste bygga på en bred diskussion om transportsystemets framtid. Kommissionen har beställt en extern utredning av utvärderingen av tidigare politik och framtida scenarion och rådgjort med experter och berörda parter i specialiserade temagrupper och vid en konferens för berörda parter som hölls 9–10 mars 2009.

De huvudsakliga slutsatserna i meddelandet är följande :

  • EU:s transportpolitik har bidragit till att skapa ett effektivt system för rörlighet för privatpersoner och företag. Nu är uppgiften att se till att denna rörlighet kan upprätthållas även i framtiden.

  • Miljöhållbarhet , åldrande befolkning, migration, brist på fossila bränslen, urbanisering och globalisering är nyckeltrender i vårt samhälle som kan utgöra problem för systemet för rörlighet.

  • För att lösa dessa problem är det nödvändigt att påskynda införandet av innovativ teknik och integreringen av olika transportsätt på ett sådant sätt att transportbrukare och transportanställda och deras behov och rättigheter alltid står i centrum för politiken.

  • De t är viktigt att påskynda spridningen av EU:s transportpolitik utanför gemenskapen för att skapa ytterligare integration med grannländerna och främja EU:s ekonomiska och miljömässiga intressen på global nivå.

Meddelandet innehåller inget detaljerat program med politiska åtgärder, utan syftar snarare till att ta fram en strategisk vision för framtida transporter. De idéer som framförs är avsedda att stimulera ytterligare debatt för att fastställa eventuella politiska alternativ. Nästa år förväntas detta arbete leda till att man formulerar konkreta politiska förslag och därefter antar en vitbok.

K ommissionen uppmanar alla intresserade parter att bidra genom att skicka in synpunkter på framtida transporter och eventuella politiska alternativ till e-brevlådan tren-future-of-transport@ec.europa.eu senast den 30 september 2009.

1 :

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem


Side Bar