Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/936

Brussel , 17 juni 2009

Tajani: vorm geven aan het vervoersbeleid van de toekomst

Uit een denkoefening die door de Europese Commissie op gang is gebracht en waarbij stakeholders en vervoersdeskundigen zijn betrokken, zijn zes belangrijke tendensen en uitdagingen naar voren gekomen die in de komende decennia vorm zullen geven aan het vervoersbeleid: vergrijzing, migratie en interne mobiliteit, uitdagingen op milieugebied, de beschikbaarheid van energiebronnen, verstedelijking en globalisering. Hieruit blijkt duidelijk dat in het toekomstige Europese vervoersbeleid moet worden gestreefd naar een geïntegreerd, technologiegeleid en gebruikersvriendelijk vervoerssysteem. De Europese Commissie heeft vandaag een mededeling over de toekomst van het vervoersbeleid vastgesteld. Zij wil op die manier een debat op gang brengen dat concrete beleidsvoorstellen moet opleveren voor het volgende witboek inzake vervoer, dat gepland is voor 2010.

"Vervoer is een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven en zal dat ook blijven. Het heeft aanzienlijk bijgedragen tot de ontwikkeling, integratie en groei van de interne markt en tastbare voordelen opgeleverd voor de Europese economie. Het Europese vervoersbeleid heeft ook gezorgd voor hogere normen in de sector, zoals verbeterde werkomstandigheden, strengere veiligheids- en beveiligingsnormen en versterkte passagiersrechten. Ik ben van mening dat de tijd rijp is om een nieuwe stap voorwaarts te zetten, ten eerste door de verschillende vervoerswijzen verder te integreren, ten tweede door de EU een vooraanstaande rol te laten spelen op het gebied van vervoersdiensten en -technologieën, en ten derde door dit toekomstige vervoersbeleid te baseren op de behoeften en rechten van zowel de vervoersgebruikers als de werknemers in de sector”, verklaarde Antonio Tajani, vicevoorzitter en commissaris voor vervoer.

De Commissie heeft in 2001 een witboek gepubliceerd waarin een agenda voor het vervoersbeleid tot 2010 is vastgesteld. Dit witboek is geactualiseerd in 2006. De vandaag vastgestelde mededeling vormt het vervolg op het witboek en bevat de visie op vervoer en mobiliteit tot 2020. Daarbij is rekening gehouden met scenario’s die mogelijk pas over tientallen jaren werkelijkheid zullen worden.

Het vervoersbeleid voor de komende tien jaar moet gebaseerd zijn op een brede denkoefening over de toekomst van het vervoerssysteem. De Commissie heeft de opdracht gegeven voor externe studies waarin het beleid uit het verleden en de scenario's voor de toekomst worden beoordeeld, en heeft overleg gepleegd met deskundigen en belanghebbenden via gespecialiseerde focusgroepen en een conferentie van stakeholders op hoog niveau, die plaatsvond op 9 en 10 maart 2009.

De belangrijkste conclusies van de mededeling zijn :

  • Het Europese vervoersbeleid heeft bijgedragen tot een efficiënt mobiliteitssysteem voor de burgers en bedrijven in de EU. Nu krijgt het de taak te garanderen dat deze mobiliteit in de toekomst behouden blijft.

  • Milieuduurzaamheid, vergrijzing, migratie, schaarste aan fossiele brandstoffen, verstedelijking en globalisering zijn belangrijke tendensen in onze maatschappij en vormen uitdaging en voor ons mobiliteitssysteem.

  • Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen is het van cruciaal belang dat sneller werk wordt gemaakt van de invoering van innoverende technologieën en van de volledige integratie van de verschillende vervoerswijzen . De behoeften en rechten van de vervoersgebruikers en de werknemers in de vervoerssector moeten steeds een centrale plaats innemen in de beleidsvorming.

  • Het is belangrijk dat blijvend werk wordt gemaakt van de externe dimensie van het Europees vervoersbeleid om verdere integratie met de grenslanden te bevorderen en Europa’s economische en ecologische belangen in de mondiale context te steunen.

De mededeling bevat geen gedetailleerd programma van beleidsmaatregelen; het streven is een strategische visie op de toekomst van het vervoer te ontwikkelen. Deze visie en de ideeën die daar deel van uitmaken, moeten een debat op gang brengen dat tot doel heeft mogelijke beleidsopties te identificeren. Naar alle verwachting zullen deze inspanningen volgend jaar uitmonden in concrete beleidsvoorstellen en uiteindelijk in de vaststelling van een witboek.

De Commissie moedigt alle belanghebbende partijen aan om een bijdrage te leveren door hun mening over de toekomst van het vervoer en over mogelijke beleidsopties tegen 30 september 2009 te versturen naar het e-mailadres

tren-future-of-transport@ec.europa.eu .


Side Bar