Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Briselē, 2009. gada 17. jūnijā

Tajani par transporta politikas veidošanu nākotnē

Eiropas Komisijas aizsāktā apsvērumu procesā, kurā iesaistītas ieinteresētās aprindas un transporta eksperti, tika apzinātas 6 svarīgākās tendences un problēmas, kas ietekmēs nākotnes transporta politiku turpmākajās desmitgadēs, — sabiedrības novecošana, migrācija un iekšējā mobilitāte, vides problēmas, enerģijas avotu pieejamība, urbanizācija un globalizācija. Tās liek apzināties nepieciešamību turpmāko Eiropas transporta politiku orientēt uz integrētas, uz tehnoloģijām balstītas un ērti izmantojamas transporta sistēmas izveidi. Šodien pieņemot Paziņojumu par transporta nozares nākotni 1 , Eiropas Komisija vēlas veicināt turpmākas diskusijas, kas palīdzētu izstrādāt konkrētus politikas priekšlikumus tās nākamajai Baltajai grāmatai, ko paredzēts pieņemt 2010. gadā.

"Transports ir un paliks mūsu ikdienas dzīves būtiska sastāvdaļa. Tas ir devis ievērojamu ieguldījumu iekšējā tirgus attīstībā, integrācijā un izaugsmē un reālus labumus Eiropas ekonomikai. Turklāt Eiropas transporta politikas īstenošanas rezultātā ir paaugstinājušies nozares standarti, piemēram, uzlabojušies darba apstākļi, pieņemti stingrāki drošības un drošuma noteikumi, kā arī stiprinātas pasažieru tiesības . Domāju, ka ir laiks spert soli tālāk, pirmkārt, turpinot integrēt dažādus transporta veidus, otrkārt, izvirzot Eiropas Savienību priekšgalā pārvadājumu pakalpojumu un tehnoloģiju jomā un, treškārt, balstot nākotnes transporta politiku gan uz transporta lietotāju, gan nozares darbinieku vajadzībām un tiesībām," teica par transportu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajani.

Komisija 2001. gadā nāca klajā ar Balto grāmatu, kurā noteikta transporta politikas īstenošanas darba kārtība līdz pat 2010. gadam. Tā tika atjaunināta 2006. gadā. Šodien pieņemtais paziņojums turpina un papildina šo Balto grāmatu; tajā ir definēts redzējums par transporta un mobilitātes nākotni līdz 2020. gadam, ņemot vērā arī situācijas attīstību, kāda varētu veidoties vēl gadu desmitus vēlāk.

Turpmāko desmit gadu transporta politikai jābūt balstītai uz apsvērumiem par transporta sistēmas nākotni, skatot plašu jautājumu loku. Komisija uzdeva veikt ārējus pētījumus, kuros novērtēta agrākā politika un nākotnes scenāriji, un konsultējās ar ekspertiem un ieinteresētajām aprindām specializētās darba grupās un augsta līmeņa ieinteresēto personu konferencē, kas notika 2009. gada 9.‑10. martā.

Komisijas galvenie secinājumi ir šādi:

  • Eiropas transporta politika ir palīdzējusi radīt efektīvu mobilitātes sistēmu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tagad tās uzdevums ir nodrošināt šīs mobilitātes ilgtspējību nākotnē.

  • Ar vides ilgtspējību, sabiedrības novecošanu, migrāciju, fosilo kurināmo deficītu, urbanizāciju un globalizāciju saistītās tendences ir pašas būtiskākās mūsu sabiedrībai, un tās radīs problēmas mūsu mobilitātes sistēmai.

  • Lai varētu šīs problēmas risināt, ir ārkārtīgi būtiski paātrināt inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un dažādu transporta veidu pilnīgu integrāciju. Tas jādara, transporta lietotāju un darbinieku vajadzībām un tiesībām vienmēr piešķirot centrālo nozīmi politikas veidošanā.

  • Ir svarīgi veicināt Eiropas transporta politikas ārējo darbību, lai nodrošinātu turpmāku integrāciju ar kaimiņvalstīm un atbalstītu Eiropas ekonomikas un vides intereses pasaulē.

Paziņojumā nav iekļauta sīki izstrādāta politikas pasākumu programma, bet drīzāk mēģināts noformulēt stratēģisku redzējumu transporta nākotnei. Tajā piedāvātajam redzējumam un idejām jāveicina turpmākas diskusijas, kuru mērķis ir apzināt iespējamos politiskos risinājumus. Paredzams, ka nākamajā gadā šā darba rezultātā tiks formulēti konkrēti politikas priekšlikumi un pēc tam pieņemta Baltā grāmata.

Komisija aicina visas ieinteresētās puses piedalīties šajā procesā un līdz 2009. gada 30. decembrim iesniegt savus viedokļus par to, kādam jābūt transportam nākotnē, kā arī par iespējamiem politikas risinājumiem, rakstot uz šādu e-pasta adresi: tren‑future-of-transport@ec.europa.eu .

1 :

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS " Ilgtspējīga nākotne transportam — ceļā uz integrētu, uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu ".


Side Bar