Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Briuselis, 2009 m. birželio 17 d.

A. Tajani. Transporto politikos ateitis

Europos Komisijos pradėtuose svarstymuose dalyvavusios suinteresuotosios šalys ir transporto ekspertai nustatė šešias pagrindines kryptis ir uždavinius, kuriais per artimiausius dešimtmečius bus grindžiama būsima transporto politika: gyventojų senėjimas, migracija ir judumas Bendrijos viduje, aplinkosaugos uždaviniai, energijos išteklių prieinamumas, urbanizacija ir globalizacija. Tai rodo, kad formuojant būsimą Europos transporto politiką daugiau dėmesio reikia skirti integruotos, technologijomis grindžiamos ir patogios naudotojams transporto sistemos kūrimui. Šiandien priimtu komunikatu apie transporto ateitį 1 Europos Komisija nori paskatinti tolesnes diskusijas dėl konkrečių šios politikos srities pasiūlymų, kurie būtų įtraukti į 2010 m. numatytą paskelbti baltąją knygą dėl transporto politikos.

„Transportas yra ir liks labai svarbi mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Transporto įtaka vidaus rinkos vystymuisi, integracijai ir augimui yra labai didelė, ir jo nauda Europos ekonomikai akivaizdi. Be to, v ykdant Europos transporto politiką, šiam sektoriui keliami didesni reikalavimai, pavyzdžiui, pagerintos darbo sąlygos, sugriežtinti saugos ir saugumo reikalavimai, geriau užtikrinamos keleivių teisės. Manau, kad įgyvendinant šią politiką atėjo metas žengti tolesnį žingsnį, visų pirma, toliau integruoti skirtingas transporto rūšis, padėti ES užimti pirmaujančią vietą transporto paslaugų ir technologijų srityje ir pagaliau formuoti būsimą transporto politiką, atsižvelgiant į transporto darbuotojų ir juo besinaudojančių žmonių poreikius ir teises“, – sakė už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani.

2001 m. Komisija paskelbė baltąją knygą (atnaujintą 2006 m.), kurioje pateikė transporto politikos darbotvarkę iki 2010 m. Šiandien priimtas komunikatas – tai baltosios knygos apžvalga, kurioje pateikiama transporto ir judumo ateities vizija iki 2020 m., atsižvelgiant į galimus raidos scenarijus praėjus keliems dešimtmečiams nuo tos datos.

Kito dešimtmečio transporto politika turi būti grindžiama plataus masto svarstymais apie transporto sistemos ateitį. Komisija užsakė išorės tyrimą, kurio tikslas buvo įvertinti ankstesnes politikos kryptis ir ateities scenarijus. Be to, ji konsultavosi su ekspertais ir suinteresuotosiomis šalimis specializuotų tikslinių grupių pasitarimuose ir 2009 m. kovo 9–10 d. vykusioje aukšto lygio suinteresuotųjų šalių konferencijoje.

Pagrindinės komunikato išvados:

  • Europos transporto politika padėjo aprūpinti Europos Sąjungos gyventojus ir įmones veiksminga judumo sistema. Dabar jos uždavinys – išlaikyti šį judumą ir ateityje.

  • Aplinkos tvarumas, gyventojų senėjimas, migracija, iškastinio kuro trūkumas, urbanizacija ir globalizacija – tai pagrindinės mūsų visuomenės raidos tendencijos, kurios kels pavojų Europos judumo sistemai.

  • Norint išspręsti šiuos uždavinius labai svarbu sparčiau diegti naujoviškas technologijas ir visiškai integruoti skirtingas transporto rūšis. Tai turėtų būti daroma paisant transporto darbuotojų ir juo besinaudojančių žmonių poreikių ir teisių, kurie visuomet yra politikos formavimo pagrindas.

  • Svarbu, kad, įgyvendinant Europos transporto politiką, būtų stiprinamas jos poveikis už Europos Sąjungos ribų. Tai padėtų užtikrinti geresnę integraciją su kaimyninėmis šalimis ir pasaulyje būtų ginami Europos ekonominiai ir aplinkosaugos interesai.

Komunikate pateikiama ne išsami politikos priemonių taikymo programa, o strateginė transporto ateities vizija. Jame pateikiama vizija ir pasiūlymai turėtų paskatinti tolesnes diskusijas dėl galimų politikos variantų. Tikimasi, kad remiantis šiuo darbu kitais metais bus pradėti rengti konkretūs šios politikos srities pasiūlymai, o vėliau priimta baltoji knyga.

Komisija kviečia visas suinteresuotąsias šalis dalyvauti šiame procese ir iki 2009 m. rugsėjo 30 d. siųsti savo nuomonę apie transporto ateitį ir galimus politikos variantus e. paštu tren-future-of-transport@ec.europa.eu .

1 :

KOMISIJOS KOMUNIKATAS „Darnus ateities transportas. Siekis sukurti integruotą, technologiškai pažangią ir vartotojams patogią transporto sistemą“.


Side Bar