Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Bryssel 17. kesäkuuta 2009

Komissio käynnistää pohdinnan tulevaisuuden liikennepolitiikasta

Euroopan komission käynnistämässä pohdintaprosessissa, johon osallistui liikennealan sidosryhmiä ja asiantuntijoita, määriteltiin seuraavat kuusi tärkeintä suuntausta ja haastetta, jotka muovaavat tulevien vuosikymmenten aikana sovellettavaa liikennepolitiikkaa: ikääntyminen, muuttoliike ja EU:n sisäinen liikkuvuus, ympäristöhaasteet, energiavarojen saatavuus, kaupungistuminen ja globalisaatio. Tämä osoittaa, että eurooppalaisessa liikennepolitiikassa on vastedes tarpeen keskittyä kokonaisvaltaisen, teknologialähtöisen ja käyttäjäystävällisen liikennejärjestelmän toteuttamiseen. Tänään annetun liikenteen tulevaisuutta käsittelevän tiedonannon 1 myötä Euroopan komissio haluaa virittää asiasta lisäkeskustelua, joka tähtää konkreettisten toimintapoliittisten ehdotusten esittämiseen seuraavaa, vuonna 2010 laadittavaa liikenteen valkoista kirjaa varten.

"Liikenne on ollut ja tulee vastaisuudessakin olemaan olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Se on edistänyt merkittävällä tavalla sisämarkkinoiden kehittymistä, yhdentymistä ja kasvua ja tarjonnut todellisia etuja Euroopan taloudelle. Eurooppalainen liikennepolitiikka on myös kohottanut liikennealan normeja esimerkiksi parantamalla työoloja, lisäämällä turvallisuutta sekä vahvistamalla matkustajien oikeuksia. Uskon, että aika on kypsä liikennepolitiikan sysäämiseksi eteenpäin. Tämä edellyttää eri liikennemuotojen yhteyksien parantamista, EU:n nostamista liikennepalvelujen ja ‑teknologioiden eturintamaan sekä tulevaisuuden liikennepolitiikan muovaamista niin liikenteen käyttäjien kuin alan työntekijöiden tarpeiden ja oikeuksien pohjalta", sanoi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani.

Komissio laati vuonna 2001 valkoisen kirjan, jossa vahvistettiin liikennepolitiikan tavoitteet vuoteen 2010 saakka ja jota päivitettiin vuonna 2006. Tänään annettu tiedonanto on jatkoa mainitulle valkoiselle kirjalle, ja siinä määritellään visio liikenteen ja liikkuvuuden tulevaisuudesta vuoteen 2020 asti ottaen huomioon skenaariot, jotka saattavat toteutua vasta vuosikymmenten päästä.

Seuraavan vuosikymmenen ajan sovellettavan liikennepolitiikan on nojauduttava tulevaisuuden liikennejärjestelmää koskevaan laaja-alaiseen tarkasteluun. Komissio on teettänyt ulkopuolisia tutkimuksia, joissa arvioidaan aiempia politiikkoja ja tulevaisuuden skenaarioita, sekä konsultoinut asiantuntijoita ja sidosryhmiä erityisissä teemaryhmissä ja sidosryhmien korkean tason konferenssissa, joka järjestettiin 9. ja 10. maaliskuuta 2009.

Tiedonannossa esitetyt tärkeimmät päätelmät ovat seuraavat:

  • Eurooppalainen liikennepolitiikka on auttanut luomaan EU:n kansalaisille ja yrityksille tehokkaan liikennejärjestelmän. Nyt sen tehtävänä on varmistaa, että liikkuvuus saadaan kestävälle pohjalle.

  • Kestävä kehitys ympäristön näkökulmasta, ikääntyminen, muuttoliike, fossiilisten polttoaineiden niukkuus, kaupungistuminen ja globalisaatio ovat nyky-yhteiskunnan keskeisiä suuntauksia ja asettavat EU:n liikennejärjestelmälle haasteita.

  • Innovatiivisten teknologioiden käyttöönoton vauhdittaminen ja eri liikennemuotojen täydellinen integrointi ovat olennaisia edellytyksiä näihin haasteisiin vastaamiseksi. Tässä yhteydessä liikenteen käyttäjien ja alan työntekijöiden tarpeiden ja oikeuksien on aina oltava keskeinen osa politiikan suunnittelua.

  • On tärkeää kehittää eurooppalaisen liikennepolitiikan ulkoista ulottuvuutta, jotta voidaan varmistaa paremmat yhteydet naapurimaiden kanssa ja edistää Euroopan talous- ja ympäristöintressejä maailmanlaajuisesti.

Tiedonannossa ei esitetä yksityiskohtaista toimintaohjelmaa vaan pyritään pikemminkin määrittelemään tulevaisuuden liikennettä varten strateginen visio. Vision ja sen puitteissa esitettyjen ideoiden on tarkoitus virittää lisäkeskustelua, joka tähtää mahdollisten toimintavaihtoehtojen määrittelyyn. Tämän työn odotetaan ensi vuonna johtavan konkreettisten toimintapoliittisten ehdotusten esittämiseen ja sen jälkeen valkoisen kirjan laatimiseen.

Komissio kannustaa kaikkia asiasta kiinnostuneita osallistumaan prosessiin ja lähettämään 30. syyskuuta 2009 mennessä näkemyksensä tulevaisuuden liikenteestä ja mahdollisista toimintavaihtoehdoista seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: tren-future-of-transport@ec.europa.eu .

1 :

KOMISSION TIEDONANTO: Kestävä tulevaisuus liikenteelle: kohti yhtenäistä, teknologiavetoista ja käyttäjäystävällistä järjestelmää.


Side Bar