Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Brüssel, 17. juuni 2009

Tajani: tuleviku transpordipoliitika kujundamine

Euroopa Komisjoni käivitatud analüüsiprotsess, milles osalesid sidusrühmad ja transpordieksperdid, aitas teha kindlaks kuus peamist suundumust ja ülesannet, mis kujundavad transpordipoliitika tulevikku lähimate aastakümnete jooksul: rahvastiku vananemine, välis- ja siseränne, keskkonnaprobleemid, energiavarude kättesaadavus, linnastumine ning üleilmastumine. See näitab, et tuleviku transpordipoliitikas on vaja keskenduda integreeritud, tehnoloogiapõhise ja kasutajasõbraliku transpordisüsteemi loomisele. Täna vastu võetud teatisega transpordi tuleviku kohta 1 soovib Euroopa Komisjon elavdada arutelu, mille eesmärk on panna paika konkreetsed poliitilised ettepanekud järgmise, 2010. aastaks kavandatud transpordipoliitika valge raamatu tarbeks.

„Transport on meie igapäevaelu oluline osa ja jääb selleks ka edaspidi. See on aidanud märkimisväärselt kaasa siseturu väljaarendamisele, integreeritusele ja laienemisele ning toonud konkreetset kasu kogu Euroopa majandusele. Euroopa transpordipoliitika on karmistanud ka sektori standardeid, näiteks on kehtestatud paremad töötingimused, rangemad ohutus- ja turvalisusnõuded ning reisijate suuremad õigused. Leian, et praegu on sobiv aeg anda sellele poliitikale uut hoogu. Selleks tuleb esiteks integreerida eri transpordiliigid, teiseks viia EL transporditeenuste ja -tehnoloogia juhtpositsioonile ning kolmandaks võtta tuleviku transpordipoliitika aluseks transpordikasutajate ja -töötajate õigused ja vajadused,” lausus transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani.

2001. aastal andis komisjon välja valge raamatu, milles esitati transpordipoliitika kava kuni 2010. aastani ning mida ajakohastati 2006. aastal. Täna võttis komisjon vastu valge raamatu jätkumeetme, milles visandatakse transpordi ja liikuvuse tulevik kuni aastani 2020, võttes arvesse stsenaariume, mis võivad saada teoks ka pärast aastat 2020.

Järgmise kümne aasta transpordipoliitika peab põhinema laiaulatuslikul arutelul transpordisüsteemi tuleviku üle. Komisjon tellis varasema poliitika ja tulevikustsenaariumide hindamiseks välisuuringuid ning konsulteeris ekspertide ja sidusrühmadega temaatilistes töörühmades ning 9.–10. märtsini 2009 toimunud kõrgetasemelisel sidusrühmade konverentsil.

Teatise peamised järeldused on järgmised.

  • Euroopa transpordisüsteem on aidanud pakkuda ELi kodanikele ja ettevõtetele tõhusat liikuvussüsteemi. Nüüd on selle ülesandeks tagada, et liikuvus on jätkusuutlik ka tulevikus.

  • Keskkonnasäästlikkus, rahvastiku vananemine, ränne, fossiilkütuse nappus, linnastumine ja üleilmastumine on olulised ühiskonda mõjutavad tegurid, mis saavad liikuvussüsteemi jaoks proovikiviks.

  • Uuenduslike tehniliste lahenduste kasutuselevõtu kiirendamine ja eri transpordiliikide täielik integreerimine on nende probleemide lahendamiseks ülima tähtsusega. Selles kontekstis tuleb poliitiliste otsuste tegemisel alati keskenduda transpordikasutajate ja -töötajate vajadustele ja õigustele.

  • Oluline on edendada Euroopa transpordipoliitika tutvustamist väljaspool – see on üks võimalus tagada tihedam integratsioon naaberriikidega ning edendada Euroopa majandus- ja keskkonnahuve üleilmses kontekstis.

Teatises ei esitata üksikasjalikku poliitiliste meetmete kava, vaid pigem püütakse kirjeldada strateegilist ettekujutust transpordi tulevikust. Ettekujutus ja esitatud ideed peaksid veelgi elavdama arutelu, mille eesmärk on teha kindlaks võimalikud poliitikavalikud. Loodetavasti sõnastatakse järgmisel aastal selle töö põhjal konkreetsed poliitilised ettepanekud ja võetakse seejärel vastu valge raamat.

Komisjon kutsub kõiki huvitatud isikuid üles arutelus osalema ning esitama oma arvamusi transpordi tuleviku ja võimalike poliitikavalikute kohta 30. septembriks 2009 järgmisel e-posti-aadressil: tren-future-of-transport@ec.europa.eu .

1 :

Komisjoni teatis „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi“.


Side Bar