Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 936

Βρυξέλλες , 17 Ιουνίου 2009

Δηλώσεις του Επιτρόπου Tajani: Διαμόρφωση πολιτικής μεταφορών για το μέλλον

Σ το πλαίσιο διαδικασίας προβληματισμού που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή παραγόντων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα μεταφορών, προσδιορίστηκαν έξι κύρια ρεύματα και προκλήσεις που θα επηρεάσουν επί δεκαετίες τη μελλοντική πολιτική μεταφορών – η γήρανση, η μετανάστευση και εσωτερική κινητικότητα, οι περιβαλλοντικές προκλήσεις, ο βαθμός διάθεσης ενεργειακών πόρων, η αστυφιλία και η παγκοσμιοποίηση. Τα ανωτέρω συνεπάγονται την ανάγκη επικέντρωσης της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών στην επιδίωξη ενός ενοποιημένου, καθοδηγούμενου από την τεχνολογία και εύχρηστου συστήματος μεταφορών. Με την έκδοση, σήμερα, της ανακοίνωσης σχετικά με το μέλλον των μεταφορών 1 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προκαλέσει περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων με στόχο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτάσεων άσκησης πολιτικής για την επόμενη Λευκή Βίβλο της σχετικά με τις μεταφορές που προγραμματίζεται για το έτος 2010.

« Οι μεταφορές υπήρξαν και θα παραμείνουν βασική συνιστώσα της καθημερινής μας ζωής. Έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και τη μεγέθυνση της εσωτερικής αγοράς, με απτά οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Με την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών έχουν επίσης αναβαθμιστεί τα πρότυπα στον κλάδο, όπως καλύτερες συνθήκες εργασίας, συνθήκες υψηλότερης ασφάλειας και καλύτερης προστασίας, καθώς και ενισχυμένα δικαιώματα για τους επιβάτες. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ωθήσουμε την πολιτική αυτή προς τα εμπρός. Πρώτον, ενοποιώντας περαιτέρω τους διαφορετικούς τρόπους μεταφορών, κατά δεύτερο φέροντας την ΕΕ στην πρωτοπορία των υπηρεσιών και τεχνολογιών μεταφορών και κατά τρίτον διαμορφώνοντας αυτή τη μελλοντική πολιτική μεταφορών για τις ανάγκες και τα δικαιώματα αμφοτέρων, χρηστών και εργαζομένων, του κλάδου των μεταφορών», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Antonio Tajani, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών.

Η Επιτροπή εξέδωσε το 2001 Λευκή Βίβλο με την οποία διατύπωσε θεματολόγιο για την πολιτική μεταφορών στο διάστημα μέχρι το 2010, το οποίο επικαιροποιήθηκε το 2006. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα αποτελεί συνέχεια της Λευκής Βίβλου και φιλοτεχνεί ένα όραμα για το μέλλον των μεταφορών και της κινητικότητας έως το 2020, συνεκτιμώντας υποθετικές εξελίξεις που μπορεί να ανακύψουν δεκαετίες μετά την εν λόγω χρονολογία.

Οι πολιτικές μεταφορών για τα επόμενα δέκα έτη πρέπει να βασίζονται σε ευρύ προβληματισμό σχετικά με το μέλλον του συστήματος μεταφορών. Η Επιτροπή ανέθεσε σε εξωτερικούς συνεργάτες την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την αξιολόγηση των πολιτικών του παρελθόντος και των μελλοντικών υποθετικών εξελίξεων, συμβουλεύθηκε δε εμπειρογνώμονες και εμπλεκόμενους παράγοντες μέσω εξειδικευμένων ομάδων εστίασης (Focus Groups) και μέσω διάσκεψης φορέων υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Μαρτίου 2009.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της ανακοίνωσης είναι τα εξής :

  • Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών συνέβαλε στην π αροχή αποδοτικού συστήματος κινητικότητας στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Οφείλει πλέον να διασφαλίσει τη διατήρηση της κινητικότητας αυτής στο μέλλον.

  • Η περιβαλλοντική αειφορία, η γήρανση, η μετανάστευση, η ανεπάρκεια ορυκτών καυσίμων, η αστυφιλία και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν καίρια ρεύματα στην κοινωνία μας και συνεπάγονται προκλήσεις για το σύστημ α κινητικότητάς μας στο μέλλον.

  • Η επ ίσπευση της έναρξης χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και η πλήρης ενοποίηση των διαφορετικών τρόπων μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή ανταπόκριση στις ανωτέρω προκλήσεις. Αυτό θα συμβεί σε πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες και οι εργαζόμενοι του κλάδου των μεταφορών, με τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους, ευρίσκονται πάντοτε στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής.

  • Έχει σημασία να προχωρήσει η εξωτερική προβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών ως τρόπου διασφάλισης περαιτέρω ενοποίησης με τις γειτονικές χώρες και η προώθηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει λεπτομερές πρόγραμμα μέτρων άσκησης πολιτικής, αλλά επιχειρεί να διατυπώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον των μεταφορών. Το όραμα και οι ιδέες που προβάλλονται στην ανακοίνωση αποσκοπούν στην πρόκληση περαιτέρω συζητήσεων με στόχο τον προσδιορισμό πιθανών πολιτικών επιλογών. Του χρόνου αναμένεται ότι η εργασία αυτή θα οδηγήσει στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων άσκησης πολιτικής και στην επακόλουθη έγκριση της Λευκής Βίβλου.

Η Επιτροπή καλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να συμβάλει στην εργασία υποβάλλοντας τις απόψεις του για το μέλλον των μεταφορών και τις πιθανές πολιτικές επιλογές στην ηλεκτρονική θυρίδα: tren-future-of-transport@ec.europa.eu μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009.

1 :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές: προς ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο σύστημα μεταφορών


Side Bar