Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Bruxelles, den 17. juni 2009

Næstformand Antonio Tajani: Mod en udformning af fremtidens transportpolitik

En refleksionsproces med deltagelse af parter og eksperter på transportområdet, som Europa-Kommissionen har lanceret, har fastlagt 6 vigtige tendenser og opgaver, der vil påvirke udformningen af transportpolitikken i de næste årtier – aldrende befolkninger, indvandring og intern mobilitet, miljø, energiressourcer og urbanisering og globalisering. Dette viser, at den fremtidige europæiske transportpolitik fortsat bør fokusere på et integreret, teknologibaseret og brugervenligt transportsystem. Med vedtagelsen i dag af en meddelelse om fremtidens transportpolitik 1 ønsker Europa-Kommissionen at stimulere en debat, der skal give sig udslag i konkrete politiske forslag til Kommissionens næste hvidbog om transport, der er planlagt til 2010.

"Transport har altid været og vil fortsat forblive en vigtig del af vores hverdag. Transport har bidraget væsentligt til udviklingen, integrationen og væksten af det indre marked og har medført konkrete fordele for den europæiske økonomi. Den europæiske transportpolitik har også højnet standarderne i sektoren ved for eksempel at forbedre arbejdsvilkårene og sikkerheden og ved at styrke passagernes rettigheder. Jeg tror, at tiden er inde til at give denne politik yderligere impulser. For det første ved i endnu højere grad at integrere de forskellige transportmåder, for det andet ved at fastholde EU's førerposition, når det gælder transporttjenester og -teknologier og for det tredje ved at basere den fremtidige transportpolitik på både brugernes som arbejdstagernes behov og rettigheder", udtaler Antonio Tajani, Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for transport.

I 2001 udsendte Kommissionen en hvidbog, der fastlagde transportpolitikken til og med 2010. Den blev opdateret i 2006. Meddelelsen, der er vedtaget i dag, er en opfølgning på denne hvidbog. Den udkaster en vision for transport og mobilitet indtil 2020, og den tager i betragtning de forskellige sandsynlige udviklinger i årtierne derefter.

De næste ti års transportpolitik skal baseres på brede overvejelser om transportsystemets fremtid. Kommissionen har fået foretaget eksterne undersøgelser, der evaluerer tidligere politikker og opstiller mulige fremtidige udviklinger på området, og den har konsulteret eksperter og parter i nedsatte specialfokusgrupper og på en interessentkonference på højt niveau, der fandt sted den 9. og 10. marts 2009.

Meddelelsens vigtigste konklusioner er:

  • Den europæiske transportpolitik har bidraget til et effektivt mobilitetssystem for borgere og erhvervsliv i EU. Nu er opgaven at sikre, at denne mobilitet opretholdes i fremtiden.

  • Miljø og bæredygtighed, aldrende befolkninger, indvandring, knaphed på fossile brændstoffer, urbanisering og globalisering er vigtige tendenser i vores samfund. Disse forhold skaber også udfordringer for vores mobilitetssystem.

  • Det er af afgørende betydning, at indførelsen af innovative teknologier og integrationen af de forskellige transportmåder fremskyndes, så udfordringerne kan imødegås. Dette bør ske samtidig med, at politikkerne på området fokuserer på brugernes og transportarbejdernes behov og rettigheder.

  • Det er vigtigt at arbejde mere med de udenrigspolitiske aspekter af den europæiske transportpolitik som et middel til at sikre yderligere integration med nabolandene og for at fremme EU's økonomiske og miljømæssige interesser på globalt plan.

Meddelelsen indeholder ikke et detaljeret program over politiske foranstaltninger, men den udkaster en strategisk vision for transport i fremtiden. Hensigten med visionen og de idéer, der fremlægges, er at stimulere debatten om de mulige politiske valgmuligheder. Det forventes, at dette arbejde næste år vil føre til fremlæggelse af konkrete politiske forslag og efterfølgende til vedtagelse af en hvidbog.

Kommissionen opfordrer alle berørte parter til at bidrage med idéer og meninger vedrørende transport i fremtiden og vedrørende de forskellige politiske muligheder ved at skrive til følgende adresse: tren-future-of-transport@ec.europa.eu inden 30. september 2009.

1 :

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN En bæredygtig fremtid for transporten: På vej mod et integreret og brugervenligt transportsystem med teknologien i førersædet


Side Bar