Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/936

Брюксел, 17 юни 2009 г.

Комисар Таяни: Моделираме транспортната политика на бъдещето

В стартирания от Европейската комисия процес на размисъл, в който се включиха заинтересовани страни и експерти в областта на транспорта, бяха идентифицирани 6 основни тенденции и предизвикателства, които ще определят бъдещето на транспортната политика през идващите десетилетия — остаряването на населението, миграцията и вътрешната мобилност, екологичните предизвикателства, наличността на енергийните ресурси, урбанизацията и глобализацията. Това показва, че е необходимо бъдещата европейска транспортна политика да се съсредоточи върху изграждането на интегрирана, основана на технологиите и лесна за използване транспортна система. С приетото днес Съобщение относно бъдещето на транспорта 1 , Европейската комисия иска да стимулира по-нататъшния дебат, за да се стигне до конкретни предложение за политика, които да бъдат включени в следващата Бяла книга за транспорта, предвидена за 2010 г.

„Транспортът е и ще продължава да бъде основна част от нашето всекидневие. Той допринася съществено за развитието, интеграцията и растежа на вътрешния пазар и носи видими ползи за европейската икономика. Европейската транспортна политика също така води до по-високи стандарти в сектора, като например по-добри условия на труд, по-високи нива на безопасност и сигурност, както и по-утвърдени права на пътниците. Вярвам, че е назрял моментът да тласнем тази политика напред. Първо, чрез по-нататъшното интегриране на различните видове транспорт, второ — чрез извеждането на ЕС на предна линия в транспортните услуги и технологии, и трето, като моделираме бъдещата транспортна политика въз основа на нуждите и правата както на ползвателите на транспортни услуги, така и на работещите в сектора“, заяви заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни, отговарящ за транспорта.

През 2001 г. Комисията публикува Бяла книга, с която бе изготвен план за дейностите в транспортната политика до 2010 г., актуализиран през 2006 г. Приетото днес Съобщение представлява продължение на Бялата книга и определя визията за бъдещето на транспорта и мобилността до 2020 г., вземайки предвид сценарии, които биха могли да се осъществят десетилетия след това.

Транспортните политики през следващите десет години трябва да са основани на по-мащабно обмисляне на бъдещето на транспортната система. Комисията поръча изготвянето на външни проучвания за оценка на политиките в миналото и бъдещите сценарии и се консултира с експерти и заинтересовани страни в рамките на специализирани тематични групи, както и по време на Конференцията на високо равнище на заинтересованите страни, която се проведе на 9 и 10 март 2009 г.

Основните заключения в Съобщението са:

  • европейската транспортна политика е спомогнала за предоставянето на ефективна система за мобилност на разположение на гражданите и бизнеса в ЕС. Сегашната ѝ задача е да гарантира, че тази мобилност може да бъде устойчива и в бъдеще;

  • устойчивото опазване на околната среда, застаряващото население, миграцията, оскъдните изкопаеми горива, урбанизацията и глобализацията са основни тенденции в нашето общество, които ще бъдат източник на предизвикателства за нашата система на мобилност;

  • ускоряването на въвеждането на иновационни технологии и пълното интегриране на различните видове транспорт е от решаващо значение за посрещането на тези предизвикателства, а това се осъществява в контекст, в който ползвателите на транспортни услуги и работниците в сектора, и техните нужди и права, остават винаги в центъра на вниманието при изработването на политиката;

  • важно е да се постигне напредък във външното измерение на европейската транспортна политика като начин за гарантиране на по-нататъшната интеграция със съседните страни, както и на популяризирането на европейските икономически и екологични интереси в глобален план.

В Съобщението не се съдържа подробна програма на мерките за политика, а по-скоро опит за създаване на стратегическа визия за бъдещето на транспорта. Тази визия и представените идеи са насочени да стимулират по-нататъшния дебат, чрез който да се стигне до възможните варианти за политика. Очаква се това да доведе през следващата година до формулирането на конкретни предложения за политика, последвано от приемането на Бяла книга.

Комисията приканва всички заинтересовани страни да дадат своя принос към работата ѝ, като изпратят вижданията си относно бъдещето на транспорта и възможните варианти за политика на следния електронен адрес: tren-future-of-transport@ec.europa.eu до 30 септември 2009 г.

1 :

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, озаглавено „ Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система “.


Side Bar