Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 09/934

Bruxelles , den 17. juni 2009

Kommissionen kan ikke godkende ændring af den danske tonnageskatteordning

Europa-Kommissionen har i dag besluttet ikke at godkende den foreslåede ændring af den danske tonnageskatteordning for rederier, der er en ordning, som indebærer, at den skattepligtige indkomst for hvert skib fastsættes som et fast beløb i forhold til skibets tonnage. De danske myndigheder havde foreslået at fritage tonnagebeskattede rederier for deres forpligtelse til systematisk at forsyne skattemyndighederne med oplysninger om alle kommercielle transaktioner med koncernforbundne selskaber etableret i udlandet.

Tonnageskatteordningen giver rederier mulighed for ikke at betale selskabsskat, men blot et fast skattebeløb baseret på skibenes tonnage. I henhold til fællesskabsretten skal alle tonnageskatteordninger i Fællesskabet omfatte såkaldte ring fencing-foranstaltninger, der kan forhindre misbrug og sikre, at disse meget fordelagtige skatteordninger ikke tilgodeser andre former for virksomhed end s øtransport. I forbindelse med transaktioner mellem to koncernforbundne selskaber, hvoraf et kan gøre brug af en gunstig skatteordning, skal selskaberne overholde armslængdeprincippet, som i dette tilfælde tjener til at sikre, at overskud ikke uretmæssigt overføres til tonnagebeskattede selskaber.

På basis af sin undersøgelse finder Kommissionen, at den foreslåede ændring kan resultere i en kraftig svækkelse af en af ring fencing-foranstaltningerne knyttet til ordningen, nemlig kontrollen med kommercielle transaktioner mellem tonnagebeskattede selskaber og eventuelle koncernforbundne selskaber i andre medlemsstater eller EØS-lande. Kommissionen noterer også, at Danmark ikke har kunnet begrunde den uensartede behandling af henholdsvis transaktioner med et koncernforbundet selskab, der beskattes i Danmark, og koncernforbundne selskaber etableret i udlandet.

Kommissionen har derfor besluttet, at den foranstaltning, som Danmark har anmeldt, er uforenelig med fællesmarkedet.


Side Bar