Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/92

Bryssel 22. tammikuuta 2009

Eurooppalainen tutkimusalue etenee, mutta EU:n tutkimus- ja kehitystoiminta tarvitsee uutta puhtia

Tänään julkaistiin vuoden 2008 raportti tieteen, teknologian ja kilpailukyvyn keskeisistä tilastotiedoista. Raportissa annetaan ensimmäistä kertaa kokonaiskuva sekä EU:n t&k-investointien kehityksestä että eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamisesta vuosina 2000–2006. Raportti osoittaa, että tutkijoiden määrä Euroopassa kasvaa ja että EU:sta on tulossa houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille tutkijoille ja Yhdysvalloista tuleville yksityisille t&k-investoinneille. EU:n 27 jäsenvaltion t&k-intensiteetin (tutkimus- ja kehitysmenojen osuus BKT:stä) kasvu on kuitenkin pysähtynyt 1,84 prosenttiin, mikä heikentää EU:n mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteensa eli kehittyä maailmanlaajuisesti kilpailukykyiseksi osaamisyhteiskunnaksi. Vaikka monet jäsenvaltiot ovat lisänneet tutkimusinvestointeja ja tehostaneet tutkimusjärjestelmiään, EU on vielä kaukana Lissabonin tavoitteestaan, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulisi investoida 3 prosenttia BKT:staan tutkimus- ja kehitystoimintaan. EU:n suorituskykyä heikentävät yritysten alhaiset t&k-investoinnit sekä EU:n tuotantorakenne, jossa korkean teknologian sektorilla on pienempi osuus kuin Yhdysvalloissa. Yhdessä raportin kanssa julkaistussa Euroopan innovaatioiden tulostaulussa vuodelle 2008 annetaan yksityiskohtaisia tietoja EU:n innovaatiotoiminnan tasosta. Molemmat raportit osoittavat, että EU:n on muutettava tuotantorakennettaan, lisättävä innovointia ja varmistettava t&k-toiminnan tulosten parempi hyödyntäminen.

Tieteestä ja tutkimuksesta vastaava EU-komissaari Janez Potočnik ja yritys- ja teollisuuspolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Günter Verheugen kommentoivat raportteja: ”Talouskriisistä huolimatta on tärkeää, ettei tutkimusinvestointeja ja innovaatiotoimintaa heikennetä. Ne ovat olennaisen tärkeitä, jotta Eurooppa voi selvitä kriisistä entistä vahvempana ja vastata ilmastonmuutoksen ja globalisaation asettamiin haasteisiin. EU:lla on monia vahvuuksia, kuten houkuttelevammaksi käyvä eurooppalainen tutkimusalue ja jatkuvasti parantuva kyky tuottaa innovaatioita. Työtä tarvitaan kuitenkin vielä paljon, erityisesti yritysten alhaisen investointiasteen parantamiseksi. Komission toimet, joilla pyritään parantamaan EU:n tutkimustoiminnan tehokkuutta, kannustamaan innovointia ja kehittämään korkean teknologian markkinoita, vievät EU:ta oikeaan suuntaan.”

Vuoden 2008 tiede-, teknologia- ja kilpailukykyraportin tärkeimmät tulokset ovat seuraavat:

1. Tutkimus on keskeinen kilpailuvaltti globalisoituneessa maailmassa.

Tutkimuksen ja kehittämisen alalle on tullut uusia merkittäviä toimijoita, etenkin Aasiassa. Osaaminen jakaantuu entistä tasaisemmin, ja EU:n osuus on nykyisin alle 25 prosenttia. Eurooppalaisesta tutkimusalueesta on tehtävä maailmanlaajuisesti houkuttelevampi, avoimempi ja kilpailukykyisempi.

2. EU:n yleisen t&k-intensiteetin kasvu on pysähtynyt, mutta jäsenvaltioiden tilanne vaihtelee suuresti.

Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat kasvattaneet t&k-investointejaan vuosina 2000–2006, mikä osoittaa niiden sitoutuneen Lissabonin strategian toteuttamiseen. BKT on kuitenkin kasvanut samaa tahtia kyseisenä ajanjaksona, joten t&k-intensiteetti on pysynyt noin 1,84 prosentissa vuodesta 2005 lähtien[1]. Vuosina 2000–2006 t&k-intensiteetti kasvoi 17 jäsenvaltiossa eli lähinnä maissa, jotka olivat jääneet jälkeen muista jäsenvaltioista. T&k-intensiteetti pienentyi kymmenessä jäsenvaltiossa, jotka yhdessä muodostavat 47 prosenttia EU:n BKT:sta. Japanissa t&k-intensiteetti kasvoi 3,04 prosentista 3,39 prosenttiin ja Koreassa 2,39 prosentista 3,23 prosenttiin. Myös Kiina parantaa tulostaan nopeasti ja siellä t&k-intensiteetti kasvoi 0,90 prosentista 1,42 prosenttiin.

3. Yksityisen sektorin investoinnit ovat edelleen liian vähäisiä.

Tärkein syy EU:n kilpailijoiden etumatkaan t&k-intensiteetissä on yksityisen sektorin t&k-rahoituksen vähäisyys. EU:ssa se pieneni vuosina 2000–2005, kun taas Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa se kasvoi merkittävästi. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tutkimusintensiivisen korkean teknologian teollisuuden osuus on EU:ssa pienempi kuin sen kilpailijoilla. Osaamistalouden rakentaminen edellyttää rakennemuutosta, jossa kasvatetaan sekä t&k-intensiteettiä eri alojen sisällä että korkean teknologian alojen osuutta EU:n taloudessa. Tätä varten on luotava olosuhteet, jotka suosivat nopeasti kasvavien korkean teknologian pk-yritysten ja innovointia suosivien markkinoiden kehittymistä Euroopassa ja alentavat EU:n laajuisten patenttien kustannuksia.

4. Huippututkimus: tutkijoiden määrä kasvaa, mutta tietämyksen hyödyntäminen on heikompaa kuin kilpailijoilla.

Tutkijoiden määrä on kasvanut EU:ssa vuodesta 2000 kaksi kertaa nopeammin kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa, mutta tutkijoiden osuus työvoimasta on EU:ssa edelleen alhaisempi. Tutkimuksen vaikuttavuudesta voidaan todeta, että EU on edelleen maailman suurin tieteellisen tietämyksen tuottaja (julkaisuina mitattuna), mutta se tuottaa Yhdysvaltoja vähemmän julkaisuja, joilla on suuri vaikutus.

5. EU on entistä houkuttelevampi kohde ulkomaisille investoinneille ja t&k-alan ammattilaiselle.

Yhä kasvava osuus Yhdysvaltojen yksityisistä t&k-investoinneista on suuntautunut EU:hun huolimatta siitä, että myös Aasiassa tehdään entistä enemmän t&k-työtä. Vuonna 2005 yhdysvaltalaisten yritysten t&k-investoinneista 62,5 prosenttia kohdistui EU:hun ja vain 3,3 prosenttia Kiinaan. EU on myös onnistunut houkuttelemaan entistä enemmän t&k-alan ammattilaisia kolmansista maista.

Lisätietoja:

Vuoden 2008 raportti tieteen, teknologian ja kilpailukyvyn keskeisistä tilastotiedoista on saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/research/era/

Vuoden 2008 innovaatioiden tulostaulu on saatavilla osoitteesta:

http://www.proinno-europe.eu/metrics

Ks. myös MEMO/09/19 + IP/09/112 + MEMO/09/18


[1] Vuoden 2007 alustava luku on 1,83 %.


Side Bar