Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/92

Брюксел, 22 януари 2009 г.

Европейското научноизследователско пространство става по-привлекателно, но научната и развойната дейност в ЕС е в застой: няма време за губене!

Публикуваният днес доклад с ключовите цифри за 2008 г. в областта на науката, технологиите и конкурентността за първи път прави преглед на постигнатия напредък в периода от 2000 г. до 2006 г. както при инвестициите в областта на научната и развойната дейност (НИРД) в ЕС, така и при изграждането на европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Той показва, че броят на изследователите в ЕС се увеличава и ЕС става по-привлекателно място за чуждестранните изследователи и за частните инвестиции в НИРД, идващи от САЩ. Въпреки това застоят в областта на НИРД в ЕС-27 (разходите за НИРД изразени като % от БВП) при 1,84 % възпира амбицията на ЕС да се превърне в конкурентоспособно в световен мащаб общество, основано на знанието. Независимо от растящите инвестиции в изследователска дейност в много от държавите-членки, както и подобрената ефективност на техните изследователски системи, на ЕС предстои все още много работа, за да постигне целите от Лисабон, а именно инвестиране на 3 % от БВП в НИРД. Трайно ниското равнище на инвестициите на бизнеса в НИРД, свързано с промишлената структура на ЕС, която се характеризира с не толкова мащабен отрасъл на високите технологии като този на САЩ, пречи на ефективността на ЕС. Публикуваният по същото време „Сравнителен анализ на иновациите за 2008 г.“ предоставя подробни резултати относно постиженията в областта на иновациите в ЕС. И двата доклада доказват, че ЕС трябва да промени своята промишлена структура, да ускори темпото при иновациите и да гарантира по-широко и по-ефективно използване на НИРД.

Коментирайки тези доклади, г-н Янез Поточник, европейски комисар по научната и изследователската дейност, и г-н Гюнтер Ферхойген, заместник-председател на Комисията и комисар по предприятията и промишлеността, заявиха: „Във времена на криза моментът не е подходящ да се прекъснат инвестициите за научни изследвания и иновации. Те са жизненоважни, ако Европа желае да излезе по-силна от икономическата криза и да се справи с предизвикателствата на изменението на климата и глобализацията. ЕС притежава много предимства, а именно все по-привлекателно Европейско научноизследователско пространство и непрекъснато подобряващи се резултати в областта на иновациите. Но все още има работа за вършене, специално по отношение на относителния недостиг на инвестициите на бизнеса. Инициативите на Комисията за подобряване на ефективността на изследователската дейност в ЕС, насърчаване на иновациите и развитие на високотехнологичните пазари водят ЕС в правилната посока“.

Основните констатации от доклада в областта на науката, технологиите и конкурентността за 2008 г. показват, че:

1. В глобализирания свят изследователската дейност представлява ключов конкурентен актив.

В областта на науката и технологиите, и по-специално в Азия, се появиха важни участници. Знанията се разпределят все по-равномерно в рамките на ЕС, чийто дял понастоящем е под 25 %. ЕНП трябва да стане по-привлекателно, открито и конкурентно в световен мащаб.

2. Като цяло интензитетът на НИРД в ЕС е в застой, но този факт не разкрива разнообразието на национално равнище.

В периода 2000—2006 г. всички държави-членки увеличиха разходите си за НИРД, което показва техния ангажимент към Лисабонската стратегия. БВП обаче нарасна със същия темп през този период, което означава, че интензитетът на НИРД е останал на ниво от около 1,84 % от 2005 г. насам[1]. От 2000 г. до 2006 г. 17 държави-членки, основно онези, които догонваха другите, повишиха интензитета на НИРД, но в други 10, които формират 47 % от БВП на ЕС, интензитетът на НИРД се понижи. Япония увеличи своя интензитет на НИРД от 3,04 % на 3,39 %, Корея от 2,39 % на 3,23 %, а Китай бързо ги настига, като постигна увеличение от 0,90 % на 1,42 %.

3. Интензитетът на инвестициите от частния сектор е все още твърде нисък.

Основната причина за разликата между интензитета на НИРД в ЕС и този на неговите конкуренти е разликата във финансирането на НИРД от бизнес сектора, което в периода 2000—2005 г. в ЕС намаля, докато в САЩ, Япония и Китай се увеличи значително. Това се дължи предимно на по-малкия обем на високотехнологичната промишленост, която е силно интензивна по отношение на изследователската дейност, в ЕС. Изграждането на икономика с интензивно използване на знания изисква структурни промени към постигане на по-висок интензитет на НИРД в промишлеността, както и по-голям дял на високотехнологичните отрасли в икономиката на ЕС. Това изисква рамкови условия, които са благоприятни за изграждането на бързо развиващи се високотехнологични МСП, разработването на пазари в Европа, които са насочени към иновациите, както и по-евтин достъп до патентоване за целия ЕС.

4. Отлични резултати в изследователската дейност: растящ брой изследователи, но все още по-слабо оползотворяване на знанията отколкото при конкурентите.

От 2000 г. насам броят на изследователите в ЕС е нараствал два пъти по-бързо отколкото в САЩ и Япония, въпреки че делът на изследователите в рамките на работната сила продължава да е по-нисък. По отношение на въздействието на научноизследователската работа, ЕС все още заема първо място като най-големият производител на научни постижения в света (измерено чрез публикации), но изостава от САЩ по отношение на публикациите със силно въздействие.

5. Повишена привлекателност за чуждестранните инвестиции и професионалистите в областта на науката и технологиите.

ЕС привлича все по-голям дял частни инвестиции от САЩ в областта на НИРД, въпреки растящата привлекателност на Азия като място за развитие на НИРД. През 2005 г. дружества от САЩ осъществиха 62,5 % от своите инвестиции в НИРД в ЕС, и само 3,3 % в Китай. ЕС привлича все повече професионалисти в областта на науката и технологиите и от трети държави.

За допълнителна информация:

Пълният текст на доклада с ключовите цифри за 2008 г. в областта на науката, технологиите и конкурентността може да бъде намерен на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/research/era/

Пълният текст на „Сравнителния анализ на иновациите за 2008 г.“ може да бъде намерен на следния уебсайт:

http://www.proinno-europe.eu/metrics

Вж. също MEMO/09/19 + IP/09/112 + MEMO/09/18


[1] Предварителни данни за 2007 г.: 1,83 %


Side Bar