Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/926

Br yssel den 16 juni 2009

Lärarnas arbete försvåras av brist på incitament och bråkiga elever

Tre av fyra lärare anser att de inte har incitament för att förbättra kvaliteten på undervisningen, och bråkiga elever stör arbetet i klassrummet på tre av fem skolor, enligt en ny OECD-rapport som utarbetats med stöd av Europeiska kommissionen. Rapporten grundar sig på den nya internationella utbildningsundersökningen Talis och ger för första gången internationellt jämförbara uppgifter om arbetsförhållandena för skollärare utifrån undersökningsresultat från 23 olika länder.

OECD :s generalsekreterare Angel Gurría betonar att det behövs en satsning på bättre undervisning. – Duktiga lärare är nyckeln till en framgångsrik utbildningspolitik. Utbildningssystemet kan aldrig hålla högre kvalitet än lärarna och deras insatser, framhöll han i samband med presentationen av rapporten. 

Det finns ungefär 6,25 miljoner lärare i EU och de behöver all hjälp de kan få av utbildningsmyndigheterna för att bedriva rätt sorts undervisning i klassrumsmiljön, som idag förändras snabbt. Det krävs beslutsamhet och engagemang från beslutsfattarnas sida när det gäller att stödja lärarna, för att förbättra inte bara deras utbildning utan även deras arbetsförhållanden, tillägger EU-kommissionären Ján Figel', som ansvarar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor.

Rapporten Creating effective teaching and learning environments bygger på resultaten av Talis-undersökningen. Den visar följande:

  • I Australien, Belgien (Flandern), Danmark, Irland och Norge uppger över 90 % av lärarna att de inte förväntar sig någon belöning för bättre kvalitet i undervisningen.

  • Lärarna är mindre pessimistiska i Bulgarien och Polen , men även där anser nära hälften att det inte finns några incitament för förbättringar.

  • I Estland, Italien, Slovakien och Spanien säger över 70 % av högstadielärarna att bråk i klassrummet stör undervisningen ”i viss utsträckning” eller ”i stor utsträckning”.

  • I genomsnitt 38 % av de lärare som deltog i undersökningen arbetar i skolor som har brist på behörig personal. I Polen gäller detta bara 12 % av skolorna. I Turkiet har dock 78 % av skolorna problem av detta slag. http://dx.doi.org/10.1787/607784618372

  • I genomsnitt ägnar lärarna 13 % av tiden åt att hålla ordning i klassrummet. I Bulgarien, Estland, Litauen och Polen går mindre än 10 % av klassrumstiden förlorad på detta sätt.

  • Utöver bråk i klassrummet försvåras undervisningen även av skolk (46 %), sen ankomst (39 %), svärande (37 %) och trakasserier eller verbala hot mot andra elever (35 %).

  • Till bristen på incitament för bättre kvalitet läggs det faktum att lärarna i vissa länder inte ens bedöms systematiskt eller får någon återkoppling på sitt arbete. Det gäller över 25 % av lärarna i Irland och Portugal, 45 % i Spanien och 55 % i Italien. http://dx.doi.org/10.1787/607856444110

Den viktigaste politiska lärdomen är att utbildningsmyndigheterna måste införa bättre incitament för lärarna. I många länder finns det ingen koppling mellan bedömningen av lärarnas arbete å ena sidan och belöning och erkännande å den andra – och där en sådan koppling finns är den ofta inte särskilt stark. 

En övergripande slutsats av u ndersökningen är att utbildningsplanerarna kan göra mer för att stödja lärarna och förbättra elevernas resultat om både allmänheten och de politiska beslutsfattarna fokuserar mer på inlärningsresultat än på resursstyrning och undervisningens innehåll .

Bakgr und

Talis är OECD:s nya internationella utbildningsundersökning . Det är den första internationella undersökning som fokuserar på inlärningsmiljön och lärarnas arbetsförhållanden. Man tar upp frågor som påverkar lärarna och deras arbete, både ur rektorns och lärarnas eget perspektiv. Undersökningen syftar till att åtgärda det stora informationsunderskottet i fråga om internationella jämförelser mellan utbildningssystemen.

Undersökningen gjordes med stöd av Europeiska kommissionen och 23 länder deltog : Australien, Belgien (flamländska gemenskapen), Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estland, Island, Irland, Italien, Litauen, Malaysia, Malta, Mexiko, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Turkiet, Ungern och Österrike.

I varje land gjordes ett slumpvis urval av ca 200 skolor, och varje skola fick dels ett formulär som skulle fyllas i av rektorn, dels ett som skulle fyllas i av 20 slumpvis utvalda lärare.

Fråg orna handlade om t.ex. planering, pedagogik samt erkännande och belöningssystem.

Se www.oecd.org/edu/talis/firstresults


Side Bar